Καθαρισμός οικοπέδων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Μουζάκι: 01/04/2024

Αριθ. Πρωτ.:

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Σύμφωνα με την αριθμ.18851 οικ.Φ.700.20 –ΦΕΚ 2549/τ.Β΄/19-4-2023 και σύμφωνα με την άριθμ.20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ενημερώνονται οι Δημότες του Δήμου Μουζακίου, που είναι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, υποχρεούνται:

 

  • Να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου έως και την 30η Απριλίου έκαστου έτους και  την συντήρηση αυτού καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.

 

 

 

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

 

 

 

1)Την υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή κτίσμα.

 

2)Απομάκρυνση της καύσιμης ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

 

3)Αποκλάδωση της πάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

 

4)Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

 

5)Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.    

 

 

 

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των παραπάνω υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση τους.

 

 

 

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, ο Δήμος μας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,Α’114), τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2021/28-04-2021 και τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Πυροσβεστικής Διάταξης 20/2023/19-04-2023 του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

 

  1. Να επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου κάθε ιδιοκτήτη (με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ),
  2. Να  βεβαιώσει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

 

 

 

 

 

ΣΚΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ