ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               Μουζάκι 18-4-17

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Αρ. Πρωτ:3929

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση προμήθειας Η/Υ , περιφερειακών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων , αγοράς tablet, scanner, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 21-4-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ