ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 


Πλαίσιο κειμένου: ΑΔΑ: 6ΗΥ5ΩΚΕ-ΩΚΕMinistry of Digital Governance,

  

 

Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic


 

EEST

 

Hellenic Republic Date: 2021.09.02 11:09:44

Reason:

 

Location: Athens

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    Μουζάκι 02-09-2021

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Απόφαση 230/2021

 

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ»

 

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.     Την υπ’ αριθμ. 20/19-06-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μουζακίου που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019,

 

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α). Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

3.     Τις υπ’ αριθ. 172, 173,227/2021 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού των:

 

α. Γεωργίου Φούντα , ως Αντιδημάρχου     Περιβάλλοντος & Καθαριότητας.

 

β. Γεωργίου Παπακώστα , ως Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

γ. Ιωάννη Πατσιαούρα , ως Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων.

 

4.     Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη οικονομικής επιτροπής και δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού δεν προτάθηκε τρίτος, λόγω του ότι καθήκοντα Προέδρου και των δύο επιτροπών, θα ασκήσω εγώ ο ίδιος.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

1.  Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: α. Γεώργιο Παπακώστα, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης

 

β. Γεώργιο Φούντα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

 

2.  Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: α. Ιωάννη Πατσιαούρα, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων

 

β. Γεώργιο Φούντα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

 

Με την παρούσα ανακαλείται κάθε άλλη προηγούμενη Απόφαση περί ορισμού μελών ΟΕ και ΠΖ Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο δικτυακό τόπο του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

 

Κοινοποίηση:

 

 

 

1.      Αρμόδιους Αντιδημάρχους

 

2.      Υπάλληλο Δ/κής υποστήριξης Ο.Ε.

 

3.      Υπάλληλο Δ/κής υποστήριξης Ε.Π.Ζ.

 

4.      Εσωτερική διανομή

 

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEOFANIS STATHIS

 

Ημερομηνία:

 

2021.09.02