Ανάθεση υπηρεσίας για Συντήρηση και Επισκευή Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  Μουζάκι21-12-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Αρ. Πρωτ15869

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

                

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για Συντήρηση και Επισκευή Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευή Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων, αφορά εργασίες σε υπολογιστές τελικών χρηστών του Δήμου και των περιφερειακών υποκαταστημάτων , αλλά και των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων του Δήμου .

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 4.156,00€ συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 22-12-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ2445350114-111-116.

 

                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                      Ο Αντιδήμαρχος

                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ