ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ πλήρωσης τεσσάρων (4) ειδικών θέσεων στο Δήμο Μουζακίου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μουζάκι,

13

Σεπτεμβρίου

2019

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

6430

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ:

Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού

 

Ταχ. Δ/νση :        

Καραϊσκάκη 1

 

Πόλη :

Μουζάκι Καρδίτσας

 

Ταχ. Κώδικας :

430 60

 

Πληροφορίες:

Θεοφάνης Τσιρογιάννης

 

Τηλέφωνο :

2445 3 50119

 

Fax :

2445 3 50130

 

e-mail :

t.tsirogiannis@mouzaki.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτε- κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.      Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 167 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

3.      Τις διατάξεις του άρθρου 4 περ. ε΄ της αριθμ.33/2006 Π.Υ.Σ., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4.      Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μουζακίου (ΦΕΚ 970/τ. Β’/22- 04-2013), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5.      Την εγκύκλιο 82/59633/20.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: Ορισμός Αντιδημάρχων (ΦΦ3Φ465ΥΘ7-5ΑΜ).

6.      Την υπ’ αριθ. 31 (αρ. πρωτ. 36567/10-5-2019 Α.Δ.Α: 978Τ465ΧΘ-Κ65) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Κ α λ ε ί

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση τεσσάρων (4) ειδικών θέσεων του Δήμου, αναλυτικά ως εξής:

1.  Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Τ.Ε., ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, σε θέματα αγροτουρισμού, σε θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά προγράμματα), καθώς και σε θέματα οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων.

2.    Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Π.Ε., ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Διοργανώσεων, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και αξιοποίη- σης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε θέματα Εσωτερικής Οργάνωσης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, καθώς και σε θέματα Οργάνωσης, Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, που αφορούν το Δήμο Μουζακίου και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού

3.    Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Π.Ε., ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει

εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε τεχνικά θέματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, όπως στη μελέτη και επίβλεψη δημόσιων έργων, ιδίως όσων υλοποι- ούνται δια μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε θέματα στατικής επάρκειας κτηρίων, σε θέματα πολεοδομίας, έκδοσης οικοδομικών αδειών και σύνταξης μελετών, σε πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα σε θέματα αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, σε θέματα κτηματολογίου, χαρτογραφήσεων και πράξεων εφαρμογής, σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτηρίων καθώς και σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας που αφορούν το Δήμο Μουζακίου και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού,.

4.    Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Π.Ε., ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα προσωπικού. οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, καθώς και σε θέματα χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Δήμου.

Οι ανωτέρω θα υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκούν καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Το συμβουλευτικό τους έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την

Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Ειδικά οι Επιστημονικοί Συνεργάτες θα παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρο- νται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή ει- σηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκο- πών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχο- λούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τε- χνολογίας στον τομέα της δραστηριότητας τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιο- γραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδα- πής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλ- λοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους (ΜΟ- ΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ).

Δ. Καλή γνώση μίας (1) τουλάχιστον γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ε. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυ- τοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπο- ρεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής ε- μπειρίας.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

·         Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτι- κά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημό- σιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

·         Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, πρέπει να γνωρίζουν ότι η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους, είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου/Ειδικού Συνεργάτη/Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να εισαχθεί εξαίρεση από το ασυμβίβαστο Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η διάταξη της παρ.3, περ.Α’ του άρθρου 29 του Ν.3463/2006.

Περαιτέρω, το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συ- νεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατα- τίθενται μέχρι και την Τετάρτη, 25-09-2019 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου (κος Τσιρογιάννης Θεοφάνης, τηλ.2445350119) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα κυκλοφορίας του Νομού Καρδίτσας.

 

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Θεοφάνης Δ. Στάθης