Απόφασης 7/2020: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΑΛΙΛΗ

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΑΣ

 

                                                Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης

 

Στην Οξυά σήμερα την30/62020  και ώρα 09.00 π.μ. ο υπογραφόμενος  Λαμπρός Β Ευθυμίου της κοινότητας Τ.Κ Οξυάς τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων τις Τ.Κ Οξυάς πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της 27/6/2020 και στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση παρουσία των μαρτύρων:1.Δημήτρη  Πάτα και 2. Κωνσταντίνο Σερίφη

     Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

 

                                                                                                                                                   

                                                                                    Ακριβές Αντίγραφο

                                                                                Οξυά 30/6/2020

                                                                    Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας

 

                                                                 Λάμπρος Β Ευθυμίου

 

              

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από Την ΠΡΑΞΗ 5η/2020 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Οξυάς

Αριθμός Απόφασης :7/2020

 

ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΑΛΙΛΗ Σήμερα στις 27/6/2020 ημέρα Σάββατο  και ώρα 20:00 μ.μ το συμβούλιο της κοινότητας Οξυάς συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα της κοινότητας Οξυάς, ύστερα από την αριθμ. 4438/10/6/2020  πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν:

 

Α)α

 Μ   έ   λ  η

Παρόντες

Απόντες

1.

Ευθυμίου Λάμπρος                                               Πρόεδρος

Χ

 

2.

Σπύρος Σωτηρίου                                                  Μέλος  

Χ

 

3.

Κουτσικουρής Αλέξανδρος                                      Μέλος

 

Χ 

4.

Κούτσικος Νικόλαος                                               Μέλος

 χ 

 

5.

Χαλίλης Κωνσταντίνος                                            Μέλος

Χ

 

 

Τα απόντα μέλη της κοινότητας κλήθηκαν νόμιμα

 

Αριθμός απόφασης 7/2020

Εισηγούμενος ο πρόεδρος με θέμα της ημερήσιας διάταξης συζήτηση     ΜΕ. ΑΡ.  ΠΡ 4424/10/6/2020 συζήτηση και λήψη αποφάσεων των μελών του συμβουλίου Κων/νο Χαλίλη και Νικολάο Κούτσικο με τα οποία έχοντας υπόψην καθορισμένα άρθρα με τον αριθμό 85 και 88 του Ν.3852/2010

Με θέμα Οργάνωση λαικής συνέλευσης κατοίκων της Οξυάς

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την πρόταση του προέδρου να διεξαχθεί η συνέλευση των κατοίκων έως το τέλος Αυγούστου του 2020 σε κατάλληλο χώρο και συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που θα οργανώσει την συνέλευση, με ψήφους του Ευθυμίου Λάμπρου και Σωτηρίου Σπυρίδων

Το μέλος Κων/νος Χαλίλης συμφωνεί να γίνει η συνέλευση μέχρι τέλος Αυγούστου θέτει ως προτεραιότητα την διαχείριση του νερού της Κοινότητας

Το μέλος του συμβουλίου Κούτσικος Νικόλαος μειοψήφισε στην απόφαση του Προέδρου προτείνοντας να οριστεί συνέλευση στις 22/07/2020

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2020

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                    Ακολουθούν υπογραφές

Λάμπρος Β Ευθυμίου