Απόφαση 10/2020: Αιτήσεις Κατοίκων

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΑΣ

 

                                                Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης

 

Στην Οξυά σήμερα τη22/07/2020  και ώρα 12.30  μ.μ. ο υπογραφόμενος  Λαμπρός Β Ευθυμίου της κοινότητας Τ.Κ Οξυάς τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων τις Τ.Κ Οξυάς πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της 19/07/2020 και στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση παρουσία των μαρτύρων:1.Δημήτρη Πάτα και 2. Κωνσταντίνο Σερίφη

     Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

 

                                                                                                                                                   

                                                                                    Ακριβές Αντίγραφο

                                                                                Οξυά 19/07/2020

                                                                    Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας

 

                                                                 Λάμπρος Β Ευθυμίου

 

              

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από Την ΠΡΑΞΗ 6/2020 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Οξυάς

Αριθμός Απόφασης 10/2020

 

ΘΕΜΑ Αιτήσεις Κατοίκων

Σήμερα στις 19/07/2020  ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 μ.μ το συμβούλιο της κοινότητας Οξυάς συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα της κοινότητας Οξυάς, ύστερα από την αριθμ. 5064/25/06/2020 πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν:

 

Α)α

 Μ   έ   λ  η

Παρόντες

Απόντες

1.

Ευθυμίου Λάμπρος                                               Πρόεδρος

Χ

 

2.

Σπύρος Σωτηρίου                                                  Μέλος  

Χ

 

3.

Κουτσικουρής Αλέξανδρος                                      Μέλος

Χ

 

4.

Κούτσικος Νικόλαος                                               Μέλος

 χ 

 

5.

Χαλίλης Κωνσταντίνος                                            Μέλος

Χ

 

 

Τα απόντα μέλη της κοινότητας κλήθηκαν νόμιμα

 

Αριθμός απόφασης10

Εισηγούμενος ο πρόεδρος την  αίτηση κατοίκων Οξυάς με Αριθμ.Πρωτ 5464/25/06/2020  για κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Μεγάλης Βρύσης Τ.Κ Οξυάς                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε

Καταπλειοψηφία να εγκρίνει το αίτημά τους για κατασκευή δικτύου ύδρευσης με τους ψήφους Λάμπρου Ευθυμίου, Σωτηρίου Σπυρίδων και Κουτσικουρή Αλεξάνδρου

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι Χαλίλης Κων/νος και Κούτσικος Νικόλαος ψήφισαν θετικά με την προυπόθεση να μην θιγούν οι υφιστάμενες χρήσεις νερού

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2020

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                    Ακολουθούν υπογραφές

Λάμπρος Β Ευθυμίου