Προκήρυξη του προγράμματος των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Προκήρυξη του προγράμματος των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

20 Δεκεμβρίου, 2012

Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και  Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης της προκήρυξης και υλοποίησης της δράσης: η προκήρυξη θα γίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ την δράση θα διαχειριστεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ που επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν επίσης ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κλάδων που θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση καθώς και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε δεύτερο βαθμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, ύστερα από γόνιμη συνεργασία με όλους τους Περιφερειάρχες και με την έγκριση από την ΕΕ της αναθεώρησης των ΠΕΠ από τα οποία χρηματοδοτείται η δράση, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος που αναμένει εδώ και αρκετούς μήνες η αγορά.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους. Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ η οποία κατανέμεται στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος. Το 70–85% των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15–30% νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60 %, σύμφωνα με τον πίνακα που επίσης ακολουθεί.

Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – Υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.

Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:

-από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού

-από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Όλες οι λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής που θα δοθεί στη δημοσιότητα μαζί με την προκήρυξη.

 

 

Πίνακας με τον προϋπολογισμό της δράσης ανά ΠΕΠ-Περιφέρεια

 

ΠΕΠ

Περιφέρεια

Συνολικός π/υ

(Δ.Δ. σε €)

Μερίδιο για υφιστάμενες επιχειρήσεις

Μερίδιο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

22.500.000

80%

20%

Κ. Μακεδονία

90.000.000

85%

15 %

Δ. Μακεδονία

22.500.000

70%

30%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ

Ήπειρος

22.500.000

80%

20%

Στερεά Ελλάδα

18.000.000

70%

30%

Θεσσαλία

22.500.000

80%

20%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ιόνια

22.500.000

80%

20%

Δ. Ελλάδα

22.500.000

70%

30%

Πελοπόννησος

22.500.000

70%

30%

ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Β. Αιγαίο

22.500.000

80%

20%

Ν. Αιγαίο

15.000.000

80%

20%

Κρήτη

22.500.000

80%

20%

ΑΤΤΙΚΗ

Αττική

130.500.000

80%

20%

Σύνολο

 

456.000.000

 

 

 

 

 

Πίνακας με τα ποσοστά επιχορήγησης ανά Περιφέρεια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Περιφέρεια

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

% ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

50

60

Κ. Μακεδονία

40

50

Δ. Μακεδονία

40

50

Ήπειρος

50

60

Στερεά Ελλάδα

40

50

Θεσσαλία

40

50

Ιόνια

40

50

Δ. Ελλάδα

50

60

Πελοπόννησος

40

50

Β. Αιγαίο

40

50

Ν. Αιγαίο

40

50

Κρήτη

40

50

Αττική

40

50

 

 

 

Δήλωση του Υπουργού ΑνΥπ Κωστή Χατζηδάκη

 

Δήλωση υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη για την παρουσίαση νέου προγράμματος στήριξης της ρευστότητας από το ΕΣΠΑ:

«Προτεραιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών είναι η στήριξη της ρευστότητας, η επανεκκίνηση των έργων και η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που χρειάζεται η οικονομία μας σήμερα.

Στο πλαίσιο της στήριξης της ρευστότητας, σήμερα παρουσιάζουμε ακόμα μια δράση.

Ένα πρόγραμμα ύψους 456 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα τους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και του τουρισμού. Είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Ο οδηγός του προγράμματος θα παρουσιαστεί με όλες τις λεπτομέρειες στις 14 Ιανουαρίου και μέχρι τον Μάρτιο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους.

Η εξειδίκευση επιμέρους παραμέτρων θα γίνει στο μεταξύ από τις περιφέρειες και τα επιμέρους επαγγέλματα που θα ενταχθούν θα προσδιοριστούν από τους Περιφερειάρχες.

Από την πλευρά μας είμαστε δεσμευμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ από το ΕΣΠΑ και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Είμαστε ήδη πάνω από το μέσο όρο απορροφήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό δεν μας αρκεί. Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο ρευστότητας και θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Είναι ανάγκη αυτή την ώρα για τη χώρα».

Ο Δήμος Μουζακίου στηρίζει έμπρακτα την ίδρυση Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβιας

Καλεί τους αγρότες για ενημέρωση

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρωτοβουλίας ίδρυσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέας Γενιάς για την αξιοποίηση της στέβιας, καλεί τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου σε συνάντηση ενημέρωσης.
Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 21/12/12, στις 6μμ, στο Δημοτικό Κατάστημα Αγναντερού. Εκεί θα δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής Πρωτοβουλίας να παρουσιάσουν τις αρχές και τις λεπτομέρειες της προσπάθειας για την ίδρυση Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέας Γενιάς με αντικείμενο την παραγωγή, τη  μεταποίηση και την εμπορία της στέβιας και των προϊόντων της. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να θέσουν ερωτήσεις ή να καταθέσουν απόψεις για την καινοτόμα προσπάθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες, στο Δημαρχείο Μουζακίου κ. Μπαλατσός Αθανάσιος τηλ. 24453 50104 ή κιν 6942 860026.

Ενημέρωση για τη Στέβια στο Φανάρι
  • Θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας το Σάββατο στις 7 το απόγευμα

 

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας ίδρυσης Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέας Γενιάς για την αξιοποίηση της στέβιας, σε συνεργασία με το Δήμο Μουζακίου, την ΑΝΚΑ και την ομάδα Φαναριωτών για την ανάπτυξη του Θεσσαλικού κάμπου, διοργανώνει συνάντηση ενημέρωσης των αγροτών αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της ίδρυσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Φανάρι το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα..
Στην εκδήλωση θα δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής Πρωτοβουλίας να παρουσιάσουν τις αρχές και τις λεπτομέρειες της προσπάθειας για την ίδρυση Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέας Γενιάς με αντικείμενο την παραγωγή, τη  μεταποίηση και την εμπορία της στέβιας και των προϊόντων της. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να θέσουν ερωτήσεις ή να καταθέσουν απόψεις για την καινοτόμα προσπάθεια, καθώς την επόμενη Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Φανάρι η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες, στο Δημαρχείο Μουζακίου κ. Μπαλατσός Αθανάσιος τηλ. 24453 50104 ή κιν 6942 860026 και στο Δημαρχείο Φαναρίου κ. Απόστολος Μάππας τηλ. 2241352400

Μουσική Παράσταση

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


To Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 07:00 μμ, στο Δημοτικό κινηματοθέατρο θα πραγματοποιηθεί μουσική παράσταση με μπαλέτο και ορχήστρα.
Η Καλλιτεχνική Εταιρεία «ΔΡΥΑΔΕΣ»  και η σχολή χορού της Μαρίας Καραπαναγιώτη, θα παρουσιάσουν μια παράσταση μπαλέτου με τη μουσική υποστήριξη ορχήστρας από το Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ανάπτυξη καινοτόμων πληροφοριακών εφαρμογών από το Δήμο Μουζακίου

 

  • Εφαρμογή για τη Διαχείριση των Τεχνικών Έργων αναπτύχθηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Μουζακίου


Κάθε φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης καλείται να εκτελέσει δεκάδες μικρά και μεγάλα τεχνικά έργα, οδοποιίας, ύδρευσης-αποχέτευσης, κατασκευών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθαρισμούς δρόμων και πολλά αλλά. Για το σωστό έλεγχο της εξέλιξης των έργων απαιτείται πολύ δουλειά από τις τεχνικές υπηρεσίες για την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση αυτών. Θεωρητικά κάθε Δήμος πιστοποιημένος με Διαχειριστική Επάρκεια για την εκτέλεση έργων διαθέτει μια πληροφοριακή εφαρμογή για τη διαχείριση των έργων και το σωστό έλεγχο της προόδου των έργων, ωστόσο στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό στους περισσότερους Δήμους.
Ο Δήμος Μουζακίου για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και την σωστή εκτέλεση των έργων ανάπτυξε μόνος του μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για τη διαχείρισης των τεχνικών έργων του Δήμου. Το γραφείο Προγραμματισμού σε συνεργασία κυρίως με την Τεχνική Υπηρεσία αλλά και με την Οικονομική Υπηρεσία ανάπτυξε μια νέα εφαρμογή προσαρμοσμένη τις ανάγκες του Δήμου. Η εφαρμογή διαχείρισης των τεχνικών έργων αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τον Δρ. Νικόλαο Κρούπη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών υπάλληλο του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Μουζακίου σύμφωνα με τις οδηγίες του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Φούκα Βασίλειο (Πολιτικό Μηχανικό) και των άλλων υπαλλήλων της υπηρεσίας.
Η εφαρμογή διαχείρισης των έργων αναπτύχθηκε με ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος με άδειες χρήσης για τα προγράμματα ανάπτυξης και λειτουργίας της εφαρμογής. Η εφαρμογή λειτουργεί στο κεντρικό υπολογιστή του Δήμου και όλοι οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτό με κωδικό πρόσβασης στην εφαρμογή. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού PHP ενώ τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε βάση δεδομένων MySQL. Μερικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες της εφαρμογής είναι οι ακόλουθες:
Όλοι υπολογιστές του εσωτερικού δικτύου του Δήμου έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσα από τον φυλλομετρητή (browser).
Η εφαρμογή εκτελείτε δικτυακά και υπάρχει άμεση πρόσβαση και από τις Δημοτικές Ενότητες Παμίσου (Αγναντερό) και Ιθώμης (Φανάρι).
Την εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιούν πολλοί χρηστές ταυτόχρονα.
Ο κάθε χρήστης έχει διαφορετική διαβάθμιση πρόσβασης στην εφαρμογή ανάλογα με τη θέση που έχει και την αρμοδιότητες.
Αναζήτηση έργων με βάση διάφορα κριτήρια όπως Αριθμό Μελέτης, Κωδικό Προϋπολογισμού, Τοπικό διαμέρισμα, Δημοτική Ενότητα αλλά και με τον αν είχε ολοκληρωθεί φυσικά και οικονομικά αλλά κ.α.
Επεξεργασία όλων των στοιχείων του έργου όπως Τίτλος, Τοποθεσία, στοιχεία για το Προϋπολογισμό Μελέτης, στοιχεία Περαίωσης, Γενικά στοιχεία του έργου, Παρατάσεις εκτέλεση
Στη λίστα των έργων παρουσιάζονται γραφικά τα ποσοστά φυσική και οικονομικής ολοκλήρωσης του κάθε έργου.
Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πιστοποιήσεων και ανακεφαλαιώσεων δαπάνης με του αντίστοιχους υπολογισμούς του ποσοστού εκτέλεσης του έργου, καθώς επίσης και εισαγωγή ανακεφαλαιωτικών πινάκων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία εκτέλεσης μειώνοντας τόσο τους χειροκίνητους υπολογισμούς από του μηχανικούς και ταυτόχρονα όσο και τη πιθανότητα λάθους.
Μια από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες της εφαρμογής είναι αυτόματη ενημέρωση καθημερινά με τα έργα που πλησιάζουν προς την λήξη και τα οποία θα πρέπει να μεριμνήσει για τις εκάστοτε ενέργειες η υπηρεσία, συντελώντας στο μέγιστο για την αποφυγή εκπρόθεσμων ενεργειών.
Η εφαρμογή Διαχείριση των Τεχνικών Έργων αποτελεί μια από τις επτά συνολικά εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο Δήμο Μουζακίου από το Δρ. Κρούπη Νικόλαο και είναι οι ακόλουθες: Διαχείριση Μισθωμάτων, Διαχείριση Καταστημάτων και Αδειών Μουσικών Οργάνων, Βιβλία Αδειών - Τέλεσης Πολιτικών Γάμων, Υπολογισμού Φόρων Παρακράτησης, Διαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και Διαχείρισης Αδειών Υπαλλήλων.
Η προσπάθεια που γίνετε τα τελευταία δύο χρόνια για την μηχανογράφηση του Δήμου Μουζακίου έχει αποδώσει καρπούς, αυτοματοποιώντας διαδικασίες του Δήμου και αυξάνοντας την αποδοτικότητας των υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός συνεχάρη την μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο τομέα της πληροφορικής και της μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Δήμου. «Δικαιώνεται η επιλογή μας να επενδύσουμε ως Δημοτική Αρχή στον ανθρώπινο έμψυχο δυναμικό υψηλής τεχνογνωσίας και θέλω να συγχαρώ τον υπάλληλο του Δήμου μας Δρ Νίκο Κρούπη για την καινοτόμο εφαρμογή που ανέπτυξε σε συνεργασία με τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών κ. Φούκα. Στόχος μας είναι η  ανάπτυξη εφαρμογών μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης και των άλλων  υπηρεσιών του Δήμου Μουζακίου με κύριο στόχο να καταστούμε αυτάρκεις στις νέες τεχνολογίες και στις εφαρμογές που απαιτούνται για τη σύγχρονη λειτουργία του Δήμου μας».

Να μεταφερθούν στο Φανάρι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης του Νομού μας

Προτείνει με επιστολή του στον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο, τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκο ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο την οποία κοινοποίησε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκο απέστειλε ο Δήμαρχος Μουζακίου, προτείνοντας τη μεταφορά όλων των υπηρεσιών εκπαίδευσης (Β’/θμιας και Α’/θμιας) στο κτίριο του Γυμνασίου Φαναρίου. Παράλληλα η επιστολή κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης κ. Πράντζου και στους Διευθυντές Β’/θμιας Εκπαίδευσης κ. Καρανίκα και Α’/θμιας Εκπαίδευσης κ. Μητσιάδη. Από τη συγκεκριμένη ενέργεια θα προκύψει ουσιαστικό οικονομικό όφελος για το Υπουργείο και την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας από την εξοικονόμηση των ενοικίων που διατίθενται για την ενοικίαση ιδιωτικών γραφείων, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθεί και ένα δημόσιο κτίριο που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο και κινδυνεύει με εγκατάλειψη.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Μουζακίου είναι το παρακάτω:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Σας κάνουμε γνωστό ότι από τη φετινή σχολική χρονιά ανεστάλη η λειτουργία του Γυμνασίου Φαναρίου μ’ αποτέλεσμα ένα εξαιρετικό κτίριο να είναι ανενεργό και διαθέσιμο προς χρήση.
Το  κτήριο που στεγαζόταν το Γυμνάσιο Φαναρίου είναι ευήλιο και ευάερο, με πανοραμική θέα σε κομβικό σημείο του Ν. Καρδίτσας όπου δεσπόζει και το Βυζαντινό Κάστρο του Φαναρίου, το οποίο διαθέτει ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, δικό του κλειστό γυμναστήριο, εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο φυσικής, βιβλιοθήκη και μεγάλο αύλειο χώρο.
Σας προτείνουμε όπως αξιοποιήσετε το συγκεκριμένο κτίριο για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών της εκπαίδευσης του Νομού Καρδίτσας (Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης) οι οποίες σήμερα στεγάζονται σε ιδιωτικά κτίρια επιβαρύνοντας με σημαντικά ποσά ενοικίων των κρατικό και κατ’ επέκταση περιφερειακό προϋπολογισμό.
Στα πλαίσια λοιπόν εξοικονόμησης πόρων και της καλύτερης αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας και ακινήτων σας υποβάλλουμε την παραπάνω πρόταση γνωρίζοντάς σας παράλληλα  πως το Φανάρι απέχει από την Καρδίτσα μόλις 13 Χιλιόμετρα.
Είμαστε βέβαιοι  πως θα εξετάσετε το αίτημά μας με τη δέουσα προσοχή  και στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης πόρων από ενοίκια και της αξιοποίησης ανενεργών δημόσιων κτιρίων που είναι διαθέσιμα για χρήση σήμερα.»

Ο Δήμαρχος


Γεώργιος Κωτσός

 

Νομική και πολιτική στήριξη στο έργο του Αχελώου

 

  • Να χρηματοδοτηθεί η μελέτη του Φράγματος Μουζακίου
  • Τόνισε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός   συζήτηση για το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Αγαπητοί συνάδελφοι στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα αναφορικά με την πορεία του έργου της μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου προς το Θεσσαλικό Κάμπο εκτιμώ ότι πρέπει να επικεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε δύο κατευθύνσεις, ώστε να στηρίξουμε τα έργα και κυρίως να τα δούμε το συντομότερο δυνατό να ολοκληρώνονται.
Οι κατευθύνσεις είναι η νομική και η πολιτική:
1. Νομική στήριξη
Εν όψει της συζήτησης του όλου θέματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας επιβάλλεται η νομική υποστήριξη από την πλευρά μας να είναι η μέγιστη και εξαιρετικά τεκμηριωμένη προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αρνητικής για το έργο απόφασης. Επιπρόσθετα οι νομικοί μας σύμβουλοι επιβάλλεται να συνεργαστούν με τους αντίστοιχους νομικούς του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να υπάρχει ενιαία νομική «γραμμή» από όλους τους επίσημους φορείς της πολιτείας μας, που εμπλέκονται με το έργο και να αποφευχθούν οι διαφοροποιήσεις που ζήσαμε κατά το παρελθόν
2. Πολιτική στήριξη
Παράλληλα επιβάλλεται να προωθήσουμε και να επιτύχουμε την αμέριστη πολιτική στήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων που εμπλέκονται με το έργο της μερικής μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου προς το Θεσσαλικό κάμπο. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως η άμεση ολοκλήρωση του έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική βούληση να χρηματοδοτηθεί και το τελευταία στάδιο των εργασιών. Εξάλλου είναι αδιανόητο να υποστηρίζουν κάποιοι πως δεν υπάρχουν χρήματα για την ολοκλήρωση του έργου, όταν η λαθροχειρία ενός και μόνο υπουργού θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει 5 φορές τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων της μερικής μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου στη Θεσσαλία.
Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ και στο Φράγμα του Μουζακίου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου της μερικής μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου στη Θεσσαλία.
Πιο συγκεκριμένα η κατασκευή του φράγματος Μουζακίου στη φαράγγι του Πάμισου ποταμού, περίπου ένα (1) χιλιόμετρο νότια της πόλης του Μουζακίου αποτελεί το τελικό από την αλυσίδα των συνοδών έργων της μερικής μεταφοράς νερών του Αχελώου στην Θεσσαλική πεδιάδα. Σκοπός του φράγματος είναι η συγκέντρωση του νερού της κύριας σήραγγας της εκτροπής του Αχελώου και του Πάμισου ποταμού αλλά και η διασύνδεση των υδάτων με το φράγμα της Πύλης εφόσον κατασκευαστεί η σήραγγα σύνδεσης Μουζακίου-Πύλης.
Ο λόγος που κάνει επιτακτική ανάγκη την κατασκευή του φράγματος Μουζακίου είναι ότι, ανεξάρτητα από την μερική μεταφορά μέρος των υδάτων του Αχελώου, το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης του Πηνειού σήμερα παρουσιάζει μέσο ετήσιο έλλειμμα ίσο με περίπου 465 hm3. Αυτό οφείλεται στις αυξημένες αρδευτικές ανάγκες του Θεσσαλικού κάμπου που οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της λεκάνης απορροής του Πηνειού. Η υπερεκμετάλλευση αυτή αφορά σε απολήψεις κατά την αρδευτική περίοδο, η οποία, σε μεγάλο βαθμό, συμπίπτει και με την περίοδο χαμηλών παροχών των  ποταμών. Σαν αποτέλεσμα, παρατηρούνται εξαιρετικά χαμηλές έως σχεδόν μηδενικές, σε ορισμένες περιπτώσεις, θερινές παροχές σε ποτάμια σώματα.
Επιπλέον το καθεστώς έντονης υπερεκμετάλλευσης έχει συμβάλλει σε πολλές  περιπτώσεις και στην ποιοτική υποβάθμιση των υδάτων (υπόγειων και επιφανειακών).
Αντίθετα στη λεκάνη απορροής του Αχελώου, όσον αφορά τα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερεκμετάλλευσης, αφού το ποτάμιο σύστημα του Αχελώου, ειδικά στο μέσο ρου, είναι ρυθμισμένο για λόγους παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας (ΥΗΣ στα Κρεμαστά, Καστράκι και Στράτος).
Στη Θεσσαλία εκτιμάται ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες διαθεσιμότητας πόρων, δεν είναι δυνατόν να διατεθούν οι αναγκαίες ποσότητες νερού για  οποιοδήποτε σενάριο ανάπτυξης της γεωργίας και όχι μόνο χωρίς μεγέθη απολήψεων επιφανειακών και υπόγειων νερών, τα οποία οδηγούν στην επιδείνωση της κατάστασης των υδατικών σωμάτων.
Τελικά τα οφέλη από την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος Μουζακίου θα είναι πολλαπλασιαστικά αφού:
θα ενισχύσει τον υπόγειο υδροφορέα του Πάμισου ποταμού και άρα της λεκάνης του Πηνειού ποταμού,
θα συγκρατήσει τα επιφανειακά ύδατα του Πάμισου ποταμού από το να καταλήγουν στη θάλασσα κατά τους χειμερινούς μήνες (που δεν υπάρχουν μεγάλες ανάγκες νερού)
θα ενισχύσει σημαντικά το αρδευτικό σύστημα του Θεσσαλικού κάμπου κατά την θερινή περίοδο και άρα θα συνεπικουρήσει οποιοδήποτε σενάριο ανάπτυξης  της  γεωργίας στη Θεσσαλία
θα δώσει τη δυνατότητα να παραχθεί σημαντική ποσότητα υδροηλεκτρικής ενέργειας που θα ενισχύσει το «πράσινο» ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και θα μειώσει τις εκπομπές CO2 στο περιβάλλον
θα δημιουργήσει μια τεχνητή λίμνη στην περιοχή που θα κατακλύσει το συγκεντρωμένο νερό, που σε συνδυασμό με το δασικό τοπίο που την περιβάλει θα δημιουργήσει μια περιοχή ιδιαίτερου κάλλους με προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης
Θα λειτουργήσει ρυθμιστικά στη μερική μεταφορά νερών από τον Άνω Ρου του Αχελώου προς τη Θεσσαλία καθώς θα αποτελέσει την κύρια δεξαμενή αποθήκευσης και διανομής κατάντι των διαθέσιμων υδάτινων όγκων.
Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο τόσο από περιβαλλοντικής, οικονομικής, ενεργειακής αλλά και αναπτυξιακής πλευράς η δημιουργία του φράγματος Μουζακίου που σε συνδυασμό με την μερική μεταφορά των υδάτων του άνω ρου του Αχελώου θα είναι έργο πνοής και ανάπτυξης τόσο για το Μουζάκι όσο και για ολόκληρο τον Θεσσαλικό κάμπο. 
Ως εκ τούτου επιβάλλεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει άμεσα τη μελέτη του Φράγματος Μουζακίου.


Συστάθηκε Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τη Στέβια


Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι νέοι αγρότες στην αξιοποίηση της νέας καλλιέργειας

Στη σύσταση επιτροπής πρωτοβουλίας προχώρησαν οι νέοι αγρότες που επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η καλλιέργεια της στέβιας.
Θυμίζουμε ότι η πρώτη ενημέρωση έγινε στο Δημαρχείο Φαναρίου από το Δήμο Μουζακίου σε συνεργασία με την επιτροπή πρωτοβουλίας Φαναριωτών για την ανάπτυξη του Θεσσαλικού Κάμπου. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι επισκέφθηκαν τη Λάρισα και ενημερώθηκαν από τον κ. Πετρωτό και τον κ. Λόλα, για τις λεπτομέρειες της μεθόδου παραγωγής στεβιοζάχαρης  από ξηρά φύλλα στέβιας με μέθοδο χωρίς την χρήση οργανικών διαλυτών δηλαδή με χρήση «πράσινης» τεχνολογίας.
Μετά και απ’ αυτή την επίσκεψη υπήρξε συνάντηση των ενδιαφερομένων στο Φανάρι όπου προχώρησαν στη σύσταση 11μελούς επιτροπής πρωτοβουλίας για τη στέβια.
Η επιτροπή πρωτοβουλίας  σε συνεργασία με Δήμο Μουζακιου, την ΑΝΚΑ την ομάδα Φαναριωτών για την ανάπτυξη του θεσσαλικού κάμπου,  το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  και άλλους φορείς βάζει  στόχο να συλλέξει στοιχεία  για την καλλιέργεια και τη μεταποίηση στέβιας , να ενημερώσει των αγροτικό κόσμο,  να κάνει σχέδιο καταστατικού  ώστε  να δημιουργήσει την πρώτη ιδρυτική  συνέλευση για ομάδα παραγωγών στέβιας .
Την Επιτροπή Πρωτοβουλίας αποτελούν οι παρακάτω:
ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Ν ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ,
ΒΙΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΛΕΟΝΤΑΡΙ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΝΙΑ
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΡΑΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙ,
ΚΩΤΙΝΑΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΝΑΡΙ,
ΦΑΣΙΑΝΟΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΑΡΙ,
ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ ΕΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΑΡΙ,
ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΑΝΑΡΙ,
ΜΑΠΠΑΣ  Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΑΝΑΡΙ,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΝΑΡΙ.
Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνται στο Δήμο Μουζακίου στον Γεωπόνο κ. Αποστόλη Μάππα τηλ. 2441352400.

Να ισχύσει ο νόμιμος και όχι ο μόνιμος πληθυσμός


ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Την πρόταση να ισχύσει ο νόμιμος και όχι ο μόνιμος πληθυσμός της απογραφής του 2011 πρότεινε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός στην εισήγησή του στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε στην Αθήνα. Η πλήρης εισήγηση του κ. Κωτσού είναι η παρακάτω:
Είναι γεγονός ότι βιώνουμε ως χώρα και ως αυτοδιοίκηση μία πρωτόγνωρη οικονομική κρίση η οποία έχει διαφοροποιήσει παντελώς το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε.
Εκείνο όμως που πρέπει να επισημάνουμε είναι το γεγονός πως η αυτοδιοίκηση τόσο στις ημέρες των «παχιών αγελάδων» ήταν εκείνη που υπέμενε τις μεγαλύτερες παρακρατήσεις σε σχέση με τους θεσμοθετημένους πόρους της, όσο και τώρα στην εποχή της ανέχειας υπόκειται στις μεγαλύτερες περικοπές από κάθε άλλη έκφραση του κράτους μας.
Οι περικοπές μας ανέρχονται στο 60% που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό περικοπής από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης
Παράλληλα θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τη διαρκή και μόνιμη προσπάθεια της Κεντρικής Διοίκησης του Κράτους να σπιλώσει και να διασύρει την Αυτοδιοίκηση παρουσιάζοντάς την ως διεφθαρμένο και σπάταλο φορέα. Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε πως η Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας συμμετέχει μόλις με το 0,9% στο δημοσιονομικό  χρέος της χώρας μας, την ώρα που η αυτοδιοίκηση έχει έσοδα μόλις στο 3,3% του ΑΕΠ που την κατατάσσει στην προτελευταία θέση στην Ε.Ε. με τελευταία την αυτοδιοίκηση της Μάλτας. Βέβαια όλα αυτά δεν ήταν ούτε και είναι τυχαία και ως στόχο είχαν και έχουν να οδηγηθεί η Αυτοδιοίκηση στο χείλος του γκρεμού για να προετοιμαστεί το έδαφος για τις πιθανές άσχημες επακόλουθες συνέπειες συνολικά για τη χώρα μας και τους πολίτες μας.
Άμεση συνέπεια όλων αυτών είναι η αδυναμία πολλών δήμων να ανταποκριθούν ακόμη και στις ανελαστικές τους υποχρεώσεις όπως είναι η μισθοδοσία των υπαλλήλων τους, κινδυνεύοντας να συρθούν στα δικαστήρια, καθώς ήδη για κάποιους δημάρχους έχουν κατατεθεί εξώδικα από απλήρωτους υπαλλήλους. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο θα επιδεινωθεί το πρόβλημα μόλις από τη νέα χρονιά μεταφερθούν στην αυτοδιοίκηση οι 200 νέες αρμοδιότητες χωρίς φυσικά τους αντίστοιχους πόρους.
Βέβαια γι’ αυτή την κατάσταση ευθυνόμαστε και εμείς οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης, τα μέγιστα, διότι ανεχθήκαμε μέχρι τώρα τις όποιες αδικαιολόγητες περικοπές και ευτελισμούς χωρίς δυναμική αντίδραση μ’ αποτέλεσμα ουσιαστικά να μετατραπούμε σε ανεκτικούς έως παθητικούς  και απαθείς δέκτες όλων αυτών των δραματικών έως εξευτελιστικών περικοπών που καθιστούν το έργο μας αδύνατο.
Θυμίζω ότι στο προηγούμενο συνέδριό μας οριοθετούσαμε την «κόκκινη γραμμή στα  2,7 δις ΕΥΡΩ συν τα 300 εκ. ΕΥΡΩ της ΣΑΤΑ και 214 εκ. ΕΥΡΩ των παρακρατηθέντων. Τώρα εξ όσων αντιλαμβάνομαι η κόκκινη γραμμή μας μετατοπίζεται προς τα κάτω στα 2,8 δις ΕΥΡΩ συνολική ετήσια χρηματοδότηση για την αυτοδιοίκηση
Αντίδραση για όλες αυτές τις υπέρογκες περικοπές; Ουσιαστικά καμία.
Αποτέλεσμα; Πάρα πολλοί Δήμοι να βρίσκονται επί της ουσίας σε καθεστώς στάσης πληρωμών.
Βέβαια το οικονομικό είναι η μία παράμετρος του όλους προβλήματος, όπου εκεί θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και κυρίως να προτάξουμε την παντελή απαξίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών που υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση, όπως επίσης και τη μεθοδευμένη επίθεση που δεχόμαστε σε πολιτικό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια την κατάφωρη καταπάτηση του συντάγματος που μιλά για το αυτοδιοίκηση και την αυτοδυναμία της αυτοδιοίκησης και τη μετατροπή της σε εντολοδόχο της πολιτείας.
Για πόσο συνάδελφοι θα ανεχθούμε αυτόν τον κατήφορο; Σίγουρα η οικονομική κατάσταση της χώρας μας είναι κακή, αλλά σε κανένα άλλο τομέα της Γενικής Κυβέρνησης δεν έχουν επιβληθεί τόσο μεγάλες περικοπές, όπως επίσης και κανένας άλλος αιρετός δεν έχει υποστεί τόσες ταπεινώσεις και μειώσεις όπως οι Δήμαρχοι και οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης συνολικότερα.
Οφείλουμε να οριοθετήσουμε με σαφήνεια τις κάτω γραμμές μας τόσο και πολιτικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο πέρα απ αυτές  να είμαστε ανυποχώρητοι έως και αποφασισμένοι για οριστικές ρήξεις που θα φτάνουν μέχρι και το ακραίο σημείο των ομαδικών παραιτήσεων για να καταδείξουμε ότι δεν παίζουμε ούτε με την πολιτική μας αξιοπρέπεια ούτε και με την προσωπική μας αξιοπιστία.
Διότι τι νόημα έχει συνάδελφοι να παραμένουμε γαντζωμένοι στις καρέκλες μας, όταν το μόνο που θα μας μένει θα είναι να υπογράφουμε καταστάσεις μισθοδοσίας υπαλλήλων, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου  και διάφορα πιστοποιητικά, χωρίς τη δυνατότητα να παράξουμε ουσιαστική κοινωνική, αναπτυξιακή, ή άλλου είδους πολιτική για τις κοινωνίες που εκπροσωπούμε. Εξάλλου το μόνο που μας απέμεινε μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στα οικονομικά μας και με την παντελή αδυναμία εκτέλεσης έστω και μικροέργων λόγω του κατακερματισμού της ΣΑΤΑ είναι η ψυχοθεραπεία στους δημότες μας που μας υποβάλλουν το μικρό ή μεγάλο αίτημά τους που δεν μπορούμε λόγω αντικειμενικών δυσκολιών να ικανοποιήσουμε.
Κλείνοντας θα ήθελα να καταθέσω την παρακάτω πρόταση στο συνέδριό μας και παρακαλώ πρόεδρε να τη θέσετε σε ψηφοφορία στο σώμα:
1. Να τροποποιηθεί το άρθρο 283 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 και να αντικατασταθεί ο «πραγματικός πληθυσμός» που αναφέρεται εκεί με το «νόμιμο πληθυσμός» σύμφωνα με την απογραφή που διενήργησε η ΕΣΥΕ το 2011.
2. Την ανάλογη εφαρμογή του νόμιμου πληθυσμού (και όχι του μόνιμου πληθυσμού) ως το πληθυσμιακό κριτήριο που θα λαμβάνεται υπ’ όψη στις διοικητικές, πολιτικές, οικονομικές κλπ ρυθμίσεις που αφορούν τους ΟΤΑ

Το εργαστήριο του κ. Πετρωτού στη Λάρισα επισκέφθηκαν οι αγρότες του Δήμου Μουζακίου που ενδιαφέρονται για τη στέβια


Η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με την Ομάδα Φαναριωτών για την Ανάπτυξη του Θεσσαλικού Κάμπου για την καλλιέργεια της στέβια, βρίσκεται απ’ ότι διαφαίνεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
Ήδη το ενδιαφέρον που δείχνουν κυρίως νέοι αγρότες είναι εξαιρετικά μεγάλο και μετά την ημερίδα της προηγούμενης Κυριακής, υπήρξε μία συνάντηση την Τρίτη 27 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Φαναρίου, όπου συμμετείχαν οι αγρότες που τους ενδιαφέρει πραγματικά η διερεύνηση της καλλιέργειας της στέβια. Εκεί μετά τις εισηγήσεις του κ. Λάμπρου Χατζηγούλα και του Διευθυντή της ΑΝΚΑ κ. Βασίλη Μπέλη, αποφασίστηκε την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου να επισκεφθούν στη Λάρισα το εργαστήριο του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων κ. Κωνσταντίνου Πετρωτού, προκειμένου να δούνε από κοντά τον τρόπο επεξεργασίας των φύλλων του φυτού.
Περισσότεροι από είκοσι νέοι αγρότες συνοδευόμενοι από τον Αντιδήμαρχο Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Μουζακίου κ. Μπαλατσό, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου κ. Κουλουσούσα και τον εκπρόσωπο της Ομάδας Φαναριωτών για την Ανάπτυξη του Θεσσαλικού Κάμπου κ. Χατζηγούλα ενημερώθηκαν από τον κ. Πετρωτό και τον κ. Λόλα, για τις λεπτομέρειες της μεθόδου παραγωγής στεβιοζάχαρης  από ξηρά φύλλα στέβιας με μέθοδο χωρίς την χρήση οργανικών διαλυτών δηλαδή με χρήση «πράσινης» τεχνολογίας. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων και Βιοσυστημάτων του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Λάρισας μετά από έρευνα διάρκειας τριών ετών και πρόκειται να υποβληθεί Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για την κατοχύρωση της .
Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες σε συνεργασία με το Δήμο Μουζακίου και την Ομάδα Φαναριωτών για την Ανάπτυξη του Θεσσαλικού Κάμπου θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο Φαναρίου προκειμένου να συζητήσουν για τις μελλοντικές τους κινήσεις στην κατεύθυνση δημιουργίας ομάδας παραγωγών για την καλλιέργεια και επεξεργασία στέβιας.