ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΑΔΑ: 6ΕΦΤΩΚΕ-ΤΕΦ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΙΣ/10/2020
Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ