ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Ε. Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Αγίας Σωτήρας 1
Τ. Κ. : 43060
Τηλ. : 2445 043446

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

 

 

Άρθρο 1. Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και
εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου θα γίνει κατόπιν διαγωνισμού σε
συνάρτηση με:
α) την τιμή προσφοράς
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική
οικογένεια,
δ) τη μονογονεϊκή ιδιότητα,
ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.
Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε γίνεται ως εξής:
Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται
ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δε μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ
(08).
III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:
• Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια
• Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια:
τρία (03) μόρια
IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια
V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον
ένα (01) μόριο.»
VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ):
δύο (02) μόρια
Άρθρο 2. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού: Σύμφωνα με την παρ. 8 της
παραπάνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α, για την διενέργεια του διαγωνισμού, αρμόδια
είναι η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μουζάκι στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12:00.
Μουζάκι, 07-08-2020
Αρ. Πρωτ.: 16
2
Άρθρο 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής
γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους
διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 4. Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή
σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3
και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού
Σχολείου.
Άρθρο 5. Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερομένου στον πλειοδοτικό
διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ
για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά
κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς
ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από
τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο,
αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την
αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον
300 ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την
κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η
παραχώρηση κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά
αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του
ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης
καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής
επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου
Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας,
ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ
3
ιβ) Βεβαίωση μη οφειλής στις Σχολικές Επιτροπές ή βεβαίωση ρύθμισης χρέους προς
αυτές.
κ) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μετα-
βάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα
ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της Υπεύθυνης
Δήλωσης του Ν.1599/1986 και του αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου. Απαιτείται,
όμως επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στον
διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν
δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.
Άρθρο 6. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη
διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή, μέσω του πρωτοκόλλου της Σχολικής
Επιτροπής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της
να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που
λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πλην της
χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με
την προσφορά.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα κατατεθούν σε πρωτότυπα και όχι σε φωτο-
αντίγραφα και θα υποβληθούν στο γραφείο της σχολικής επιτροπής Αγίας Σωτήρας
1 στο Μουζάκι(πίσω από το Κεντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 έως και την Δευτέρα
31 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00 π.μ
Άρθρο 7. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση
του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη
ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας
ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού
προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της
απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων
της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το
ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσης απόφασης.
Άρθρο 8. Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας
του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δε μπορεί να είναι μικρότερη των
30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα.
Άρθρο 9. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 8
Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης
κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού
Άρθρο 10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.
Άρθρο 11. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον
διαγωνισμό.
4
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δε γίνονται δεκτές.
Άρθρο 12. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται
μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η
επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική
Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου
να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
Άρθρο 13. Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισ-
σότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα
έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη
εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
Άρθρο 14. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από τη Σχολική Επιτροπή, ο
πλειοδότης καλείται να προσέλθει με την εγγυητική επιστολή προκειμένου να
υπογράψει η σύμβαση.
Άρθρο 15. Η σύμβαση ισχύει για εννέα χρόνια, αρχίζει από την υπογραφή της και
λήγει την 30η Ιουνίου 2028, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.
Άρθρο 16. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη
δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου.
Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: U = 1/189.α.β.γ,
όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β=
ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις,
γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών
για την περίοδο που καλύπτει η δόση.
Άρθρο 17. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα
πρέπει να γνωρίζει ότι:
α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο.
β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής.
γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
δ)Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας.
ε) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την
Δ41γ/Γ.Π/οικ.93828 (ΦΕΚ1183 τ.Β΄/31-8-2006) Υπουργική Απόφαση.
στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου
του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου.
ζ)Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται
στο κυλικείο.
η). Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του
σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας
του κυλικείου.
θ). Οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ότι παρακολούθησε σεμινάριο υγιεινής και
5
ασφάλειας του Ε.Φ.Ε.Τ. Σε περίπτωση που δεν το έχει παρακολουθήσει, υποχρεούται
να το κάνει και να προσκομίσει τη βεβαίωση σε εύλογο χρονικό διάστημα.
ι).Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι
απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις
σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.
ια). Δεν επιτρέπεται η παραίτηση του αναδόχου από την εκμετάλλευση του κυλικεί-
ου πριν τη λήξη του εκάστου διδακτικού έτους,(15 Ιουνίου), για τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας του σχολείου.
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το
μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
Άρθρο 18. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα:
1. Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή
για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
2. Να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή θα
διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.
3. Να συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού
κυλικείου, η οποία θα αποτελείται από:
• Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
• Ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων - Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.
• Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
• Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.
Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η
διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες
διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και η τήρηση των κανόνων
υγιεινής.
Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επι-
τροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη
σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί,
για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική
Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και
αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο
εκμεταλλευτής του κυλικείου.
Άρθρο 19. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος
διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη
συμπλήρωση εννέα (9) ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα
είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών
(εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την
υπογραφή της νέας σύμβασης.
Άρθρο 20. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής
και από τον υποψήφιο, που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.
Άρθρο 21. Η Σχολική Επιτροπή κατά τον χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να
έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προ-
κειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από τον Δήμο, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
6
Άρθρο 22. Όλοι οι παραπάνω όροι που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις
σχετικές συμβάσεις θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ
αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
Άρθρο 23. Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της
διακήρυξης θα σταλεί θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και
του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ