ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               Μουζάκι 12/12/2017     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Αρ. Πρωτ. 15461

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110            

 

                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: ‘Πρόσκληση για προμήθεια τροφίμων για το πρόγραμμα επισιτιστικής δράσης μαθητών ΕΙΝ’

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια τροφίμων για το πρόγραμμα επισιτιστικής δράσης μαθητών ΕΙΝ.

Η δαπάνη της προμήθειαςανέρχεται στο ποσό των 3.720,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Πέμπτη 14-12-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α