Σημειακής τροποποίησης Γ.Π.Σ., Δ.Ε. (πρώην Δήμος) Μουζακίου ως προς τις χρήσεις γης της Π.Ε.Π. Γεωργική Γη Α΄ Προτεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Μουζάκι 20 /10/2022ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ο Δήμαρχος Μουζακίου ανακοινώνει ότι:
Με την αριθ. 104/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, συμπληρώθηκε η αριθ. 80/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, περί: «Σημειακής τροποποίησης Γ.Π.Σ., Δ.Ε. (πρώην Δήμος) Μουζακίου ως προς τις χρήσεις γης της Π.Ε.Π. Γεωργική Γη Α΄ Προτεραιότητας».


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου Μουζακίου Kαραϊσκάκη 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης, και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης.


Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων, για δύο συνεχόμενες ημέρες, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου (http://www.mouzaki.gr/) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Μουζακίου.

 


Ο Δήμαρχος
Θεοφάνης Στάθης