Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου

 ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48
του Ν.4313/2014.
2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
3. Την από 07/10/2021 αίτηση της ΓΟΥΣΗ Ειρήνης του Δημητρίου, νόμιμης εκπρόσωπου της
εταιρείας «EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ», με την οποία αιτείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε
οδούς της πόλεως του Μουζακίου, για εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου.
4. Την υπ’ αριθμ. 5424/21/2080523 από 07/10/2021 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία
συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος της ενδιαφερόμενης.
5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το
χρονικό διάστημα από 11.10 έως και 15.10.2021 κατά τις ώρες 07:00 ́ εʆως 15:00 ́ και
συγκεκριμένα επί των οδών:
1) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, μεταξύ των οδών Καβάφη και Λ. Κύπρου
2) ΣΠΗΛΙΑΣ, μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σπηλιάς-Πάροδος
3) ΜΑΓΕΙΡΑ, μεταξύ των οδών Παπάγου και Πλαστήρα
4.ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, μεταξύ των οδών Δαβάκη και Κατσαντώνη
5) Λ.ΚΥΠΡΟΥ, μεταξύ των οδών Σωκράτους και 28ης Οκτωβρίου
6) ΓΚΙΚΑ, μεταξύ των οδών Μάγειρα και Μενελάου
7) ΚΩΛΕΤΤΗ, μεταξύ των οδών Βασιλείου και Αμερικής
8) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κοραή
9) ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ, μεταξύ των οδών Πίνδου και Αγίας Σωτήρας
10) ΣΑΛΑΙΝΟΣ, μεταξύ των οδών Δαβάκη και Αγ. Σωτηρίας
11) ΙΚΑΡΟΥ, μεταξύ των οδών Δαβάκη και Ανώνυμος
12) ΔΑΒΑΚΗ, μεταξύ των οδών Ικάρου και Παπαφλέσσα
13) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΚΥΠΡΟΥ), μεταξύ των οδών Ικάρου και Αγ. Φαναρίου
14) ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Μ. Αλεξάνδρου
λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου "Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του
Μουζακίου.
- Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική στις παραπάνω οδούς και σε καμία περίπτωση
ταυτόχρονη. Οι εργασίες θα γίνονται κατά μήκος της οδού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης
που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς
επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕ.Π.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
2ο χιλ.Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τ.Κ.431 00 Κ Α Ρ Δ Ι Τ Σ Α
ΤΗΛ. 24410-80209 FAX 24410-71111
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 1018/30/221-α ́ΑΠΟΦΑΣΗ 221 / 2021

 

2
Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί
συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και
την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό
διάστημα.
Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ. Μουζακίου.
Το Α.Τ. Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση
- δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν
από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις,
ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.-
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1.Α.Τ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
(Σε δύο (2) αντίτυπα, για την επίδοση του ενός (1) στην αιτούσα, με
αποδεικτικό επίδοσης, το οποίο να τηρηθεί στο αρχείο σας).
2. κα. ΓΟΥΣΗ Ειρήνη
(Μέσω του Α.Τ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ).
Για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, λαμβάνοντας
όλα τα προσήκοντα μέτρα, για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία και τη λήψη κάθε μέτρου για την αποτροπή τροχαίων
ατυχημάτων στο χώρο των εργασιών.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

1. ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
2. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3. Τ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4. ΚΕΝΤΡΟ R/T ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
7. ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(Για τη δημοσίευση της παρούσης αδαπάνως για το Δημόσιο)
Καρδίτσα, 07-10-2021
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θωμάς ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ