ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

Άρθρο 1. Η ανάθεση α̟ό τη Σχολική Ε̟ιτρο̟ή της λειτουργίας και

εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου θα γίνει κατό̟ιν διαγωνισμού σε

συνάρτηση με:

α) την τιμή ̟ροσφοράς

β) την ̟ροϋ̟ηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου

γ) την ̟ολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και ̟ροερχόμενου α̟ό ̟ολυτεκνική

οικογένεια,

δ) τη μονογονεϊκή ιδιότητα,

ε) την ̟ιστο̟οίηση του ΕΦΕΤ.

Η μοριοδότηση στις ̟ερι̟τώσεις α, β, γ, δ, ε γίνεται ως εξής:

Ι. Κάθε ̟ροσφορά ̟ολλα̟λασιάζεται ε̟ί δύο.

ΙΙ. Για κάθε χρόνο ̟ροϋ̟ηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υ̟ολογίζεται

ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω ̟ροϋ̟ηρεσίας δε μ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τα οκτώ

(08).

III. Για την ̟ολυτεκνική ιδιότητα υ̟ολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

• Πολύτεκνος υ̟οψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: ̟έντε (05) μόρια

• Υ̟οψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου ̟ροερχόμενος α̟ό ̟ολυτεκνική οικογένεια:

τρία (03) μόρια

IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια

V. Πιστο̟οιημένος α̟ό τον ΕΦΕΤ υ̟οψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: ε̟ι̟λέον

ένα (01) μόριο.»

VI. Πιστο̟οιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ):

δύο (02) μόρια

Άρθρο 2. Τό̟ος και χρόνος του διαγωνισμού: Σύμφωνα με την ̟αρ. 8 της

̟αρα̟άνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α, για την διενέργεια του διαγωνισμού, αρμόδια

είναι η ε̟ιτρο̟ή διενέργειας διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα

του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μουζάκι στις 7 Σε̟τεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 12:15.

2

Άρθρο 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά ̟ρόσω̟α καθώς και δημοτικά νομικά ̟ρόσω̟α.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής

γλώσσας. Το ε̟ί̟εδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους

δια̟ιστώνεται α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 4. Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι α̟ασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με ο̟οιαδή̟οτε εργασιακή

σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (̟αρ. 1, 2, 3

και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού

Σχολείου.

Άρθρο 5. Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερομένου στον ̟λειοδοτικό

διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με ̟λήρη στοιχεία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική ̟ροσφορά ̟ου εμ̟εριέχει το ̟ροσφερόμενο ̟οσό σε ευρώ

για κάθε μαθητή, η ο̟οία θα το̟οθετείται σε ξεχωριστό α̟ό τα άλλα δικαιολογητικά

κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς

ξέσματα, σβησίματα, ̟ροσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται α̟ό

τον ενδιαφερόμενο. Η Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο,

αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η ̟ροσφορά

α̟ορρί̟τεται, όταν υ̟άρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι ο̟οίες την καθιστούν ασαφή

κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστο̟οιητικό ̟ροϋ̟ηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου α̟ό την

αντίστοιχη σχολική ε̟ιτρο̟ή.

δ) Πιστο̟οιητικό ̟ολυτεκνίας α̟ό τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστο̟οιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστο̟οιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγό̟οινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστο̟οιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό καταβάλλεται ̟οσό εγγύησης τουλάχιστον

300 ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική ε̟ιστολή.

Η εγγύηση αυτή ε̟ιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υ̟οψηφίους μετά την

κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υ̟οψηφίου, στον ο̟οίο κατακυρώθηκε η

̟αραχώρηση κυλικείου, ο ο̟οίος ̟ρέ̟ει να καταβάλλει συμ̟ληρωματικά

αντίστοιχο ̟οσό ή εγγυητική ε̟ιστολή ̟ου να καλύ̟τει συνολικά το 20% του

ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ̟οσό αυτό ή η εγγυητική ε̟ιστολή ̟αρακρατείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της

σύμβασης και ε̟ιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, ̟λην της ̟ερί̟τωσης

καταγγελίας ή ̟ρόωρης λήξης της σύμβασης, ο̟ότε κατα̟ί̟τει υ̟έρ της σχολικής

ε̟ιτρο̟ής.

θ) Υ̟εύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου

Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι) ̟ιστο̟οιητικό δημόσιας αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει η ιδιότητα γονέα

μονογονεϊκής οικογένειας,

ια) ̟ιστο̟οιητικό του ΕΦΕΤ

3

ιβ) Βεβαίωση μη οφειλής στις Σχολικές Ε̟ιτρο̟ές ή βεβαίωση ρύθμισης χρέους ̟ρος

αυτές.

κ) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά ̟ερί̟τωση αναγκαίο χωρίς να μετα-

βάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών ̟ροσώ̟ων α̟αιτούνται όλα τα

ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του Πιστο̟οιητικού Εισαγγελίας, της Υ̟εύθυνης

Δήλωσης του Ν.1599/1986 και του α̟οσ̟άσματος Ποινικού Μητρώου. Α̟αιτείται,

όμως ε̟ι̟λέον α̟οδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στον

διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ̟ρόσω̟α ̟ου συμμετέχουν ̟ρέ̟ει να έχουν

δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Άρθρο 6. Τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά θα υ̟οβάλλονται στην αρμόδια για τη

διενέργεια του διαγωνισμού Ε̟ιτρο̟ή, μέσω του ̟ρωτοκόλλου της Σχολικής

Ε̟ιτρο̟ής. Η ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της

να τάσσει εύλογη ̟ροθεσμία για την ̟ροσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών ̟ου

λεί̟ουν και είναι α̟αραίτητα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ̟λην της

χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής ε̟ιστολής, τα ο̟οία κατατίθενται μαζί με

την ̟ροσφορά.

Τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά, θα κατατεθούν σε ̟ρωτότυ̟α και όχι σε φωτο-

αντίγραφα και θα υ̟οβληθούν στο γραφείο της σχολικής ε̟ιτρο̟ής Αγίας Σωτήρας

1 στο Μουζάκι(̟ίσω α̟ό το Κεντρο Περιβαλλοντικής Εκ̟αίδευσης), κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, α̟ό την Πέμ̟τη 20 Αυγούστου 2020 έως και την Δευτέρα

31 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00 ̟.μ

Άρθρο 7. Σε ̟ερί̟τωση α̟οτυχίας του διαγωνισμού, γίνεται α̟ευθείας ανάθεση

του κυλικείου σε ̟ρόσω̟ο ̟ου διαθέτει τις νόμιμες ̟ροϋ̟οθέσεις, αφού υ̟οβάλλει

τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την α̟όφαση αυτή. Σε ̟ερί̟τωση μη

ύ̟αρξης ενδιαφερομένων για α̟ευθείας ανάθεση, μ̟ορεί να γίνει α̟ευθείας

ανάθεση σε άτομα του σχολικού ̟εριβάλλοντος, ̟άσης φύσεως βοηθητικού

̟ροσω̟ικού ̟ου α̟ασχολείται με ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας. Οι όροι της

α̟ευθείας ανάθεσης δεν μ̟ορεί να είναι δυσμενέστεροι των ̟ροβλε̟ομένων όρων

της ̟ροκήρυξης. Το ̟οσό της ανάθεσης δεν μ̟ορεί να είναι μικρότερο α̟ό το

ελάχιστο όριο εκκίνησης ̟ου καθορίζεται στο άρθρο 11 της ̟αρούσης α̟όφασης.

Άρθρο 8. Η ̟ροθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της ̟ροκήρυξης και της ημέρας

του αρχικού ή του ε̟αναλη̟τικού διαγωνισμού δε μ̟ορεί να είναι μικρότερη των

30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα.

Άρθρο 9. Το ελάχιστο ̟οσό ̟ροσφοράς α̟ό τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 8

Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα α̟οτελεί ̟οσό εκκίνησης

κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού

Άρθρο 10. Ο ̟ροσφέρων θεωρείται ότι α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα όλους τους όρους

της ̟ροκήρυξης και τις διατάξεις της ̟αρούσης α̟όφασης.

Άρθρο 11. Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται δημόσια ενώ̟ιον της

ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι ̟αρίστανται στη διαδικασία

α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον

διαγωνισμό.

4

Η ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισμού ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας

α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα ̟ου ορίζεται α̟ό την

̟ροκήρυξη. Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται στην Ε̟ιτρο̟ή μετά την έναρξη της

διαδικασίας α̟οσφράγισης δε γίνονται δεκτές.

Άρθρο 12. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της

συμμετοχής κά̟οιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υ̟οβάλλεται

μέχρι και την ε̟όμενη εργάσιμη ημέρα α̟ό την ημερομηνία διενέργειάς του. Η

ε̟ιτρο̟ή υ̟οβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική

Ε̟ιτρο̟ή ̟ου είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, ̟ροκειμένου

να α̟οφανθεί τελικά για την α̟οδοχή ή την α̟όρριψή της.

Άρθρο 13. Στην ̟ερί̟τωση, ̟ου οι ̟ρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή ̟ερισ-

σότεροι η Ε̟ιτρο̟ή τους ζητάει να ̟ροσκομίσουν την ε̟όμενη εργάσιμη ημέρα νέα

έγγραφη ̟ροσφορά. Η διαδικασία αυτή μ̟ορεί να ε̟αναλαμβάνεται κάθε ε̟όμενη

εργάσιμη ημέρα μέχρι να υ̟άρξει ̟λειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Άρθρο 14. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού α̟ό τη Σχολική Ε̟ιτρο̟ή, ο

̟λειοδότης καλείται να ̟ροσέλθει με την εγγυητική ε̟ιστολή ̟ροκειμένου να

υ̟ογράψει η σύμβαση.

Άρθρο 15. Η σύμβαση ισχύει για εννέα χρόνια, αρχίζει α̟ό την υ̟ογραφή της και

λήγει την 30η Ιουνίου 2028, χωρίς καμία ̟εραιτέρω ̟αράταση.

Άρθρο 16. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η ̟ρώτη

δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου.

Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύ̟ο: U = 1/189.α.β.γ,

ό̟ου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η ̟ροσφορά, β=

ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες ̟ου καταβάλλονται οι δόσεις,

γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών

για την ̟ερίοδο ̟ου καλύ̟τει η δόση.

Άρθρο 17. Ο ̟λειοδότης ̟ου θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα

̟ρέ̟ει να γνωρίζει ότι:

α) Α̟αγορεύεται η υ̟εκμίσθωση του κυλικείου ή η ̟αραχώρηση σε άλλο άτομο.

β) Είναι υ̟οχρεωτική η χρησιμο̟οίηση ταμειακής μηχανής.

γ) Είναι υ̟οχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

δ)Για τη λειτουργία του κυλικείου α̟αιτείται η έκδοση σχετικής αδείας.

ε) Τα ̟ρος ̟ώληση ̟ροϊόντα είναι αυτά ̟ου αναφέρονται και ορίζονται α̟ό την

Δ41γ/Γ.Π/οικ.93828 (ΦΕΚ1183 τ.Β΄/31-8-2006) Υ̟ουργική Α̟όφαση.

στ) Θα ̟ρέ̟ει να συμμορφώνεται ̟λήρως ̟ρος τις υ̟οδείξεις της ε̟ιτρο̟ής ελέγχου

του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου.

ζ)Είναι υ̟οχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο α̟ό ̟ροϊόντα ̟ου ̟ωλούνται

στο κυλικείο.

η). Σε ̟ερί̟τωση ̟ου την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του

σχολείου, α̟αγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια

λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας

του κυλικείου.

θ). Οφείλει να ̟ροσκομίσει βεβαίωση ότι ̟αρακολούθησε σεμινάριο υγιεινής και

5

ασφάλειας του Ε.Φ.Ε.Τ. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν το έχει ̟αρακολουθήσει, υ̟οχρεούται

να το κάνει και να ̟ροσκομίσει τη βεβαίωση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ι).Η ̟αρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι

α̟αραίτητη. Δύναται να ε̟ικουρείται α̟ό ̟ρόσω̟ο, το ο̟οίο θα ̟ληροί τις

σχετικές ̟ροϋ̟οθέσεις εργασίας.

ια). Δεν ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραίτηση του αναδόχου α̟ό την εκμετάλλευση του κυλικεί-

ου ̟ριν τη λήξη του εκάστου διδακτικού έτους,(15 Ιουνίου), για τη διασφάλιση της

α̟ρόσκο̟της λειτουργίας του σχολείου.

Οι ̟αρα̟άνω όροι είναι υ̟οχρεωτικοί. Η ̟αράβαση ενός και μόνο όρου α̟ό το

μισθωτή θα έχει ως συνέ̟εια την καταγγελία της σύμβασης.

Άρθρο 18. Η Σχολική Ε̟ιτρο̟ή έχει το δικαίωμα:

1. Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις ̟ροσφορές α̟αράδεκτες ή

για ο̟οιοδή̟οτε λόγο κρίνει το α̟οτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

2. Να καταγγείλει τη σύμβαση για σ̟ουδαίο λόγο ̟ου θα ̟αρατηρηθεί ή θα

δια̟ιστωθεί α̟ό την ειδική ε̟ιτρο̟ή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.

3. Να συγκροτήσει Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού

κυλικείου, η ο̟οία θα α̟οτελείται α̟ό:

• Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο ανα̟ληρωτή του.

• Ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων - Κηδεμόνων με τον ανα̟ληρωτή του.

• Ένα μέλος της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής με τον ανα̟ληρωτή του.

• Έναν Εκ̟αιδευτικό του σχολείου με τον ανα̟ληρωτή του.

Έργο της Ε̟ιτρο̟ής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η

διάθεση α̟ό αυτό των ̟ροβλε̟ομένων και οριζομένων ειδών α̟ό τις ισχύουσες

διατάξεις ό̟ως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και η τήρηση των κανόνων

υγιεινής.

Κάθε ̟αράβαση των όρων της ̟αρούσας θα ̟ιστο̟οιείται α̟ό τα μέλη της Ε̟ι-

τρο̟ής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η ο̟οία μ̟ορεί να εισηγείται στη

σχολική Ε̟ιτρο̟ή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης ̟ου έχει υ̟ογραφεί,

για ουσιώδη λόγο, ̟ου οφείλεται στον υ̟εύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική

Ε̟ιτρο̟ή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και

α̟οφασίζει αναλόγως, αφού ̟ροηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις α̟όψεις του, ο

εκμεταλλευτής του κυλικείου.

Άρθρο 19. Στην ̟ερί̟τωση ̟ρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος

διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη

συμ̟λήρωση εννέα (9) ετών. Το μίσθωμα στον ̟ρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα

είναι μειωμένο κατά το ̟οσό ̟ου αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών

(εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος ̟ου μεσολάβησε α̟ό 1ης Ιουλίου, μέχρι την

υ̟ογραφή της νέας σύμβασης.

Άρθρο 20. Η σύμβαση υ̟ογράφεται α̟ό τον Πρόεδρο της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής

και α̟ό τον υ̟οψήφιο, ̟ου έχει συγκεντρώσει τα ̟ερισσότερα μόρια.

Άρθρο 21. Η Σχολική Ε̟ιτρο̟ή κατά τον χρόνο της ̟ροκήρυξης υ̟οχρεούται να

έχει εξασφαλίσει τις ̟ροϋ̟οθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, ̟ρο-

κειμένου να εκδοθεί η α̟αραίτητη άδεια λειτουργίας α̟ό τον Δήμο, σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις.

6

Άρθρο 22. Όλοι οι ̟αρα̟άνω όροι ̟ου υ̟οχρεωτικά θα ̟εριλαμβάνονται στις

σχετικές συμβάσεις θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε ̟αράβαση και ενός μόνο εξ

αυτών θα έχει σαν συνέ̟εια την καταγγελία της σύμβασης.

Άρθρο 23. Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερίληψη της

διακήρυξης θα σταλεί θα το̟οθετηθεί στον ̟ίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και

του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ