ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Μουζάκι    11/8/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 6790

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                               

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020

κατεβάστε τα αρχεία από εδώ

Ο Δήμαρχος ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ) ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» ενδεικτικού προϋπολογισμού 154.146,45 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για τα παρακάτω είδη:

  • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – CPV: 09135100-5
  • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ – CPV: 09134100-8
  • ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZΙΝΗ – CPV: 09132100-4

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 18-9-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα στις 25-9-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά. Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ισχύς προσφοράς τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου www.mouzaki.gr / Εφημερίδα / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2445350116 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Θεοφάνης Στάθης