ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 'ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   Μουζάκι 10/11/2017     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ. 13872

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: ‘Πρόσκληση για υπηρεσία ‘Επισκευές κτιρίου Μαθητικής Εστίας’

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για τηνυπηρεσία Επισκευές κτιρίου Μαθητικής Εστίας Μουζακίου, αντικατάσταση σωληνώσεων, μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, κλειδαριάς, υαλοπινάκων, επισκευή επιχρισμάτων, ελαιοχρωματισμοί κ.α.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 4.999,97€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω υπηρεσία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Τετάρτη 15-11-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α