Ανακοίνωση για ψηφιακή δήλωση ακαθάριστων οικοπέδων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Μουζάκι: 27/05/2024

Αριθ. Πρωτ: 5652

 

 

       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται:

 

 1)σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

 2)σε περιοχές εντός ορίων οικισμών ,χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

 3) σε εκτάσεις εντός ακτίνας (100)μέτρων από τα όρια των περιπτώσεων 1) και 

     2) κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

 4) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, να προβούν στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) https://akatharista.apps.gov.gr/ που πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης τους με την χρήση κωδικών taxisnet της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση φέρει έναν και μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα γίνουν όλες οι ενέργειες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία με την επιβολή προστίμων.

Η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης ορίζεται μέχρι της  31/05/2024.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

 

 

 

ΣΚΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ