ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων

ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ"

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) / ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

 

Έχοντας υπόψη:

1.          Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).

2.          Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.          Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).

4.          Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).

5.          Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).

6.          Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016), όπως τροποποιηθείσα (ΦΕΚ 1801/τ.Β΄/24-5-2017) ισχύει.

7.          Την υπ' αριθμ. 205/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20.12.2017) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού, καθορισμό των ειδικοτήτων και έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μουζακίου».

8.          Τη με αριθμό πρωτ.: 2447/28-07-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μουζακίου» και MIS 5009729 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

9.          Το υπ’ αρ. πρωτ. 3088/26.10.2017 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Προέγκριση διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με ΣΟΧ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δ. Μουζακίου» με κωδ. ΟΠΣ 5009729».

10.       Την υπ’ αρ. πρωτ. 15696/18.12.2017 βεβαίωση του Δήμου Μουζακίου, σχετικά με την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

11.       Το υπ’ αρ. πρωτ. 15680/18.12.2017 έγγραφο του Δήμου Μουζακίου, με θέμα «Τεκμηρίωση του πρόσθετου προσόντος της γνώσης Η/Υ».

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  ( 2 ) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ »  με κωδικό ΟΠΣ 5009729  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.» του ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, που εδρεύει στο ΜΟΥΖΑΚΙ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

 

Δήμος Μουζακίου

Για τη στελέχωση

της Δομής

 «Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Μουζακίου»

Μουζάκι

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

Ένα (1) έτος από την

υπογραφή της σύμβασης

με δυνατότητα ανανέωσης

 ή παράτασης έως τη λήξη

του Προγράμματος

1

102

Δήμος Μουζακίου

Για τη στελέχωση

της Δομής

 «Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Μουζακίου»

Μουζάκι

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

Ένα (1) έτος από την

υπογραφή της σύμβασης

με δυνατότητα

ανανέωσης ή παράτασης

έως τη λήξη

του Προγράμματος

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης

και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή

Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας.

β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 

γ)  Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

102

 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του

επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

γ)  Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Μουζακίου, Καραϊσκάκη 1, Τ.Κ. 43060, Μουζάκι, υπόψη κ. Τσιρογιάννη Θεοφάνη (τηλ. επικοινωνίας: 2445350119). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Μουζακίου και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

Μουζάκι 2/1/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΩΤΣΟΣ