ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΥΠΟΔΟΧΗ"

 

Κατεβάστε την Προκήρυξη  και την Αίτηση

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΥΠΟΔΟΧΗ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1 «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΥΠΟΔΟΧΗ» στην οποία συμμετέχουν οι φορείς: Δήμος Καρδίτσας, Δήμος Σοφάδων, Δήμος Παλαμά, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Αργιθέας, Επιμελητήριο Καρδίτσας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καρδίτσας, Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Δίκτυο Δομικών Υλικών, Δίκτυο Τροφίμων και Ποτών, Asset Τεχνολογική M.Ε.Π.Ε., Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΑΣ Ε.Π.Ε. – ΚΕΚ ΔΙΑΣ, Χ. ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ, ΚΕΚ ΑΙΧΜΗ και η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε) – συντονιστής εταίρος,

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους μόνιμους κατοίκους των δήμων που υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, που ανήκουν σε μία εκ των παρακάτω κατηγοριών:

α) Άνεργοι, ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου και εξειδίκευσης, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

β) Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών).

γ) Ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, με χαμηλά εισοδήματα.

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε:

 • Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων σε υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης.

 • Υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 • Επέκταση υφιστάμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Το σύνολο των αιτούντων θα πρέπει να καταθέσει υποχρεωτικά, όλα τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αίτηση συμμετοχής (διατίθεται από τον Συντονιστή εταίρο).

  2. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύουσας άδειας παραμονής.

  3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.

  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  5. Υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων, περί αληθών και ακριβών προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, ανά κατηγορία ωφελουμένων, απαιτούνται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Άνεργοι ωφελούμενοι:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους καταλόγους ανεργίας του ΟΑΕΔ, έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης.

Νέους επιστήμονες:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος καθώς και βεβαιώσεων μεταβολής εργασιών, εφόσον υπάρχουν.

 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

 3. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού η πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α, για τους άνδρες υποψήφιους.

 4. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, ότι δεν ασκούσε ατομικό επάγγελμα ή δεν συμμετείχε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος, με θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ασφαλισμένους του ΟΓΑ:

 1. Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ.

 2. Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2011 ή Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υπέβαλλε φορολογική δήλωση, το έτος αυτό (Πρωτότυπη).

Πέραν των παραπάνω, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν, προκειμένου να λάβουν υψηλότερη βαθμολογία, τα παρακάτω:

 1. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.

 2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (π.χ. απολυτήριο λυκείου, πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακοί τίτλοι). Σε περίπτωση κατά την οποία ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.

 3. Πιστοποιητικά γνώσεων (Η/Υ, ξένων γλωσσών).

 4. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας. Συγκεκριμένα για την τεκμηρίωση επαγγελματικής εμπειρίας γίνονται αποδεκτές συμβάσεις, βεβαιώσεις ενσήμων και βεβαιώσεις φορέων ασφάλισης, στις οποίες φαίνεται η διάρκεια και η θέση της απασχόλησης. Σε περίπτωση που δεν είναι εμφανή η θέση απασχόλησης στα παραπάνω έγγραφα , ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) όπου να δηλώνεται το αντικείμενο της θέσης απασχόλησης. Προσοχή! Βεβαιώσεις εργοδοτών γίνονται δεκτές, μόνο στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε φορείς του Δημοσίου. Οι βεβαιώσεις εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, γίνονται αποδεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από βεβαιώσεις ενσήμων του ΙΚΑ.

 

Σε περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών από το εξωτερικό, λαμβάνονται υπόψη, μόνο εφόσον προσκομίζονται μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μπορούν να προσέρχονται από 01/07/2013 έως 26/07/2013, ώρες 09:00-14:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν την αίτηση στην παρακάτω διεύθυνση:

Στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.

Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (2ος όροφος)

Πρόσωπα επικοινωνίας: Χαλάτσης Θωμάς, Σέγγη Χρυσαυγή

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24410 42363 (εσωτ. 212 ή 207)

Για την Α.Σ. «ΥΠΟΔΟΧΗ»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ