Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για έκτακτη δια περιφορας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                    Μουζάκι  2/4/2024

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                      Αριθ. Πρωτ: 3608

Πληροφορίες: Μούντζια Ουρανία

τηλ. 24453-50136

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                   2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                   3.τους κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.

                                                                                                    Έδρες τους     

                                                                                                            

                Καλείσθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022) που θα γίνει στις 3/4/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. -12:00μ

την παρούσα πρόσκληση που σας κοινοποιείται σήμερα Τρίτη 2/2/2024 και ώρα 14:00μ.μ. σας αποστέλλεται ειδικό έντυπο ψηφοφορίας και εισήγηση των θεμάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος οφείλεται σε χρονικές προθεσμίες και σε ειδικές συνθήκες, και πιο συγκεκριμένα στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δημοτικού κτιρίου, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτoυργία του νέου ΚΥ Μουζακίου, καθώς το παλιό καταστράφηκε από τη θεομηνία του ΙΑΝΟΥ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Τετάρτη 3/4/2024 και ώρα 11:00 πμ. -12:00μ είτε ηλεκτρονικά στο email o.mountzia@mouzaki.gr, είτε στη γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Mούντζια Ουρανία) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350136. 

 

1

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Εισηγητής: ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

                    Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                    ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΗ