ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                            Μουζάκι, 21/05/2020

                                                                                                        Αρ.πρωτ. 3709

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

                                                           Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

·         το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

·         τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ 

·         την αριθμ. 41/2019  απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου με την οποία εισηγείται τη παραχώρηση των παλιών παιχνιδιών της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Μουζακίου με τη διαδικασία δημοπρασίας

·         την αριθμ.  16/2020  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, από τη συνεδρίασή του στις 29/01/2020  για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση των παλιών παιχνιδιών της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Μουζακίου

·          την αριθμ. 55/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, από τη συνεδρίασή της στις 31/03/2020 με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκποίηση των παλιών παιχνιδιών της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Μουζακίου

 

    Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , για την εκποίηση των παλιών παιχνιδιών της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Μουζακίου

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο)  στις  04-06 -2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.-11:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω όρους :

 

ΑΡΘΡΟ 1°.

Η δημοπρασία θα δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από δέκα (10) πλήρης ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

 

ΑΡΘΡΟ 2°.

  Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του.

2.    Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

 

ΑΡΘΡΟ 3°.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

 

ΑΡΘΡΟ 4°.

Αποκλείονται από την δημοπρασία οι οφειλέτες του Δήμου και όσοι δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια την δημοπρασίας τα προαναφερόμενα στο άρθρο -2- δικαιολογητικά.

 

ΑΡΘΡΟ 5°.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

ΑΡΘΡΟ 6°.

Ορίζει τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €) για το σύνολο των παλιών παιχνιδιών της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Μουζακίου

Κάθε επόμενη προσφορά θα είναι μεγαλύτερη της προηγούμενης σε ακέραιες μονάδες.

 

ΑΡΘΡΟ 7°.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

 

ΑΡΘΡΟ 8°.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται:

α) μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το Δήμο Μουζακίου να προσέλθει για την καταβολή του τελικού τιμήματος στο Ταμείο του Δήμου και μετά να προβεί στην παραλαβή των παλιών παιχνιδιών της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Μουζακίου, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του ο οποίος ευθύνεται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

β)να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με δική του ευθύνη κατά την παραλαβή, φόρτωση και μεταφορά σε δικό του χώρο των παλιών παιχνιδιών της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Μουζακίου.

γ)να ενημερώσει το Δήμο για την έναρξη της παραλαβής, φόρτωσης και μεταφορά σε δικό του χώρο των παλιών παιχνιδιών της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Μουζακίου.

 

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

 

 

                                                                                                                                              Ο Δήμαρχος