Απόφαση 3/2020: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΑΣ

 

                                                Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης

 

Στην Οξυά σήμερα την 17/02/2020  και ώρα 09.00 π.μ. ο υπογραφόμενος  Λαμπρός Β Ευθυμίου της κοινότητας Τ.Κ Οξυάς τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων τις Τ.Κ Οξυάς πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της 16/02/2020 και στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση παρουσία των μαρτύρων:1.Δημήτρη  Πάτα και 2. Κωνσταντίνο Σερίφη

     Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

 

                                                                                                                                                   

                                                                                    Ακριβές Αντίγραφο

                                                                                Οξυά 17/2/2020

                                                                    Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας

 

                                                                 Λάμπρος Β Ευθυμίου

 

              

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από Την ΠΡΑΞΗ 2/2020 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Οξυάς

Αριθμός Απόφασης :3/2020

 

ΘΕΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΝ   Σήμερα στις 16/2/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ το συμβούλιο της κοινότητας Οξυάς συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα της κοινότητας Οξυάς, ύστερα από την αριθμ. 856/10/2020  πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν:

 

Α)α

 Μ   έ   λ  η

Παρόντες

Απόντες

1.

Ευθυμίου Λάμπρος                                               Πρόεδρος

Χ

 

2.

Σπύρος Σωτηρίου                                                  Μέλος  

Χ

 

3.

Κουτσικουρής Αλέξανδρος                                      Μέλος

Χ

 

4.

Κούτσικος Νικόλαος                                               Μέλος

 χ 

 

5.

Χαλίλης Κωνσταντίνος                                            Μέλος

Χ

 

 

Τα απόντα μέλη της κοινότητας κλήθηκαν νόμιμα

 

Αριθμός απόφασης 3/2020

Εισηγούμενος ο πρόεδρος το 1  θέμα της ημερήσιας διάταξης συζήτηση     ΜΕ. ΑΡ.  ΠΡ 477/24/1/2020 ΑΙΤΗΣΗ  Σωτηρίου Βούζα με ΘΕΜΑ την επιθυμία να δωρίσει στο Δήμο Μουζακίου τμήμα του οικοπέδου του ιδιοκτησίας του, με εμδαδόν 30,10τμ προκειμένου ο Δήμος Μουζακίου να προχωρήσει στην διάνοιξη δρόμου.

 

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με θετικούς ψήφους των, Λάμπρο Ευθυμίου, Σπυρίδων Σωτηρίου, και Αλέξανδρου Κουτσικουρή, να δεχθεί την δωρεά με την υπ’αριθμό 477/24/01/2020 αίτησης του κυρίου Βούζα Σωτηρίου.    

 

Το μέλος Κωνσταντίνος Χαλίλης ψήφισε παρόν , και το μέλος Κούτσικος Νικόλαος ψήφισε ΟΧΙ

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2020

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                    Ακολουθούν υπογραφές

Λάμπρος Β Ευθυμίου