ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Μουζάκι    22/5/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 3714

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                               

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020

 

Ο Δήμαρχος ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.394,98 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για τα παρακάτω είδη:

 

  • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – CPV: 09135100-5
  • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ – CPV: 09134100-8
  • ΑΜΟΛΥΒΔΗ BENZΙΝΗ – CPV: 09132100-4

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην δημοτικό κατάστημα του Δήμου στο Μουζάκι στις 9-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα έως την εξάντληση των ποσοτήτων ή των ποσών της σύμβασης. Δεν απαιτείτε εγγύηση συμμετοχής.

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα στοιχεία διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου www.mouzaki.gr / Εφημερίδα / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2445350116 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Θεοφάνης Στάθης