Τροποποίηση και συμπλήρωση Αποφάσεων Δημάρχου ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Μουζάκι 21-09-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση Αποφάσεων Δημάρχου ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2021

Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:


1. Τις αριθμ. 176/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΘΛΩΚΕ-ΛΕΖ), 172/2021 (ΑΔΑ:61ΝΡΩΚΕ-ΙΙΕ), και 226/2021 (ΑΔΑ: 62ΚΣΩΚΕ-41Ι).
2. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ I. Τροποποιεί την αριθμ. 172/2021 (ΑΔΑ:61ΝΡΩΚΕ-ΙΙΕ) Απόφαση Δημάρχου ως προς την παρ. Δ. ως εξής: «Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γεωργίου Φούντα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος Αποστολία Αγγελάκη»
II. Τροποποιεί και συμπληρώνει την αριθμ. 226/2021 (ΑΔΑ: 62ΚΣΩΚΕ-41Ι) ως εξής: «Ασκεί καθήκοντα Δημάρχου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.» Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.» III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 226/2021 (ΑΔΑ: 62ΚΣΩΚΕ-41Ι) απόφαση Δημάρχου. IV. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ