ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Μουζάκι    6/4/2021

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 2947

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                              

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Ο Δήμαρχος ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Μουζακίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.680 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) - CPV: 79411000-8

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016 στις 20/4/2021 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών τις 10:00 πμ.

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά, με ισχύς τουλάχιστον 4 μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν απαιτείτε εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 

Είναι δυνατή η τροποποίησης της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου Μουζακίου με Κ.Α. 70.00-7425.12.

 

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου (http://www.mouzaki.gr) > ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ > ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, στο τηλέφωνο 2445350116.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Θεοφάνης Στάθης