Πρόσληψη καθαριστών/ριών Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Βατσουνιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    Μουζάκι , 21-9-2016
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   
Καραϊσκάκη 1, Τ.Κ. 430 60 Μουζάκι   
Τηλ. 24453 50136   


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4   του Ν. 3852/2010 σύμφωνα  με το οποίο προστίθενται στο Άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ’ οι αρμοδιότητες του άρθρου17,
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 103 του 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),
3.    Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243  του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
4.    Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 318/25-02-2011 που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών,
5.    Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 1209/14-06-2011 «Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μουζακίου και σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Μουζακίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου» κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010)»,
6.    Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90,
7.    Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90,
8.    Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015 τ Α ),
9.    Το Ν.4407/16 (ΦΕΚ 134/27.07.2016 τεύχος Α’):«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»
10.    Τις 12/2016 και  13/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής ΕπιτροπήςΠροκηρύσσει

Επαναληπτικό διαγωνισμό για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθαριστών/ριών, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μουζακίου, για το διδακτικό έτος 2016-2017 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/10/2016 έως και 30/06/2017.
Σχολική Μονάδα    Αίθουσες    Θέσεις
Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Βατσουνιάς    3    1

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δημαρχείο Μουζακίου, από την Δευτέρα 26/09/2016 έως και την Πέμπτη  29/09/2016.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και με βάση την προϋπηρεσία σε σχολείο κι απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται τα εξής:

1.    Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
2.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής  Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3.    Α.Μ.Κ.Α.  (Φωτοαντίγραφο).
4.    Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο).
5.    Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας φορολογικού έτους 2015.
6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
7.    Βεβαίωση ανεργίας ή φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ.
8.    Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον δηλώνεται προϋπηρεσία).
9.    Υπεύθυνη δήλωση  Ν. 1599/1986 ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο.


Τοιχοκόλληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη σχολική μονάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, καθώς και ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου για τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την ανάρτηση της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων έως την 12:00 μ.μ. της τελευταίας ημέρας (Πέμπτη 29/09/2016).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:                   
1.    ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ                               

ΜΗΝΕΣ    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 και
άνω
ΜΟΝΑΔΕΣ    50    100    150    200    275    350    425    500    575    650    725    800

2.    ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΠΑΙΔΙΑ            3            4        5            6            7
ΜΟΝΑΔΕΣ            150            200        250            300            350

3.    ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)                       

ΑΡ.ΤΕΚΝΑ                    1        2                            3
ΜΟΝΑΔΕΣ                    30        60                            90

4.    ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)                   

ΤΕΚΝΩΝ    1    2    3    4    5    ….
ΜΟΝΑΔΕΣ    50    100    150    200    250    ….

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ

67%.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ    1    2    3    4    5
ΜΕ ΑΝΑΠ. ΑΝΩ 67%                   
ΜΟΝΑΔΕΣ        100    200    300    400    500

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ               
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό) φορολογικού έτους 2015
0,00    -    500,00    €    500    μόρια   
500,01    -    1.000,00    €    440    μόρια   
1.000,01    -    5.000,00    €    300    μόρια   
5,000,01    -    10.000,00    €    100    μόρια   
10.000,01    -    15.000,00    €    50    μόρια   
15.000,01    -        €    0    μόρια   


7. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΗΝΕΣ    1    2    3    ……….    50    ……….    60 και άνω
ΜΟΝΑΔΕΣ    40    80    120    ……………    2.000    ……….    2.400

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Ο Πρόεδρος Της Σχολικής Επιτροπής

Δημήτριος Πάτας