ΔΗΚΕΔΗΜ: Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση που λειτουργεί με γνώμονα το όφελος και την εξυπηρέτηση των πολιτών

 

Από το 2003, αρχικά ως ΔΕΑΜ και στη συνέχεια ως ΔΗΚΕΜ, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μουζακίου (ΔΗΚΕΔΗΜ), αναπτύσσει δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΜ, Γιώργος Γέρμανος και ο Διευθυντής, Δημήτρης Φραγκόπουλος, μιλούν για το έργο και τη δράση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, η οποία λειτουργεί με γνώμονα το όφελος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΜ, Γιώργος Γέρμανος

 

Κύριε Πρόεδρε, από πότε λειτουργεί η ΔΗΚΕΔΗΜ και που βρίσκεται η έδρα της;
Η Κοινωφελής Επιχείρηση προέκυψε µε την 91/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου (ΦΕΚ 1209/14.06.2011 τεύχος Β’), από τη συνένωση των τριών λειτουργούντων κοινωφελών επιχειρήσεων στις Δημοτικές Ενότητες (καποδιστριακοί Δήμοι), δηλαδή της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.Μ.), της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ιθώµης (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ι.) και της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παμίσου (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑΜ).
Η διάρκεια της επιχείρησης, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης και έδρα της επιχείρησης είναι το Μουζάκι, δηλαδή η έδρα του Δήμου μας.

Από πόσα μέλη διοικείται η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση και ποια είναι αυτά;
Η  Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση διοικείται από 9µελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα µέλη αυτά τουλάχιστον:
-Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου ή της Κοινότητας και τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη µμειοψηφία.
- Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.
- Τα υπόλοιπα (3) µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείμενο της επιχείρησης

Ο Διευθυντής της ΔΗΚΕΔΗΜ, Δημήτρης Φραγκόπουλος

Κύριε Διευθυντά, ποιός είναι ο σκοπός της ΔΗΚΕΔΗΜ;
Καταστατικός σκοπός της επιχείρησης είναι, η οργάνωση και η λειτουργία των ακόλουθων υπηρεσιών, µε γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών και των κατοίκων:

Α) Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στην οποία περιλαμβάνεται:
- Η υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας
- Η δηµιουργία και λειτουργία: Κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, δηµοτικού ιατρείου, προγράµµατος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συµπεριφορά
- Ο σχεδιασµός και η εφαρμογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,  οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας
- Η λειτουργία Τράπεζας Αίµατος
- Η οργάνωση και λειτουργία Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, που αφορούν στις αδύνατες κοινωνικές οµάδες
- Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου και της Κοινότητας
- Η πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας
- Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις: 1) Κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, 2) Γηροκομείων, 3) Βοήθεια στο Σπίτι, 4) Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας, 5) Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας, 6) Κέντρων για ΑΜΕΑ, 7) Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες, 8) Αναψυχής ατόμων µε αναπηρία
-  Η  μέριμνα  για  τη  στήριξη  αστέγων  και  οικονομικά  αδύνατων  δημοτών, µε την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών  διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
- Η Ενίσχυση της οικογενειακής ζωής και η λειτουργία Κ.∆.Α.Π.

Β) Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται:
- Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής
- Η λειτουργία σχολής  χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, και γενικά καλλιτεχνικών μαθημάτων
- Η λειτουργία ωδείου και φιλαρμονικής

 Γ) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
- Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και  πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
- Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
- Η Οργάνωση και λειτουργία Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων µε στόχο την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

 Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
- Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη   της περιοχής μας
- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του δήμου
Τέλος, η Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες  εμπίπτουν στους σκοπούς της και ανήκουν στο Ν.Π.∆.∆. ή σε Υπηρεσίες  του δήμου, µόνο στις περιπτώσεις που το χρηματοδοτικό μέσο ή το πρόγραμμα ή η Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, ορίζει την Κοινωφελή Επιχείρηση ως δικαιούχο της χρηματοδότησης

 

Οι εργαζόμενοι της ΔΗΚΕΔΗΜ, Χρύσα Καρρά και Δημήτρης Δραγούτσος


Ποιές είναι αναλυτικά οι δράσεις της ΔΗΚΕΔΗΜ;
Σήμερα στη λειτουργία της ΔΗΚΕΔΗΜ εντάσσονται οι παρακάτω δράσεις:
- Η λειτουργία της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» η οποία εξυπηρετεί συνολικά 211 ωφελούμενου, εκ των οποίων 13 ωφελούμενοι ΑμεΑ. Βέβαια τον τελευταίο χρόνο προστέθηκαν περίπου 30 ωφελούμενοι, προσωρινοί θα έλεγα, οι οποίοι λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις από το lockdown εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα για τα ψώνια τους και τα φάρμακά τους.
Η Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2003 στον Καποδιστριακό Δήμο Μουζακίου και τον Σεπτέμβριο του 2003 στους αντίστοιχους Δήμους Ιθώμης και Παμίσου και λόγω της τεράστιας απήχησης στην τοπική κοινωνία έγινε "θεσμός" και συνεχίζει έως και σήμερα την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες του ενιαίου Δήμου Μουζακίου.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.
Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά. Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης σε κάθε δομή και αποτελείται από κοινωνικό/ή λειτουργό, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό.

 

 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», Κωνσταντίνος Ποζιός

 - Το Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του σαν Δημοτική Μουσική Σχολή το έτος 2004 και το έτος 2009 με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 1818/Β/2-9-09) αναβαθμίστηκε σε Δημοτικό Ωδείο, παρέχοντας στους σπουδαστές τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από το κράτος.
Στελεχώνεται από μια ομάδα πτυχιούχων και διπλωματούχων καθηγητών με πολυετή εμπειρία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
Οι καθηγητές είναι ωρομίσθιοι, με 9μηνη σύμβαση και προσλαμβάνονται με διαγωνισμό που προκηρύσσει η επιχείρηση κάθε έτος, με κύρια κριτήρια τους τίτλους σπουδών τους και την πολυετή διδακτική εμπειρία. Μέσα σε ένα δημιουργικό κλίμα, μεταδίδεται η μουσική γνώση, στους τομείς της κλασικής, της παραδοσιακής, της λαϊκής καθώς και της σύγχρονης μουσικής.

- Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μουζακίου έχει ως σκοπό τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, την ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος και κοινωνικοποίησης, τη γνωριμία με τις τέχνες, την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής έκφρασης, την ενδυνάμωση της πολιτιστικής ταυτότητας και την προώθηση της φιλαναγνωσίας. Οι δραστηριότητες του ΚΔΑΠ είναι:
• Ζωγραφική
• Αγγειοπλαστική
• Μουσική Προπαιδεία
• Θεατρικό Παιχνίδι
• Παιχνίδια με πινέλα
• Γυμναστική

Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, ξεκινούν τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο.
Στις σκέψεις της Επιχείρησης, μετά από πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. είναι οι προσφερόμενες δραστηριότητες να αυξηθούν, προσθέτοντας προγράμματα τεχνολογίας και πληροφορικής. Σε όλα τα εργαστήρια εφαρμόζονται προγράμματα βασισμένα στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας παιδιών από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
- Τα Κ.Α.Π.Η. ιδρύθηκαν στην Ελλάδα το έτος 1979. Βασική φιλοσοφία του θεσμού είναι η προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της Ανοιχτής Προστασίας των Ηλικιωμένων  είναι η παραμονή τους στην κοινότητα, στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς και του φιλικού περίγυρου. Σκοπός του Κ.Α.Π.Η. είναι το ηλικιωμένο άτομο να κρατηθεί αυτόνομο, ισότιμο και ενεργό μέλος της κοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόληψη και αντιμετώπιση ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών δυσκολιών καθώς και με την ενεργοποίηση του ιδίου του ατόμου μέσω εκδηλώσεων όπως: εκδρομές, επιμόρφωση – διαλέξεις, οργανωμένη ψυχαγωγία, χορευτικό – χορωδίες, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, εθελοντική συμμετοχή των μελών για την ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων των ευπαθών ομάδων.

Μετά τον Καλλικράτη τα Κ.Α.Π.Η. ανήκουν διοικητικά ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ και διοικούνται από το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. καταβάλλει διαρκώς προσπάθεια για την αναβάθμιση και βελτίωση του θεσμού, παρέχοντας έτσι :
• Δύο εντευκτήρια σε Μουζάκι και Αγναντερό, ενοικιάζοντας  χώρους οικείους και δημιουργικούς, όπου τους παρέχεται θέρμανση και κλιματισμός
• Καθημερινή παρακολούθηση των βιολογικών ,ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ατόμων από το επιστημονικό προσωπικό του «Βοήθεια στο Σπίτι»
• Εκδρομές
• Επιμόρφωση – διαλέξεις
• Επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού


- Καλλιτεχνικό Εργαστήριο: Πάνω από μια δεκαετία ο Δήμος Μουζακίου οργάνωσε, επάνδρωσε, στελέχωσε το εργαστήριο κεραμικής στη περιοχή Σεισμόπληκτα (πρώην Γκιόνα) και στεγάζεται στο κτηριακό συγκρότημα που κατασκεύασε η ΜΟΜΑ.
Στο πλήρως οργανωμένο εργαστήριο οι δημότες της πόλης (ανεξαρτήτου ηλικίας) έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν μία από τις αρχαιότερες τέχνες αυτή της αγγειοπλαστικής. Στο εργαστήριο οι μαθητευόμενοι αναπτύσσουν την δεξιοτεχνία τους, στα χέρια, δάχτυλα, υπομονή, επιμονή και φαντασία.
Γνωρίζουν τα εργαλεία του εργαστηρίου, τα μηχανήματα μαθαίνουν να κατασκευάζουν αντικείμενα με την τεχνική της πηλοπλαστικής (μακαρόνι, φύλλο), με τον ηλεκτροκίνητο τροχό καθώς και αντικείμενα γλυπτικής. Δίνεται η δυνατότητα να κατασκευάζουν μικρά και μεγάλα αντικείμενα χρηστικά είδη, όπως κούπες, πιάτα, βάζα, αλλά και διακοσμητικά επιτοίχια, κηροπήγια, ρεσώ, να τα ψήνουν σε ειδικό ηλεκτρικό φούρνο (καμίνι) να τα ζωγραφίζουν και τα διακοσμούν ταυτόχρονα.

 


Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι δημότες για τις δράσεις της ΔΗΚΕΔΗΜ;
Μέσα από την ιστοσελίδα http://www.dikedim.gr  οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται άμεσα και αποτελεσματικά , για τις δραστηριότητες όλων των δομών και των τμημάτων μας, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς προμηθειών. Θέλησή μας είναι να αποτελέσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους δημότες, για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει η ΔΗΚΕΔΗΜ.
Το τηλέφωνο της ΔΗΚΕΔΗΜ για πληροφορίες είναι το 2445043446 (καθημερινά 08:00 – 15:00).

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαρνακούπης