Απόφαση 11/2020: Αναβολή της Απόφασης επτά (7) της 5ης/2020

 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΑΣ

 

                                                Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης

 

Στην Οξυά σήμερα τη22/08/2020  και ώρα 12.30  μ.μ. ο υπογραφόμενος  Λαμπρός Β Ευθυμίου της κοινότητας Τ.Κ Οξυάς τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων τις Τ.Κ Οξυάς πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της 20/08/2020 και στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση παρουσία των μαρτύρων:1.Δημήτρη Πάτα και 2. Κωνσταντίνο Σερίφη

     Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

 

                                                                                                                                                   

                                                                                    Ακριβές Αντίγραφο

                                                                                Οξυά 20/08/2020

                                                                    Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας

 

                                                                 Λάμπρος Β Ευθυμίου

 

 

              

 

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 

 

Από Την ΠΡΑΞΗ 7/2020 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Οξυάς

 

Αριθμός Απόφασης 11/2020

 

 

 

ΘΕΜΑ Αναβολή της Απόφασης επτά (7)  της 5ης/2020

 

Σήμερα στις 20/08/2020  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00 μ.μ το συμβούλιο της κοινότητας Οξυάς συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα της κοινότητας Οξυάς, ύστερα από την αριθμ. 6907/17/08/2020  πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως .

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν:

 

 

 

Α)α

 Μ   έ   λ  η

Παρόντες

Απόντες

1.

Ευθυμίου Λάμπρος                                               Πρόεδρος

Χ

 

2.

Σπύρος Σωτηρίου                                                  Μέλος  

Χ

 

3.

Κουτσικουρής Αλέξανδρος                                      Μέλος

Χ

 

4.

Κούτσικος Νικόλαος                                               Μέλος

 χ 

 

5.

Χαλίλης Κωνσταντίνος                                            Μέλος

Χ

 

 

Τα απόντα μέλη της κοινότητας κλήθηκαν νόμιμα

 

 

 

Αριθμός απόφασης11

 

Εισηγούμενος ο πρόεδρος στο θέμα της συνεδρίασης προτείνει την αναβολή της απόφασης επτά (7) της 5ης/2020 την οποία είχε αποφασιστεί η διοργάνωση λαϊκής συνέλευσης στο τέλος του Αυγούστου του 2020, εξαιτίας της εξέγερσης της πανδημίας του Covid-19.

 

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε

 

ΟΜΟΦΩΝΑ την αναβολή επί της απόφασης επτά (7) της 5ης/2020 μέχρι την λήξη των μέτρων.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2020

 

 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                                                                                    Ακολουθούν υπογραφές

 

Λάμπρος Β Ευθυμίου