ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΙΠΠΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 01-11-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ. 13346

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: «Συντήρηση έφιππου ανδριάντα Γ.Καραϊσκάκη»

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για τηνυπηρεσία ‘Συντήρηση έφιππου ανδριάντα Γ.Καραϊσκάκη’, εργασίες συντήρησης του έφιππου ανδριάντα, οι οποίες είναι απαραίτητες λόγω της φθοράς και των διαβρώσεων που έχει υποστεί με το πέρασμα του χρόνου (π.χ. κάλυψη με προστατευτικό κερί, μηχανική φθορά στο χέρι του αναβάτη, στην ουρά παρατηρείται ρωγμή κ.α.).

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω υπηρεσία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 03-11-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

 

                                                                            ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ