ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μουζάκι 31-5-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ 6437

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας Αναγόμωση συντήρηση πυροσβεστήρων

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία αναγόμωσης συντήρησης πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτιρίων του Δήμου.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 644,80  € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Τρίτη 06-06-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ