ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο «Ευκαιρίες Απασχόλησης για όλους τους πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΤΟΣ-Ενσωμάτωση μέσω Τοπικής Συνεργασίας» στην οποία συμμετέχουν οι φορείς: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Επιμελητήριο Καρδίτσας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καρδίτσας, Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Νομαρχιακό Σωματείο Καρδίτσας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πανελλαδικό Διαδημοτικό Δίκτυο για την Υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (ΔΙΚΤΥΟ ROM), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΑΣ Ε.Π.Ε. – ΚΕΚ ΔΙΑΣ, Χ. ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ και η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε) – συντονιστής εταίρος,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους κατοίκους των Δήμων Καρδίτσας, Μουζακίου και Λίμνης Πλαστήρα, οι οποίοι είναι άνεργοι και ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των κατηγοριών:

- Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

- Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

- Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

- Άτομα με αναπηρία

- Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε:

· Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων σε υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης.

· Υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί η δημιουργία νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και νέων ατομικών επιχειρήσεων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους εκτός Μητρώου Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

4. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους ή βεβαίωση από την εφορία περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, λόγω χαμηλού εισοδήματος.

7. Δικαστική Απόφαση (ή προσωρινή διαταγή) περί επιμέλειας ανήλικων τέκνων (εφόσον απαιτείται).

8. Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής σε ισχύ (για μετανάστες, πρόσφυγες)

9. Βεβαίωση παλιννόστησης (μόνο για τους παλιννοστούντες).

10. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω.

11. Υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων, περί αληθών και ακριβών προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

1. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις εργοδοτών)

2. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.

3. Πιστοποιητικά γνώσεων (Η/Υ, ξένων γλωσσών)

4. Τίτλους σπουδών (π.χ. απολυτήριο λυκείου, πτυχίο πανεπιστημίου).

5. Βιβλιάριο Απορίας

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προσκομίζονται σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μπορούν να προσέρχονται από 19/11/2012 έως 30/11/2012, ώρες 09:00-14:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν την αίτηση στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.

Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (2ος όροφος)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24410 42363 (εσωτ. 212 ή 207)

Στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Διεύθυνση: Σταμούλη 9

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24410 71594, 2441075141

Για την Α.Σ. «ΕΝΤΟΣ»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Άνοιξε ο δρόμος για τη σύσταση του Τ.Ο.Ε.Β. Αγναντερού


•    Ομόφωνη η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγγειοβελτιωτικών έργων

Με ομόφωνη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγγειοβελτιωτικών έργων ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη σύσταση του Τ.Ο.Ε.Β. Αγναντερού, που ήταν ένα αίτημα όλων των αγροτών της Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Μουζακίου.
Με το υπ’ αριθμόν 3/1/8-11-2012 έγγραφό του το Περιφερειακό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων Θεσσαλίας κάνει γνωστό ότι γνωμοδότησε:
«Ομόφωνα υπέρ της σύστασης Τ.Ο.Ε.Β. Αγναντερού του Δήμου Μουζακίου. Ο Οργανισμός θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και η σχέση του θα διέπεται από τη Νομοθεσία περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων του Ν. 3881/1958 και τα συναφή προς αυτόν Β.Δ. καθώς και των συναφών Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων…»
Η απόφαση αυτή ήρθε να επικυρώσει μία μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό ο Δήμος Μουζακίου να απεγκλωβίσει τις Τοπικές Κοινότητες από τον Τ.Ο.Ε.Β. Σελλάνων καθώς τα παράπονα των αγροτών για ανεπαρκή κάλυψη ήταν τεράστια.
Έτσι υπήρξε ενυπόγραφο αίτημα των ιδιοκτητών (αγροτών) του Αγναντερού για την ίδρυση Τ.Ο.Ε.Β. στο χωριό οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό πάνω του 60% των ιδιοκτησιών το οποίο και προωθήθηκε αρμοδίως και πλέον ήρθε η συγκεκριμένη γνωμοδότηση που δίνει το πράσινο φως για τη σύσταση του Τ.Ο.Ε.Β. στο Αγναντερό.
Παρόμοιες ενέργειες έχουν γίνει και από τη Μαγούλα, το Ριζοβούνι και την Κρανιά και είναι πλέον θέμα ημερών η ίδρυση Τ.Ο.Ε.Β. και σ’ αυτές τις Τοπικές Κοινότητες.
«Νοιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση που η προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και πολύ καιρό έχει αίσιο τέλος και πλέον οι αγρότες μας στο Αγναντερό, στην Κρανιά, στη Μαγούλα και στο Ριζοβούνι θα έχουν την αυτοδιαχείριση των δικών τους Τ.Ο.Ε.Β. Σ’ αυτή την προσπάθεια είχαμε αρωγούς τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκο και τον υπέυθυνο της Π.Ε. κ. Σακελαρίου και χάρις στην αμέριστη βοήθειά τους το όλο εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία. Παράλληλα θα ήταν παράλειψη αν δεν ανέφερα και την προσήλωση στο όλο θέμα και την άριστη προετοιμασία  των π. Αντιδημάρχων κ. Τσιρογιάννη και Τζιβέλη του προϊσταμένου του γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιάπα, του προέδρου της τοπικής κοινότητας Αγναντερού κ. Τσαφίτσα και του συνόλου των αγροτών του χωριού που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να συσταθεί ο Τ.Ο.Ε.Β. » δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος ο Δήμαρχος κ. Κωτσός


Εκδήλωση για τη στέβια οργανώνει ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με Ομάδα Αγροτών του Φαναρίου

Ο Δήμος Μουζακίου και συγκεκριμένα η Αντιδημαρχία Αγροτικών Θεμάτων και το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο και   Ομάδα Φαναριωτών για την Ανάπτυξη του Θεσσαλικού Κάμπου, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: Στέβια,καλλιέργεια-χρήσεις-έρευνα-προοπτικές, με ομιλητή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Πέτρο Λόλα, που θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα Φαναρίου στις 25 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ
Η εκδήλωση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος Μουζακίου προκειμένου να στηρίξει τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή.
«Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο μας. Έχουμε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή την αναγκαιότητα αυτή και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση μέσω της Αντιδημαρχία Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης έχουμε οργανώσει και επανδρώσειμε το πλέον κατάλληλο προσωπικό  το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου, ενώ η συνεργασία με την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ενισχύει την όλη προσπάθεια. Σ αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και η εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουμε στο Φανάρι σε συνεργασία με δραστήριους νέους αγρότες και τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Γιώργο Κολουσούσα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να συμβάλουμε στην ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι χρειάζονται αλλαγές και διαφορετική φιλοσοφία για να γίνει αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.” Δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

 

Να προκηρυχθούν τα ιδιωτικά έργα των ΟΠΑΑΧ

•    Ζητά με επιστολή του από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός

Επιστολή προς το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός με θέμα: «Προκήρυξη Μέτρων Κρατικών Ενισχύσεων (Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Άξονα 3 του Π.Α.Α της Ελλάδας 2007-2013»
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού είναι το παρακάτω:


κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις από 26/07/2010 Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 με καταληκτική ημερομηνία 1/11/2010, η προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη που προκηρύχτηκε και αφορούσε στις περιοχές του Άξονα 3 στην Περιφέρεια Θεσσαλία έφτανε τα 17,0 εκατ. ευρώ.
Στα πλαίσια της παραπάνω 1ης προκήρυξης τελικά υποβλήθηκαν συνολικά 84 Φάκελοι Υποψηφιότητας, συνολικής προϋπολογιζόμενης Δημόσιας Δαπάνης 10,6 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, διότι η αξιολόγηση των Φακέλων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, ο αριθμός των έργων που έχουν προεγκριθεί μέχρι σήμερα είναι 37 έργα, με Δημόσια Δαπάνη 4,00 εκατ. Ευρώ. Από αυτά έχουν λάβει οριστική έγκριση 22 έργα με Δημόσια Δαπάνη 2,22 εκ εκατ. Ευρώ.
Εκτιμούμε ότι το παραπάνω πενιχρό αποτέλεσμα της διαδικασίας της 1ης προκήρυξης από άποψης επενδυτικού ενδιαφέροντος και τελικής ένταξης έργων οφείλεται αφενός στην οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα και αφετέρου στο γεγονός ότι την περίοδο που έγινε η Προκήρυξη δεν είχαν ακόμα επιλεγεί οι Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για τα Μέτρα Κρατικών Ενισχύσεων του Άξονα 3 του Π.Α.Α της Ελλάδας 2007-2013, το έργο των οποίων είναι μεταξύ άλλων η πληροφόρηση/ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η κινητοποίηση του τοπικού ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου.
Ως αποτέλεσμα του ανωτέρου κλίματος ήταν αφενός μια διστακτικότητα για την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου και αφετέρου η μειωμένη δυνατότητα ευρείας κινητοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε κάθε επιμέρους περιοχή των ειδικών ζωνών εφαρμογής των ανωτέρω Μέτρων του Άξονα 3 του Π.Α.Α. που αποτελεί από τα βασικά καθήκοντα των Υποστηρικτικών Μηχανισμών.
Όπως γίνεται φανερό και από το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των περιοχών του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 αυτές αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνεπώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι καθοριστικής σημασίας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Εκτιμούμε ότι συμμερίζεστε την δική μας προσδοκία αλλά και των κατοίκων των περιοχών αυτών  ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ θα πρέπει το ΥΠΑΑΤ να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στο πλαίσιο μιας νέας 2ης Προκήρυξης, καθώς στις σημερινές συνθήκες η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική «αναπτυξιακή ένεση» για την οικονομία των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που άλλωστε είναι και ο βασικός στόχος του Άξονα 3 του ΠΑΑ και προς την κατεύθυνση αυτή αναμένουμε  να εντείνεται τις προσπάθειές σας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θα θέλαμε να σας ζητήσουμε:
1.    να μην μεταφερθούν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας πόροι που προβλέπονται για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για τους οποίους δεν εκδηλώθηκε ανάλογο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης, αλλά να επαναπροκηρυχτούν άμεσα με νέα 2η Προκήρυξη σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των Υποστηρικτικών Μηχανισμών για την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση /ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τις δυνατότητες που δίνονται από το πρόγραμμα.
2.    να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατόν η άμεση προκήρυξη και των υπολοίπων Μέτρων του Άξονα 3 του ΠΑΑ  (πέραν αυτών που προκηρύχθηκαν στην 1η Εκδήλωση ενδιαφέροντος) που δεν ενεργοποιήθηκαν ακόμη.
Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο (2000-2006) τα στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος (τόσο του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 όσο και του Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006 με την τεχνική υποστήριξη των Δομών Στήριξης) στην Περιφέρειά μας ήταν τα εξής:
?    Αριθμός υλοποιημένων έργων: 310
?    Συνολικός Προϋπολογισμός: 35,8 εκατ. ευρώ
?    Δημόσια Δαπάνη: 20,1 εκ. ευρώ

Με εκτίμηση
Ο
Δήμαρχος Μουζακίου
Γεώργιος Κωσός

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου η μελέτη για την οδό προς Κάστρο Φαναρίου

•    Το έργο έχει προϋπολογισμό 290.000 ΕΥΡΩ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου ενέκρινε τη μελέτη του έργου «Κατασκευή οδού προς Κάστρο Φαναρίου» προϋπολογισμού 290.000 ΕΥΡΩ  το οποίο και θα χρηματοδοτηθεί από την πρόσκληση 16 της ΕΕΤΑΑ (ΕΣΠΑ)
Η συγκεκριμένη μελέτη προβλέπει να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης πάνω στην υπάρχουσα τσιμεντόστρωση, κατασκευή νεροπαγίδων στις διασταυρώσεις και τους παράπλευρους δρόμους για τον έλεγχο της απορροής των υδάτων, κατασκευή λίθινων τοιχίων αντιστήριξης-στηθαίων ανάντη και κατάντη του δρόμου, όπως επίσης και τσιμεντοστρώσεις τμήματος του δρόμου με σκυρόδεμα και έγχρωμα σκύρα και υδροβολημένη επιφάνεια. Εδώ να σημειωθεί πως η επιφάνεια της τσιμεντόστρωσης θα διακόπτεται από φιλέτα λιθοδομής από λαξευτούς λίθους τοπικής προέλευσης.
«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική μελέτη, που αφορά το δρόμο που οδηγεί στο Κάστρο του Φαναρίου και θα διευκολύνει τα μέγιστα την επισκεψιμότητά του. Το έργο προορίζεται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από την πρόσκληση 16 της Ελληνικής Εταιρείας, Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ)» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

Συνεδρίασε η επιτροπή κοινωνικής διαβούλευσης του Δήμου Μουζακίου

Συνεδρίασε την Πέμπτη η επιτροπή κοινωνικής διαβούλευσης του Δήμου Μουζακίου και εξέτασε δύο θέματα.
Ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα δράση του Δήμου για το έτος 2013 και στη συνέχεια παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου η μελέτη για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων της πόλης του Μουζακίου.
Παρόντες ήταν ο πρόεδρος και μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Μουζακίου καθώς και πολλοί δημότες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το νέο έργο που θα γίνει στην πόλη του Μουζακίου
Θυμίζουμε ότι με το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού 1.000.000 που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλταντζής» .
Με το συγκεκριμένο έργο θα γίνουν εργασίες για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση σε κεντρικούς δρόμους του Μουζακίου και για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων.
Συγκεκριμένα:
•    Στο τμήμα της Αντώνη Βασιλείου ανάμεσα στις οδούς Κοραή και στην Οδό Βενιζέλου που αποτελεί τη βόρεια είσοδο της πόλης του Μουζακίου από την πλευρά των Αγίων Θεοδώρων.
•    Στο τμήμα της Αντώνη Βασιλείου ανάμεσα στην οδό Αγίου Γεωργίου έως τη συμβολή με την περιφερειακή οδό της πόλης που αποτελεί τη Νότια είσοδο και έξοδο της πόλης προς Αργιθέα
•    Σε όλο το μήκος της οδού Καραϊσκάκη που αποτελεί την ανατολική είσοδο του Μουζακίου από την περιοχή της Καρδίτσας
•    Στο τμήμα της οδού Κοραή ανάμεσα στις οδούς Αντώνη Βασιλείου και Αγίου Θεοδώρου που βρίσκεται νότια του Λυκείου Μουζακίου
•    Σ’ όλο το μήκος της οδού Μεσολογγίου που αποτελεί τη φυσική συνέχεια της Οδού Αντώνη Βασιλείου έως την περιφερειακή οδό από την πλευρά της Πύλης
•    Σ’ όλο το μήκος της οδού Βιβλιοθήκης
•    Σ’ όλο το μήκος της οδού Θεσσαλίας

Συγκεκριμένα θα γίνουν διαμορφώσεις πεζοδρομίων, επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες, επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου γυαλισμένες, επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου, πλακόστρωση με κυβόλιθους, κατασκευή παρτεριών και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και αποχέτευσης ομβρίων.

Επιστολή του Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού στην κ. Γερακούδη για την αδειοδότηση των ημιαρτεσιανών και των γεωτρήσεων


Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός απέστειλε επιστολή στη Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Γερακούδη, προκειμένου να ζητήσει την παρέμβασή της, έτσι ώστε να δοθεί λύση στην αδειοδότηση των γεωτρήσεων των παραγωγών (ημιαρτεσιανά) καθώς έχει προκύψει ζήτημα για τις μεταξύ τους αποστάσεις.   

«Με βάση το υπ’ αριθμό 1653/167091/28-8-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος Γενική Δ/νση Χωροταξικής & περιβαλλοντικής πολιτικής Δ/νση Υδάτων     Θεσσαλίας μας κοινοποιείται για ενημέρωση μας το υπ’ αριθμ. 110733/10-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Υποστήριξης κ Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
Με βάση τις διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία, χορήγησης αδειών, για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης Νερού πουθενά δεν γίνεται μνεία για ελάχιστες αποστάσεις γεωτρήσεων.
H ΚΥΑ 150559/2011 επίσης και η τροποποίηση της ΚΥΑ 150559/10-6-2011 με βάση την υπ’ αριθ. οικ. 110424/11-4-2012 που αδειοδοτεί όλες τις γεώτρησεις που προΰπαρχαν 16-6-2011 χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ Β 1784) σχετική άδεια χρήση νερού δεν αναφέρει αποστάσεις. Φυσικά αν ήταν νόμιμες οι γεωτρήσεις για να εκδοθεί άδεια θα έπρεπε να τηρούνται οι αποστάσεις. Σήμερα όμως που αδειοδοντούνται όλες οι μη έχουσες άδεια χρήσης νερού είναι λογικό να μην μπαίνει θέμα απόστασης 200 μ. από την πλησιέστερη γεώτρηση, αφού όλες οι παραπάνω διατάξεις νομιμοποίησης δεν το απαιτούνε.
Να γίνει σύμπτυξη γεωτρήσεων σε μια είναι πολύ δύσκολο έως και αδύνατον, γεγονός που και οι διευκρινιστική 1653/167091/28-8-2012 παράγραφος 3 το δέχεται και συγκεκριμένα αναφέρει «με την συναίνεση τον ενδιαφερομένων».
Θα παρακαλούσαμε, να επέμβετε στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την διευθέτηση των παραπάνω αδειοδοτήσεων γιατί με την χρήση των αποστάσεων, αλλά και τη σύμπτυξη, των γεωτρήσεων σε μία, οι αντιδράσεις των παραγωγών θα είναι μεγάλες και παράλληλα θα δημιουργηθούν πλείστα όσα προβλήματα άνευ λόγου.
Εδώ να επισημάνουμε ότι δημιουργείται και ηθικό ζήτημα, καθώς οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υπέβαλαν φακέλους έκαναν έξοδα υποβολής και των εκ υστέρων τίθεται ζήτημα αποστάσεων μεταξύ των γεωτρήσεων.  
Είμαι βέβαιος κυρία Γενικέ ότι θα καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλυθεί αυτό το ζήτημα που δημιουργεί πρόβλημα σε πάρα πολλούς παραγωγούς.

Ο Δήμαρχος
Κωτσός Γεώργιος

Εκτροφεία σαλιγκαριών επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

“Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι νέοι αγρότες  και κτηνοτρόφοι στρέφονται σε καινοτόμες καλlιέργειες» δήλωσε ο κ. Κωτσός

Το εκτροφείο σαλιγκαριών του κ. Αριστοτέλη  Μπαχλά στην Κρανιά επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Λιάπα και τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κρανιάς κ. Θωμά Κοτρώτσιο. Παρόντες στο εκτροφείο ήταν ακόμη δύο νέοι εκτροφείς που δραστηριοποιούνται στο δήμο Μουζακίου οι κ.κ. Αθανάσιος Ρίζος και Ελευθέριος Κουτσιμπέλης.
Στον νομό μας δραστηριοποιούνται με την εκτροφή κλειστού τύπου πάνω από  11 εκτροφείς που ο καθένας έχει από 1 έως και  4 στρέμματα,
Οι τρεις προαναφερόμενοι παραγωγοί ανήκουν σε μία ομάδα παραγωγών που  αυτή τη στιγμή αποτελείται από 8 εκτροφείς κλειστού τύπου που εκτρέφουν το είδος Helix Aspersa.

Από την παρουσίαση που έκαναν οι εκτροφείς στο Δήμαρχο προέκυψαν τα παρακάτω:                                                                                            
Εκτροφή Κλειστού Τύπου ονομάζεται η  εκτροφή σαλιγκαριών σε κλειστούς χώρους όπως ένα διχτυοκήπιο  και όπου τα σαλιγκάρια βρίσκουν καταφύγιο κάτω από ξύλινες κατασκευές  ή σε συστήματα τύπου κουρτίνας. Το σιτηρέσιο των σαλιγκαριών στα Εκτροφεία Κλειστού Τύπου είναι τεχνητό και αποτελείται από συνδυασμό αλεσμένων δημητριακών. ( καλαμπόκι , σόγια , σιτηρά, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και οπωσδήποτε Ασβέστιο για τον σχηματισμό του κελύφους των σαλιγκαριών. Στα εκτροφεία Κλειστού Τύπου ο πληθυσμός των σαλιγκαριών είναι προστατευμένος από θηρευτές και η παραγωγή είναι σε υψηλότερα επίπεδα από τα Εκτροφεία Ανοικτού Τύπου.
Επιλογή κατάλληλου αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση :
Απαραίτητες Προϋποθέσεις που πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη για να επιλέξει τον κατάλληλο χώρο εγκατάστασης ενός Εκτροφείου Κλειστού Τύπου  είναι :
?    Νερό – υδροδότηση : εξασφάλιση νερού στο εκτροφείο (από γεώτρηση ή ποτάμι), στο οποίο θα πρέπει να γίνει ανάλυση για την καταλληλότητα του.
?    Το έδαφος θα πρέπει να είναι ασβεστώδες ( ph > 6,5 ): Προτιμάμε το ασβεστώδες έδαφος εάν γίνεται, διότι το Ασβέστιο είναι απαραίτητο για τον σχηματισμό του κελύφους , ελλείψει αυτού θα πρέπει να γίνεται τεχνική προσθήκη Ασβεστίου
?    Στράγγιση- εκροή εδάφους : μπορεί η υγρασία να είναι απαραίτητη αλλά τα σαλιγκάρια δεν αγαπάνε την λάσπη και τις λίμνες νερού οπότε καλά είναι να επιλέγονται εδάφη που στραγγίζουν εύκολα και δεν κατακρατούν νερά. Αρκετοί εκτροφείς συνηθίζουν να τοποθετούν χαλίκι στο έδαφος.
Εγκατάσταση :
?    στα πλάγια υπάρχουνε λαμαρίνες ή μπετόν με 30 – 50 εκατοστά μέσα στο έδαφος (προστασία από τρωκτικά ) – προτιμάμε το μπετόν λόγω μεγαλύτερης διάρκειας αντοχής και ισχυρότερης θεμελίωσης
?    μεταλλικός σκελετός ( όπως στα θερμοκήπια) εγκεκριμένου τύπου
?    από πάνω είναι σκεπασμένο από δίχτυ (Σκίασης 90-95%) όπως στα  θερμοκήπια για να προσφέρει προστασία από τον ήλιο και από πουλιά.
?    Σκέπαστρα ή “φωλιές”  από ξύλο, ανθεκτικό στο χρόνο (συνήθως πεύκο ή έλατο)  για να βρίσκουν καταφύγιο τα σαλιγκάρια.
?    Ψεκαστήρες : Μπέκ Υδρονέφωσης με βαλβίδα αντεπιστροφής για την αποφυγή του σταξίματος και την δημιουργία λιμναζόντων νερών  οι οποίοι θα  “ψεκάζουν” με σταγονίδια νερού την εγκατάσταση (υδρονέφωση) διατηρώντας κάποια αυξημένη εδαφική και ατμοσφαιρική Υγρασία , ειδικά κατά την διάρκεια του καλοκαιριού
?    διαμόρφωση εσωτερικών ”πάρκων” τα οποία περιλαμβάνουν ηλεκτρικό σύστημα αποτροπής εξόδου των σαλιγκαριών  ώστε να “περιορίζονται” τα σαλιγκάρια στον συγκεκριμένο χώρο εκτροφής.
Κόστος εγκατάστασης:
?    Το συνολικό κόστος όλων το προαναφερθέντων ποιο πάνω, καθώς επίσης και η αγορά των γεννητόρων για την πλήρη κάλυψη του εκτροφείου ανέρχεται περίπου στις 28.000 ευρώ.( Δεν αναφέρομαι στην  διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου όπως χαλίκι,στεγνωτήριο σαλιγκαριών,θάλαμος ψυγείο για τη χειμερία νάρκη )
?    Αναμενόμενη παραγωγή : 3.000  – 4.000 kg ανά στρέμμα- ανά έτος
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει από την γενικότερη ανάγκη για την ενασχόληση με καινοτόμες επενδύσεις με παραγόμενα προϊόντα που θα βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά σε ικανοποιητικές τιμές.
«Θέλω να εκφράσω και δημόσια τα συγχαρητήριά μου σ’ αυτά τα νέα παιδιά που ασχολούνται στο Δήμο μας με καινοτόμες δράσεις στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα και να  κάνω γνωστό πως ο Δήμος Μουζακίου επενδύει πάρα πολλά στην ανάπτυξη τόσο της γεωργίας όσο και της κτηνοτροφίας. Το κάνουμε αυτό διότι πιστεύουμε ακράδαντα πως ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας.

Πλούσια πηγή βιταμινών, ιχνοστοιχείων και μετάλλων 3,3%. Ιδιαίτερα δε σιδήρου (περισσότερο από το κόκκινο κρέας) καλίου και μαγνησίου.
αποτελεί μία αξιόπιστη απάντηση στη μεγάλη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Ως Δήμος καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια να ενημερώσουμε και να οργανώσουμε τους αγρότες μας σε ομάδες παραγωγών και γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήσαμε συναντήσεις σ’ όλα τα χωριά μας υπό την αιγίδα της αντιδημαρχίας αγροτικών θεμάτων. Απ’ ότι διαφαίνεται μία αξιόπιστη και με μεγάλο ενδιαφέρον λύση είναι και η εκτροφή σαλιγκαριών και είναι παρήγορο ότι νέα παιδιά στρέφονται προς αυτή με μεράκι και μεγάλη διάθεση για δουλειά. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει ορατό πλέον ρεύμα επιστροφής νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο και ειδικότερα στο Δήμο μας. Εμείς ως Δημοτική Αρχή με το  γραφείο γεωργικής ανάπτυξης είμαστε στη διάθεσή τους να τους ενημερώσουμε και να τους υποστηρίξουμε σ’ όποια δραστηριότητα επιλέξουν» Δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.

Σύσταση του σώματος των σαλιγκαριών ανά 100 γρ.
Νερό    80γρ
Πρωτεΐνη    16γρ
Λίπη    1,1γρ.
Yδατάνθρακες    3,87γρ
άλατα    1,42γρΜία ιστορική φωτογραφία•    Δανοί εργάτες που βοήθησαν στην ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού

Το Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, ανατολικά της κεντρικής πλατείας σε οικόπεδο συνολικής έκτασης περίπου δύο στρεμμάτων , με αριθμό οικοπέδου 585 και τμήμα του αριθμού οικοπέδου 586, του Ο.Τ. 89 σύμφωνα με την Διανομή  Αγναντερού του 1927. 

Η διαδικασία ανέγερσης του κτιρίου ξεκίνησε το 1948, με την συγκρότηση Επιτροπής Ανεγέρσεως Διδακτηρίου Αγναντερού και την λήψη σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως (Σχετικά έγγραφα με αριθμό Πρωτ. 275207/24-04-1948 και 200754/30-09-1948).

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να κατασκευάζεται το φθινόπωρο του 1950 από μία ομάδα 80 εθελοντών εργατών από την Δανία. Μέλος του συνεργείου που επέβλεψε την συνολική κατασκευή του κτιρίου ήταν ο Τεχνίτης Βαν Πάλλεσεν από το Μέζλς. Τα χρήματα κατασκευής του σχολείου συγκεντρώθηκαν με την οικονομική βοήθεια της UNESCO και τον  έρανο 100.000 Δανών μαθητών.

Το Δημοτικό Σχολείο ολοκληρώθηκε το έτος 1952 και εγκαινιάστηκε στις 10-02-1952. Τα εγκαίνια του σχολείου αποτέλεσαν σημαντικό γεγονός εκείνης της εποχής. Επίσημοι προσκαλεσμένοι ήταν  Υπουργοί της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Δανέζικης Κυβέρνησης, Εκπρόσωποι της αποστολής Διεθνούς Προστασίας του παιδιού στην Ελλάδα, Καθηγητές του σχολείου της Δανίας που χρηματοδότησαν την κατασκευή του κτιρίου. Δημοσιεύματα σε εφημερίδες του Ελληνικού Τύπου και του Δανέζικου Τύπου σχολίαζαν την ανέγερση του σχολείου. Πολυάριθμα έγγραφα εκείνης της εποχής βρίσκονται στα αρχεία του Σχολείου (Σχετ. έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 9921/Α/3-05-1952).
Στην είσοδο του σχολείου υπάρχουν μαρμάρινες πλάκες που έγινε η αποκάλυψη τους την ημέρα των εγκαινίων (μία στη Δανέζικη γλώσσα και μία στην Ελληνική γλώσσα) οι οποίες γράφουν :
‘’Το σχολείο αυτό κατεσκευάσθη δι’εράνων των Δανών μαθητών αλληλεγγύων εν τη δυστυχία προς τους αδελφούς των ‘Ελληνας, 1951-1952’’.
Στη φωτογραφία εικονίζονται Δανοί εργάτες που κατασκεύασαν το σχολείο, με τη δεσποινίδα (τότε)  Άννα Παπαευθυμίου, κόρη του αείμνηστου δασκάλου του σχολείου Αθανασίου  Παπαευθυμίου, η οποία μάλιστα την ημέρα των εγκαινίων απήγγειλε τον ύμνο της Δανίας σε άπταιστα Δανέζικα.
«Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει ιδιαίτερη αξία στις ημέρες μας, καθώς συμβολίζει την αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης, που επικράτησε μετά τις δύσκολες μέρες της ανασυγκρότησης από τη λαίλαπα του 2ου παγκοσμίου πολέμου. Σε αντίθεση με σήμερα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να πετύχει την ψυχική  και ουσιαστική ένωση των ευρωπαίων μ ‘ αποτέλεσμα η Ελλάδα μας να αντιμετωπίζεται από τους εταίρους μας, ως φτωχός και όχι «τίμιος» συγγενής. Εξάλλου η μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε στο σχολείο είναι ιδιαιτέρως εύγλωττη, καθώς οι Δανοί χαρακτηρίζουν του Έλλληνες ΑΔΕΛΦΟΥΣ. Αν και σήμερα οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, μας αντιμετώπιζαν ως Αδέλφια τότε σίγουρα δεν θα χρειαζόταν τα επώδυνα μνημόνια που οδηγούν τον Ελληνικό Λαό στην εξαθλίωση». Δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.

Επιστολή του Δημάρχου Μουζακίου κ. Γεωργίο Κωτσού στον Υπουργό Γεωργίας για τις τιμές του βαμβακιού

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό Γεωργίας αναφορικά με τις τιμές και τον τρόπο πληρωμής των βαμβακοκαλλιεργητών:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ:
Η φετινή χρονιά ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τους βαμβακοπαραγωγούς. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από τις  έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν και δημιούργησαν προβλήματα στην καλλιέργεια, προβλήματα που ανάγκασαν τους περισσότερους βαμβακοπαραγωγούς να προχωρήσουν σε επανασπορές. Τα προβλήματα συνεχίστηκαν  και ήταν ακόμη πιο έντονα, αφού οι άσχημες καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί αλλά και να υποβαθμιστεί η παραγωγή.  Στη συνέχεια βλέπουν  την  παραγωγή τους να είναι εξαιρετικά μειωμένη αφού οι καταστροφές από το πράσινο σκουλήκι ξεπερνούν το 70% σε αρκετές εκτάσεις.
Μέσα σ’ όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί  και ο τρόπος πληρωμής των εκκοκκιστηρίων. Παίζοντας  το «παιχνίδι» των ανοικτών τιμών , δεν κινούνται με σαφήνεια σε ότι αφορά τις τιμές με τις οποίες παραλαμβάνουν το προϊόν από τους παραγωγούς. Καθώς η εκκοκκιστική περίοδος  οδεύει προς το τέλος, η μη ύπαρξη συγκεκριμένης τιμής  αγοράς του προϊόντος από τις εκκοκκιστικές μονάδες έχει ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί   να μην ξέρουν   τι θα εισπράξουν. 
Γνωρίζοντας την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, το Υπουργείο Γεωργίας  σιωπά επιδεικτικά,  ξεχνώντας την απόφαση του Πρώην Υπουργού που έλεγε ότι θα πρέπει  να έχουν αναρτημένη καθημερινώς σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη του εκκοκκιστηρίου, την ισχύουσα διεθνή τιμή για ενημέρωση των παραγωγών.
Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζοντας το ειλικρινές σας ενδιαφέρον για τον αγροτικό κόσμο, είμαι βέβαιος ότι θα αφουγκραστείτε την αγωνία των παραγωγών, και θα καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, ώστε να δοθούν λύσεις που θα τους ανακουφίσουν, προωθώντας παράλληλα και τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε ο πρωτογενής τομέας να αναδειχθεί σε πυλώνα ανάπτυξης και εξόδου της χώρας μας από την κρίση.»
Ο Δήμαρχος Μουζακίου
Γεώργιος Κωτσός