ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΔΑ: 6ΡΗ8ΩΚΕ-0ΥΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  Μουζάκι 15-09-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Απόφαση 250/2023

Ο Δήμαρχος Μουζακίου


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο1, παρ.2, περ.39, καθώς και το κεφ.ΣΤ, άρθρο 94 παρ.4, περ.27 «Περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων».
2. Την αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης».
3. Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο Μουζακίου λόγω της θεομηνίας «DANIEL» που έπληξε το Δήμο μας και των προβλημάτων που δημιουργούνται στην μετακίνηση των μαθητών συνεπεία αυτής


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Την έναρξη των μαθημάτων, την 25η Σεπτεμβρίου 2023, στα νηπιαγωγεία, στα Δημοτικά Σχολεία, τα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Μουζακίου λόγω των εκτάκτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την θεομηνία «DANIEL» που έπληξε το Δήμο μας και των προβλημάτων που δημιουργούνται στην μετακίνηση των μαθητών συνεπεία αυτής.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης
2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης