Απόφαση 5/2020: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΞΥΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΑΣ

 

                                                Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης

 

Στην Οξυά σήμερα την 2/5/2020  και ώρα 09.00 π.μ. ο υπογραφόμενος  Λαμπρός Β Ευθυμίου της κοινότητας Τ.Κ Οξυάς τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων τις Τ.Κ Οξυάς πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της 30/4/2020 και στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση παρουσία των μαρτύρων:1.Δημήτρη  Πάτα και 2. Κωνσταντίνο Σερίφη

     Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

 

                                                                                                                                                   

                                                                                    Ακριβές Αντίγραφο

                                                                                Οξυά 2/5/2020

                                                                    Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας

 

                                                                 Λάμπρος Β Ευθυμίου

 

              

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από Την ΠΡΑΞΗ 3/2020 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Οξυάς

Αριθμός Απόφασης :5/2020

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΞΥΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  Σήμερα στις 30/4/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ το συμβούλιο της κοινότητας Οξυάς συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα της κοινότητας Οξυάς, ύστερα από την αριθμ. 2869/24/4/2020  πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν:

 

Α)α

 Μ   έ   λ  η

Παρόντες

Απόντες

1.

Ευθυμίου Λάμπρος                                               Πρόεδρος

Χ

 

2.

Σπύρος Σωτηρίου                                                  Μέλος  

Χ

 

3.

Κουτσικουρής Αλέξανδρος                                      Μέλος

Χ

 

4.

Κούτσικος Νικόλαος                                               Μέλος

 χ 

 

5.

Χαλίλης Κωνσταντίνος                                            Μέλος

Χ

 

 

Τα απόντα μέλη της κοινότητας κλήθηκαν νόμιμα

 

Αριθμός απόφασης 5/2020

Εισηγούμενος ο πρόεδρος με θέμα της ημερήσιας διάταξης συζήτηση     ΜΕ. ΑΡ.  ΠΡ 2869/24/4/2020  απόψεις και προτάσεις για την καθημερινότητα των κατοίκων της Οξύας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 Α) Τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων και των καθαρισμών των χόρτων.

 Β) Συντήρηση και αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων.

 Γ) Καθαρισμός και συντήρηση οδικού δικτύου του χωριού με παρεμβάσεις ( χαλικοστρώσεις – καθαρισμός ) αν και εφόσον επιτραπεί από το δασαρχείο.

 Δ) Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του COVID-19 , εάν και εφόσον επιτραπεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την διοργάνωση θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 Ε)  Συντήρηση στις δημοτικές ( κοινοτικές ) ποτίστρες των κτηνοτρόφων.

                                         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε  ομόφωνα, να προωθηθούν οι παραπάνω προτάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου , με θετικούς ψήφους των, Λάμπρο Ευθυμίου, Σπυρίδων Σωτηρίου, και Αλέξανδρου Κουτσικουρή, Νικολάου Κούτσικου , και Κωνσταντίνου Χαλίλη.   

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2020

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                    Ακολουθούν υπογραφές

Λάμπρος Β Ευθυμίου