Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την καταγραφή τους θα κατατεθεί από 16-12-2022 έως 30-12-2022, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση αίτηση δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Μουζακίου (Γραφείο Πρωτόκολλου) ή

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                  

Αυτοτελές Τμήμα                                                    

Οικονομικής Ανάπτυξης

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης

Δ/νση: Μουζάκι, Τ.Κ. 43060

Πληρ.: Ε. Κράβαρη                       

Τηλέφ:24453-50126                                                                                              

                                                                                 

 

 

 

 

Μουζάκι   06-12-2022

Αρ. Πρωτ.:10223

 

 

 

 

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

         

          Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α΄/30-07-2022),

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Όλους τους δραστηριοποιούμενους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς Μουζακίου που κατέχουν θέση σε αυτή να προσέλθουν για να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την καταγραφή τους.

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την καταγραφή τους θα κατατεθεί από 16-12-2022 έως 30-12-2022, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση αίτηση δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Μουζακίου  (Γραφείο Πρωτόκολλου) ή σε αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου στο χώρο της Λαϊκής (Σάββατο).

Κατόπιν η αρμόδια Επιτροπή καταρτίζει προσωρινό πίνακα ο οποίος αναρτάται στη Λαϊκή Αγορά καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός (15) ημερών και εξετάζονται από την ίδια επιτροπή.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτάται, ως ανωτέρω, ο οριστικός πίνακας καταγραφής.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ