ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Μουζάκι   17/1/2024

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ:    43    

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ(Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

Πληροφορίες: Μακρής Θωμάς

Τηλ:24450-30010

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Η ΔΕΥΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν στην συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΥΑ, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του Ν1069/80, ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ να υποβάλλουν πρόταση εκπροσώπησης τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης με την υποβολή υποψηφιότητας ενός μέλους, μετά του αναπληρωματικού αυτού.

 

Επισημαίνεται ότι τα υποδεικνυόμενα μέλη από τους ανωτέρω φορείς (κύριο και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜ

 

1.     Να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής

 

2.    Να έχουν αποδεδειγμένα εμπειρία και γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

 

Εν κατακλείδι τονίζεται ότι ο ορισμός του περιβαλλοντικού – κοινωνικού φορέα της περιοχής και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του οριζόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Μουζάκι, 18 Σεπτεμβρίου 2019

 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

                                                                                                ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ