ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ

 

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                            Μουζάκι, 15/05/2020

                                                                                                        Αρ.πρωτ. 3475

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ

                                                           Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

·         το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

·         τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ 

·         την από  21.01.2020 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων με την οποία προτείνει τη μίσθωση βοσκότοπου έκτασης 80 στρεμμάτων στη θέση «Γαλαζονέρι»

·         την αριθμ.  34/2020  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, από τη συνεδρίασή του στις 24/02/2020  για την εκμίσθωση με δημοπρασία βοσκότοπου έκτασης 80 στρεμμάτων στη θέση «Γαλαζονέρι» της τ.κ. Καναλίων και

·          την αριθμ. 54/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, από τη συνεδρίασή της στις 31/03/2020 με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία βοσκότοπου έκτασης 80 στρεμμάτων στη θέση «Γαλαζονέρι» της τ.κ. Καναλίων

 

    Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , για την εκμίσθωση βοσκότοπου έκτασης 80 στρεμμάτων στη θέση «Γαλαζονέρι» της τ.κ. Καναλίων

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο)  στις  29-05-2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.-11:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω όρους :

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

 Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθούν με τη διακήρυξη του Δημάρχου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Διάρκεια εκμίσθωσης

   Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τρία ( 3 ) χρόνια, αρχομένης από το έτος 2020  και λήξη την 31-12-2022.

Αλλαγή Σύμβασης μετά την υπογραφή της  αρχικής σύμβασης δεν υπάρχει.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  &  δικαιολογητικά

  Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται μόνο κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων.

  Οι συμμετέχοντες για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.    Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο -7- της παρούσης απόφασης.

2.    Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος. Σε περίπτωση που έχει ενεργή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Μουζακίου, να είναι ενήμερος στις δόσεις του και επιπλέον να έχει εξοφλήσει τα 1/3 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του που προέρχεται από μισθώματα, καθώς και τα 1/3 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του, που προέρχεται από αρδευτικά τέλη ή εξηλεκτρισμού.

3.    Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

4.    Βεβαίωση περί μη οφειλής από το αρμόδιο ΤΟΕΒ, εφόσον αρδεύονται τα αγροκτήματα από ΤΟΕΒ. Η περίπτωση μη άρδευσης από ΤΟΕΒ θα βεβαιώνεται από τον Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας που υπάγετε το αγροτεμάχιο.

5.    Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

 

Εγγυητής :

1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής .

2.Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής.

3. Βεβαίωση περί μη οφειλής από το αρμόδιο ΤΟΕΒ, εφόσον αρδεύονται τα αγροκτήματα από ΤΟΕΒ. Η περίπτωση μη άρδευσης από ΤΟΕΒ θα βεβαιώνεται από τον Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας που υπάγετε το αγροτεμάχιο.

4.Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

 

                ΑΡΘΡΟ 4ο

Εξουσιοδότηση  προσώπου  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό

   Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του  διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

 

                ΑΡΘΡΟ 5ο

Αποκλεισμός στο διαγωνισμό

  Αποκλείονται  από  την  δημοπρασία  οι  οφειλέτες  του  Δήμου  και  όσοι  δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια την δημοπρασίας τα προαναφερόμενα στο άρθρο -3- δικαιολογητικά.

 

                ΑΡΘΡΟ 6ο

Κατώτατο  όριο  της  πρώτης  προσφοράς

      Το κατώτατο όριο προσφοράς του ετήσιου μισθώματος του βοσκότοπου ορίζεται στο ποσό των:

 

1.         Βοσκότοπος στη θέση «Γαλαζονέρι» έκτασης 80 στρεμμάτων τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00€) ετησίως η συνολική έκταση.

 

   Κάθε επόμενη προσφορά θα είναι τουλάχιστον κατά δύο (2) ευρώ μεγαλύτερη της προηγούμενης σε ακέραιες μονάδες.

 

                ΑΡΘΡΟ 7ο

  Εγγύηση συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή  εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου  ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για το βοσκότοπο που πρόκειται να συμμετάσχει (τιμή συνολικής έκτασης ετησίως Χ 10%).

Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας ……………….. με αριθ. τεμ…» αι αναφέρονται τα τεμάχια για τα οποία θα δώσει προσφορά ο συμμετέχων στη δημοπρασία).

Στην ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα αναγράφεται ότι η ισχύς είναι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 

                ΑΡΘΡΟ 8ο

Τρόπος  διεξαγωγής  της  δημοπρασίας

   Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου κατόπιν περίληψης διακήρυξης του Δημάρχου στην οποία θα καθορίζονται η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

  Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας που ορίζεται από τη διακήρυξη εφόσον εξακολουθεί χωρίς διακοπή η επίδοση προσφορών.

  Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.

  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για  τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δε δέσμευση μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

  Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

  Για την έγκριση των πρακτικών θα αποφασίσει στη συνέχεια το αρμόδιο, σύμφωνα με το Νόμο, όργανο.

 

                ΑΡΘΡΟ 9ο

Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού

   Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας  του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για το διαγωνισμό Επιτροπή του Δήμου σε -48- ώρες από την ώρα που θα τελειώσει ο διαγωνισμός.

   Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού από την αρμόδια                 επιτροπή δημοπρασιών.

 

                ΑΡΘΡΟ 10ο

Επανάληψη της δημοπρασίας

  Η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί υπό της διακηρύξεως του Δημάρχου στον ίδιο τόπο εφ΄ όσον την πρώτη φορά αποβεί άγονη, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δημότες του Δήμου. Σε περίπτωση που και αυτή τη φορά η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί υπό της διακηρύξεως του Δημάρχου, στον ίδιο τόπο και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οποιοιδήποτε.

 

                ΑΡΘΡΟ 11ο

Εγγυητής

   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

                ΑΡΘΡΟ 12ο

Δικαίωμα  αποζημίωσης

  Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

 Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η πράξη της Διοικητικής Αρχής στον τελευταίο πλειοδότη η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα.

 

                ΑΡΘΡΟ 13ο

Εγγύηση τήρησης όρων  σύμβασης

Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου -7-, ο τελευταίος πλειοδότης ,πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της αξίας μισθώματος που θα επιτευχθεί ,για το βοσκότοπο (τελικό μίσθωμα ολικής έκτασης Χ 10%).

Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμψηφιστεί με τα μισθώματα ή άλλες οφειλές.

Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου εάν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιοδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου και για παράβαση οποιοδήποτε όρου της σύμβασης.

 

                ΑΡΘΡΟ 14ο

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.

  

 

                ΑΡΘΡΟ 15ο

Προθεσμία καταβολής μισθώματος

  Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μία (1) δόση την πρώτη (1) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος στην καθοριζομένη ημερομηνία θα ακολουθείται η διαδικασία της έξωσης.

 

                ΑΡΘΡΟ  16ο

Υποχρεώσεις  μισθωτή

   Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μίσθιου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας  αυτό  απέναντι  σε  κάθε  καταπάτηση,  διαφορετικά  ευθύνεται  σε αποζημίωση.

 

                ΑΡΘΡΟ 17ο

Λήξη  μίσθωσης

   Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

                ΑΡΘΡΟ 18ο

Αναμίσθωση    Υπεκμίσθωση

-Σιωπηρή αναμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

-Υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του δήμου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης (παρ. 5 άρθρο 196 Ν.4555 ΦΕΚ Α 133/19.07.2018).

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Καλλιέργεια

   Το μίσθιο προορίζετε αποκλειστικά για βοσκότοπος και όχι για οποιαδήποτε αροτριαία καλλιέργεια ή για δενδροκαλλιέργεια.

 

                ΑΡΘΡΟ 20ο

Ευθύνη  Δήμου

   Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την οποιαδήποτε κατάσταση του μίσθιου καθώς συμπεραίνεται ότι έχει προηγουμένως λάβει γνώση αυτής. Επίσης δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου. Τέλος δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

 

                ΑΡΘΡΟ 21ο

Έξοδα

 Τα έξοδα των κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν το μισθωτή.

 

                ΑΡΘΡΟ 22ο

  Δημοσίευση  Διακήρυξης

  Η διακήρυξη  του Δημάρχου θα  δημοσιευθεί  τουλάχιστον  δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου καθώς και της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων.

 

 Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

 

 

                                                                                                                                              Ο Δήμαρχος