ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: ΨΞΙΣΩΚΕ-3ΩΠ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΙΣ/11/2019
Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ