Απόφαση 6/2020: Ενημέρωση σχετικά με το ενδιαφέρον για δημιουργία μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού από την εταιρεία ΘΕΟΝΗ στην Τ.Κ Οξυάς

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΑΣ

 

                                                Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης

 

Στην Οξυά σήμερα την 26/05/2020  και ώρα 09.00  π.μ. ο υπογραφόμενος  Λαμπρός Β Ευθυμίου της κοινότητας Τ.Κ Οξυάς τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων τις Τ.Κ Οξυάς πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της 24/05/2020 και στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση παρουσία των μαρτύρων:1.Δημήτρη Πάτα και 2. Κωνσταντίνο Σερίφη

     Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

 

                                                                                                                                                   

                                                                                    Ακριβές Αντίγραφο

                                                                                Οξυά 26/05/2020

                                                                    Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας

 

                                                                 Λάμπρος Β Ευθυμίου

 

              

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από Την ΠΡΑΞΗ 4/2020 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Οξυάς

Αριθμός Απόφασης :6/2020

 

ΘΕΜΑ Ενημέρωση σχετικά με το ενδιαφέρον για δημιουργία μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού από την εταιρεία ΘΕΟΝΗ στην Τ.Κ Οξυάς

Σήμερα στις 24/05/2020  ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ το συμβούλιο της κοινότητας Οξυάς συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα της κοινότητας Οξυάς, ύστερα από την αριθμ. 3537/18/05/2020 πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν:

 

Α)α

 Μ   έ   λ  η

Παρόντες

Απόντες

1.

Ευθυμίου Λάμπρος                                               Πρόεδρος

Χ

 

2.

Σπύρος Σωτηρίου                                                  Μέλος  

Χ

 

3.

Κουτσικουρής Αλέξανδρος                                      Μέλος

Χ

 

4.

Κούτσικος Νικόλαος                                               Μέλος

 χ 

 

5.

Χαλίλης Κωνσταντίνος                                            Μέλος

Χ

 

 

Τα απόντα μέλη της κοινότητας κλήθηκαν νόμιμα

 

Αριθμός απόφασης 6/2020

 

Εισηγούμενος ο πρόεδρος το θέμα ενημέρωσης σχετικά με το ενδιαφέρον για δημιουργία μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού από την εταιρεία ΘΕΟΝΗ στην Τ.Κ Οξυάς. Στην συνέχεια, ο πρόεδρος καλωσόρισε τους εκπροσώπους της εταιρείας και τους έδωσε τον λόγο να προβούν στην ενημέρωση του Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων κ. Ζαρνακούπη Νικόλαο,Κουτρουμάνου Χρήστου και Καραβίδα Γεώργιο. Πριν να αρχίσει η εταιρεία να ενημερώνει τα μέλη του τοπικού συμβουλίου και τους δημοτικούς συμβούλους ο Νίκος Κούτσικος, ο Κώστας Χαλίλης και ο δημοτικός σύμβουλος  Καραβίδας Γεώργιος αποχώρησαν από την ενημέρωση. Στην συνέχεια, οι εκπρόσωποι της εταιρείας προχώρησαν στην ενημέρωση τοπικών συμβούλων και δημοτικών συμβούλων  που έμειναν για την ενημέρωση, δηλώνοντας την πρόθεση της να χρησιμοποιήσει για εμφιάλωση την πηγή καναλάκια για συγκεκριμένες ποσότητες νερού, για λειτουργία εμφιάλωσης νερού στην Τ.Κ Οξυάς                                      

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε

Καταπλειοψηφία να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη εταιρεία να καταθέσει εγγράγως τις προτάσεις της στο Δήμο Μουζακίου με αριθμό πρωτοκόλλου με  ψήφους θετικούς Λάμπρο Ευθυμίου, Σπυρίδων Σωτηρίου, Αλέξανδρου Κουτσικουρή

Ο τοπικός σύμβουλος Νικόλαος Κούτσικος και Κωνσταντίνος Χαλίλης αποχώρησαν από την ενημέρωση

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2020

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                    Ακολουθούν υπογραφές

Λάμπρος Β Ευθυμίου