ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΣΤΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

 
                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                            Μουζάκι, 02/03/2021
                                                                                                        Αρ.πρωτ. 1786

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΣΤΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
                                                           Ο Δήμαρχος Μουζακίου
Έχοντας υπόψη:
•    το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
•    τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ 
•    το αριθμ. 7/07-10-2020 Πρακτικό του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγναντερού  προτείνει την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 475,44 τ.μ. της Τ.Κ. Αγναντερού, με σκοπό την ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης.
•    την αριθμ.  181/2020  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου,  για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 475,44 τ.μ. της Τ.Κ. Αγναντερού, με σκοπό την ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης.
•     την αριθμ. 27/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 475,44 τ.μ. της Τ.Κ. Αγναντερού, με σκοπό την ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης.

    Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , για την εκμίσθωση της παρακάτω   δημοτικής έκτασης:
1)    475,44 τ.μ. 
της Τ.Κ. Αγναντερού.

Η έκταση αυτή αποτυπώνεται στο από Σεπτέμβριος 2020 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Στεργίου Μ. Αγρ. Τοπογράφου, με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87,  
Α. Χ=314854,540     Ψ=4373602,234
Β. Χ=314885,697     Ψ=4373601,150
Γ. Χ=314885,167      Ψ=4373585,909
Δ. Χ=314854,010     Ψ=4373586,993
1.  Χ=314854,173     Ψ=4373591,691
2.  Χ=314874,161     Ψ=4373590,995
3. Χ=314874,528      Ψ=4373601,539
Για την έκταση αυτή το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Καρδίτσας έχει αποστείλει, ύστερα από αίτηση του Δήμου Μουζακίου, το με Α.Π 4022/16-11-2020 έγγραφο με θέμα «Χρήσεις Γης».


Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της τ.κ. Αγναντερού του Δήμου Μουζακίου  στις  22-03-2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.-11:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο  1
Η  δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική ,φανερή και προφορική .
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν   της    οριζόμενης    ώρας    αποφασίζει   η   Επιτροπή,   η   απόφαση    της  οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
 Άρθρο  2
Η εκμισθούμενη έκταση  είναι:
1)    475,44 τ.μ.
της Τ.Κ. Αγναντερού όπως αυτή απεικονίζεται στα  προσκομιζόμενα  τοπογραφικά  διαγράμματα και θα χρησιμοποιηθεί για ανέγερση πρόχειρης  σταβλικής εγκατάστασης.
 Άρθρο  3
Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος για τη δημοτική έκταση που αναγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας ορίζετε το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00) ετησίως,  με ετήσια αναπροσαρμογή του τιμήματος 5% επί της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος μετά το δεύτερο έτος.
 Άρθρο  4
Η διάρκεια της εκμίσθωσης, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη και θα αρχίζει από την υπογραφή της οικείας σύμβασης.
 Άρθρο  5
* Δικαίωμα συμμετοχής έχει  κάθε κτηνοτρόφος  κάτοικος δημότης της Τ.Κ. Αγναντερού ο οποίος δεν έχει στην κατοχή του άλλη μισθωμένη έκταση για εγκατάσταση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων (θα προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση).
* Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία χρεοφειλέτη (στο Δήμο, τη ΔΕΥΑΜ και στο αρμόδιο ΤΟΕΒ), του  ιδίου ή του/της συζύγου του ή τέκνου του (εκτός και αν το τέκνο διαθέτει δική του αγροτική εκμετάλλευση που προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση), θα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, τη ΔΕΥΑΜ και το αρμόδιο ΤΟΕΒ.
* Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος. Σε περίπτωση που έχει ενεργή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Μουζακίου, να είναι ενήμερος στις δόσεις του και επιπλέον να έχει εξοφλήσει τα 1/3 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του που προέρχεται από μισθώματα, καθώς και τα 1/3 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του, που προέρχεται από αρδευτικά τέλη ή εξηλεκτρισμού.
* Κάθε ενδιαφερόμενος που θα λάβει μέρος στη δημοπρασία θα θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης ( Θα προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση).
 Άρθρο  6
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει :
Να καταθέσει (μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα) στην Επιτροπή διενέργειας της  δημοπρασίας, ως εγγύηση,  γραμμάτιο  σύστασης  παρακαταθήκης του  Ταμείου Παρακαταθηκών  και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό  του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10), του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί  κατά την υπογραφή της σύμβασης  με νέα, για την καλή τήρηση  των όρων  της μίσθωσης, ποσού ίσου με το 10% επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε από τη δημοπρασία.
Άρθρο  7
Οι προσφορές  των πλειοδοτών αναγράφονται  στα  πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για αυτόν που την υποβάλλει, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 Άρθρο  8
Αν κάποιος  πλειοδοτεί  για λογαριασμό  άλλου,  οφείλει  να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο  έγγραφο καθώς και την Αστυνομική  ταυτότητά του, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Οι εταιρείες εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους (βάσει των εταιρικών τους , αντίγραφο του οποίου υποβάλουν στην Επιτροπή).
 Άρθρο  9
Η απόφαση  της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού  ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει  στη  δημοπρασία, επειδή  δεν  πληροί  τους υπό  της οικείας  διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους,  αναγράφεται   στα  πρακτικά.   Τα  πρακτικά  της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
 Άρθρο  10
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική Ταυτότητα), ο οποίος ,αφού  προσκομίσει δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Μουζακίου και βεβαίωση περί μη οφειλών του στη ΔΕΥΑ και το αρμόδιο ΤΟΕΒ, θα υπογράψει  τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας  και  έτσι  καθίσταται  αλληλεγγύως και  εις  ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
 Άρθρο  11
Ο τελευταίος  πλειοδότης δεν αποκτά  δικαίωμα  προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καρδίτσας.
 Άρθρο  12
Κατόπιν της δημοπρασίας και της ανακήρυξης του πλειοδότη, θα πρέπει ο πλειοδότης να συγκεντρώσει τις γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και μόνο εφόσον γνωμοδοτήσουν θετικά θα προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου, αφού προηγουμένως  καταβάλλει  στο  ταμείο του Δήμου ολόκληρο το  τίμημα  για το πρώτο έτος της μίσθωσης,  διαφορετικά η εγγύηση  που έχει καταθέσει   καταπίπτει  υπέρ  του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται   δε  αναπλειστηριασμός   εις   βάρος   του  και  του  εγγυητή  του,  οι  οποίοι ευθύνονται  για  το  μεγαλύτερο  τυχόν  οικονομικό  αποτέλεσμα  της δημοπρασίας  από αυτό της προηγούμενης.
Άρθρο  13
Η  σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα αρμόδια όργανα.
Η έναρξη εργασιών ανέγερσης των πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και η έκδοση άδειας   λειτουργίας της κτηνοτροφικής επιχείρησης  για την οποία εκμισθώθηκε η έκταση πρέπει να αρχίσει άμεσα και να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους από τη σύνταξη του μισθωτηρίου. Σε  εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών παρέχεται δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.
 Άρθρο  14
Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική ή νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας έχει λάβει γνώση  αυτός, ούτε την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επ΄ αυτού ή βάρους, ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθώματος, ούτε λύση της μίσθωσης για τους λόγους αυτούς.
 Άρθρο  15
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
 Άρθρο  16
Το μίσθωμα θα βεβαιώνεται κατ’ έτος με βεβαιωτικό κατάλογο  και το αναλογούν ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται εφάπαξ στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου όντος του πρώτου μήνα μετά τη βεβαίωση του. Για το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του συμφωνητικού. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των τριών (3) μηνών συνεπάγεται έκπτωση του μισθωτή και διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος του και του εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.
 Άρθρο  17
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μίσθιου, της υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο  18
- Ο μισθωτής οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για την χρήση για την οποία του εκμισθώθηκε, ήτοι για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
- Θα χρησιμοποιηθεί μόνο η έκταση που εκμισθώνεται και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση ή μετακίνηση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία που θα έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στους ιδιοκτήτες των γειτονικών αγροτεμαχίων ή των κτηνοτρόφων.
-Σε όλη τη διάρκεια της εκμίσθωσης ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του μίσθιου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του μίσθιου χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση αποζημίωσης του μισθωτή. Κάθε αναγκαία επωφελής δαπάνη που τυχόν γίνει στο μίσθιο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης για την αξιοποίηση ή προστασία του, βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και  θα παραμείνει  σε όφελος του μίσθιου χωρίς καμία υποχρέωση του εκμισθωτή για αποζημίωση του μισθωτή.
- Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από την εκμισθωμένη έκταση και η τοποθέτηση σ’ αυτή μηχανημάτων ή αντικειμένων (εύφλεκτων υλικών κλπ) που μπορεί να βλάψουν  το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.
 Άρθρο  19
-Σιωπηρή αναμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
-Υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του δήμου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης (παρ. 5 άρθρο 196 Ν.4555 ΦΕΚ Α 133/19.07.2018).
 Άρθρο  20
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να μειώνει το μίσθωμα και δεν θα αναγνωρίζει τυχόν ζημιές από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 Άρθρο  21
Κάθε δαπάνη και επιβαλλόμενο πάγιο και τέλος από τη χρήση του μίσθιου, καθώς και έξοδα   δημοσίευσης ή συμβάσεως, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αναδειχθέντα μισθωτή, χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους  του Δήμου. Σε περίπτωση  μη πληρωμής αυτών ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική εκπίπτει υπέρ του Δήμου.
 Άρθρο  22
Αν ο μισθωτής αποχωρήσει πριν τη λήξη της εκμίσθωσης οφείλει να καταβάλει  το τίμημα που αναλογεί σε ένα (1) έτος.
Άρθρο  23
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην   οποία το παρέλαβε, απομακρύνοντας κάθε κτιριακή ή άλλη υποδομή.  Εφόσον διαπιστωθεί ότι  τηρήθηκαν οι όροι  της εκμίσθωσης   η  εγγύηση επιστρέφεται, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Για τη λήξη της εκμίσθωσης συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο,  το οποίο υπογράφεται από τον Δήμο και τον μισθωτή.
 Άρθρο  24
Α) Η μίσθωση μπορεί να λυθεί από πλευράς του Δήμου σε περίπτωση που:
- ο μισθωτής δεν έχει προβεί στη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την δημιουργία και λειτουργία της εγκατάστασης, εντός της σχετικής προθεσμίας.
- ο  μισθωτής δεν χρησιμοποιεί την έκταση για το σκοπό που του εκμισθώθηκε.
- βλάπτεται το δημοτικό και δημόσιο συμφέρον.
-για παράβαση του άρθρου 18
κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να δοθεί καμία αποζημίωση στον μισθωτή.
Β) Η μίσθωση μπορεί να λυθεί, από πλευράς του μισθωτή, κατόπιν αιτήσεως του προς το Δημοτικό Συμβούλιο .
 Άρθρο  25
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου  τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη  διενέργεια της δημοπρασίας  με τοιχοκόλληση  αντιγράφου  αυτής στον  πίνακα ανακοινώσεων   του   δημοτικού   καταστήματος   και   της   Τ.Κ. Αγναντερού.  Περίληψη  αυτής θα δημοσιευθεί  στην  ιστοσελίδα  του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 Άρθρο  26
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται :
1) Οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτόν πλειοδότης.
2) Κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω  ασύμφορου   του  επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο  πλειοδότη  της εγκριτικής επί  του  αποτελέσματος  της δημοπρασίας  αποφάσεως  δεν  προσέλθει  αυτός εμπροθέσμως  για  την  σύνταξη  και υπογραφή της σύμβασης.
Στην  περίπτωση   (2β)  η  δημοπρασία,  επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και  του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρώθεν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης  στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης,  πέντε  (5) τουλάχιστον ημέρας  προ της  ημέρας  της διενέργειας  της δημοπρασίας,  διεξάγεται  δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

   
                                                                                                                                              Ο Δήμαρχος