ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ

 

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                            Μουζάκι, 13/05/2020

                                                                                                        Αρ.πρωτ. 3361

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ

                                                           Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

·         το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

·         τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ 

·         το αριθμ. 2/16.2.2020 πρακτικό του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Οξυάς με το οποίο πρότεινε την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτήριου, στη θέση Αγία Βαρβάρα, της Τ.Κ. Οξυάς

·         την αριθμ.  51/2020  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, από τη συνεδρίασή του στις 31/03/2020  για την εκ νέου δημοπράτηση του δημοτικού αναψυκτήριου στη θέση Αγία Βαρβάρα, της Τ.Κ. Οξυάς  και

·          την αριθμ. 66/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, από τη συνεδρίασή της στις 28/04/2020 με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτήριου στη θέση Αγία Βαρβάρα, της Τ.Κ. Οξυάς 

 

    Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτήριου στη θέση Αγία Βαρβάρα, της Τ.Κ. Οξυάς 

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο)  στις  28-05-2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.-11:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω όρους :

 

Άρθρο 1ο Περιγραφή – χρήση ακινήτων

Το προς εκμίσθωση κατάστημα στη Τ.Κ. Τ.Κ. Οξυάς (θέση Αγία Βαρβάρα).

Το προς εκμίσθωση κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Άρθρο 2ο Διάρκεια εκμισθώσεως

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης των παραπάνω ακινήτων ορίζεται σε τρία (3)  έτη προσμετρούμενης της τριετίας από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Σε περίπτωση δε παράτασης για οποιανδήποτε λόγο της διάρκειας της μίσθωσης θα αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 3ο Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Ως ελάχιστο όριο ετήσιου μισθώματος για το ανωτέρω κατάστημα ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€).

Κάθε επόμενη προσφορά θα είναι μεγαλύτερη της προηγούμενης σε ακέραιες μονάδες.

 

 Άρθρο 4ο Συμμετοχή Δικαιολογητικά

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ. Οξυάς, καθώς και νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κοινωφελείς που να προάγουν τα τοπικά συμφέροντα, συνεταιρισμοί ή αντιπρόσωποι τους, με έδρα τη Τ.Κ. Οξυάς.

  Οι συμμετέχοντες για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.    Εγγύηση  συμμετοχής  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο -7- της παρούσης απόφασης.

  1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος. Σε περίπτωση που έχει ενεργή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Μουζακίου, να είναι ενήμερος στις δόσεις του και επιπλέον να έχει εξοφλήσει τα 1/3 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του που προέρχεται από μισθώματα, καθώς και τα 1/3 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του, που προέρχεται από αρδευτικά τέλη ή εξηλεκτρισμού.
  2. Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης.

 

Εγγυητής :  1. Βεβαίωση  από  την  Ταμειακή  Υπηρεσία  του  Δήμου  περί  μη  οφειλής .

              2. Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής.

                      3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

 

Άρθρο 5ο  Εξουσιοδότηση  προσώπου  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του  διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

 

Άρθρο 6ο  Αποκλεισμός στο διαγωνισμό

  Αποκλείονται  από  την  δημοπρασία  οι  οφειλέτες  του  Δήμου  και  όσοι  δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια την δημοπρασίας τα προαναφερόμενα στο άρθρο -4- δικαιολογητικά.

 

Άρθρο 7ο Εγγύηση συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή  εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου  ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που πρόκειται να συμμετάσχει (τιμή εκκίνησης Χ έτη εκμίσθωσης Χ 10%).

Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος  της Τοπικής Κοινότητας ………………..».

Η επιτροπή του διαγωνισμού, δεν θα παραλάβει μετρητά.

 

Άρθρο 8ο Τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου, σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί με διακήρυξη του Δημάρχου, ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 Π.Δ.270/81).

  Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας που ορίζεται από τη διακήρυξη εφόσον εξακολουθεί χωρίς διακοπή η επίδοση προσφορών.

  Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.

  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για  τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δε δέσμευση μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

  Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

Για την έγκριση των πρακτικών θα αποφασίσει στη συνέχεια το αρμόδιο, σύμφωνα με το Νόμο, όργανο.

 

Άρθρο 9ο Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού

   Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας  του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για το διαγωνισμό Επιτροπή του Δήμου σε -48- ώρες από την ώρα που θα τελειώσει ο διαγωνισμός.

   Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού από την αρμόδια                 επιτροπή δημοπρασιών.

 

Άρθρο 10ο Επανάληψη δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί υπό της διακηρύξεως του Δημάρχου στον ίδιο τόπο εφ΄ όσον την πρώτη φορά αποβεί άγονη, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δημότες του Δήμου. Σε περίπτωση που και αυτή τη φορά η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί υπό της διακηρύξεως του Δημάρχου, στον ίδιο τόπο και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οποιοιδήποτε.

 

Άρθρο 11ο Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

Άρθρο 12ο Δικαίωμα αποζημίωσης

  Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η πράξη της Διοικητικής Αρχής στον τελευταίο πλειοδότη η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα.

 

Άρθρο 13ο Εγγύηση τήρησης των όρων σύμβασης

  Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου -7-, ο τελευταίος πλειοδότης ,πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της αξίας μισθώματος που θα επιτευχθεί ,για το κατάστημα (τελικό μίσθωμα Χ έτη μίσθωσης Χ 10%).

Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμψηφιστεί με τα μισθώματα ή άλλες οφειλές.

 

 

 

Άρθρο 14ο Υπογραφή Σύμβασης

α. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ταυτόχρονα ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι επιβαρύνονται με την τυχόν αρνητική διαφορά της τιμής που θα προκύψει μεταξύ της αρχικής δημοπρασίας και της επαναληπτικής. Η επί πλέον διαφορά που θα προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό παραμένει προς όφελος του Δήμου Μουζακίου.

β. Η σύμβαση μεταξύ Δήμου και μισθωτή θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα κατά νόμο  αρμόδια  όργανα.

Γ.  Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.

 

Άρθρο 15ο  Μίσθωμα

α. Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μία (1) δόση την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

β. Από το τέταρτο μισθωτικό έτος η καθαρή αξία του μισθώματος θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 16ο  Μίσθιο-Υποχρεώσεις Μισθωτή

α. Η Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει τον μισθωτή.

β. Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση της μισθώσεως και μετά .

γ. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης ,τέλη χαρτοσήμου ,υπέρ ΟΓΑ, Δημοτικά τέλη κτλ.

δ. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μίσθιου, τις υπέρ αυτού δουλείες ,τα όριά του και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση ,να το προστατεύει από τυχόν καταπατήσεις με όλα τα νόμιμα μέσα και αγωγές ,διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ε. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης ,εφόσον και όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μίσθιου.

στ. Η πληρωμή του ετήσιου μισθώματος θα γίνεται κάθε 1η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η ορισθείσα ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη ,το μίσθωμα θα καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που θα ακολουθήσει. Σε περίπτωση μη πληρωμής του μισθώματος ο Δήμος θα προβεί στην έξωση του μισθωτού.

ζ. Ο μισθωτής οφείλει ανελλιπώς να καταβάλει το μίσθωμα ,σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα ,έστω και αν δεν λειτουργήσει το κατάστημα για οποιανδήποτε αιτία. Απαγορεύεται συμψηφισμός ή παρακράτηση μισθώματος για ανταπαιτήσεις του μισθωτή.

η. Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση ή παραχώρηση ή εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του μίσθιου με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτους ή σύσταση εταιρείας και πρόσληψη συνεταίρου ,ή παραχώρηση της χρήσης μέρους ή όλου του μίσθιου σε τρίτο.

θ. Ο μισθωτής υποχρεούται ,εφόσον λυθεί η σύμβαση (για οποιανδήποτε λόγο),να παραδώσει το μίσθιο, στην αρχική του κατάσταση που το παρέλαβε, σε επιτροπή παραλαβής του Δήμου ,σε διαφορετική περίπτωση ο μισθωτής υπόκειται σε έξωση -σύμφωνα με τα ισχύοντα.

ι. Ο μισθωτής, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και επιβαρύνεται με κάθε έξοδο επισκευής και συντήρησής του .

ια. Απαγορεύεται η παρέμβαση στο μίσθιο ,με τρόπο που θα το αλλοιώνει. Για κάθε παρέμβαση με αποτέλεσμα την αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου, απαιτείται έγγραφη έγκριση του Δήμου.

ιβ. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία αυτών και απαγορεύεται η χρήση του για γραφεία, αποθήκες κτλ.

ιγ. Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας, επί των καταστημάτων ,ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης .

ιδ. Παράβαση οπουδήποτε όρου της Σύμβασης ,συνεπάγεται στη λύση της σύμβασης και έξωση του μισθωτή και αναπλειστηριασμός σε βάρος του.

ιε. Ο Δήμος  δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μίσθιου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή που θα γίνει από τον μισθωτή, περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου  μετά την λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή.

ιστ. Ο εξοπλισμός που δεν υπάρχει στο μίσθιο και θα τοποθετηθεί από το μισθωτή για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος, ανήκει στο μισθωτή και θα τον απομακρύνει με τη λήξη της μίσθωσης και την παράδοση του μίσθιου.

ιζ. Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς, συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης του άρθρου 13 αυτής της διακήρυξης και την καταβολή στο Δήμο Μουζακίου από τον μισθωτή και τον εγγυητή του αποζημίωσης που καθορίζεται με την δικαστική οδό.

ιη. Το αναψυκτήριο θα πρέπει να είναι σε λειτουργία υποχρεωτικά από αρχές Μαΐου έως τέλη Οκτωβρίου, τις Κυριακές καθώς και τις μέρες των εορτών.

 

Άρθρο 17ο Απόδοση εγγύησης

Μετά τη λήξη της εκμίσθωσης ,την εξόφληση του μισθώματος και απόδοση του μίσθιου, στην αρχική κατάσταση που παραλήφθηκε, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή του άρθρου 13 με πρωτόκολλο παράδοσης.

 

Άρθρο 18ο Επιβαρύνσεις μισθωτή

Το μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για την έκδοση άδειας λειτουργίας,υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση  του ενοικιαζομένου. Οι δαπάνες για επισκευές, ακόμη και για τις ίδιες τις αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Επίσης το μισθωτή βαρύνουν και οι δαπάνες για τη θέρμανση, καθώς και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και τα τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδυνάμου τέλους ή φόρου  που τυχόν θα θεσπιστούν. Ο μισθωτής οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση μετρητών ρεύματος και νερού στο κατάστημα (εφ΄ όσον δεν υπάρχουν).

 

Άρθρο 19ο Εξουσιοδότηση υπογραφής Σύμβασης

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει στον Δήμαρχο Μουζακίου την εξουσιοδότηση για την σύνταξη και υπογραφή της Σύμβασης.

 

Άρθρο 20ο Δημοσίευση Διακήρυξης

  Η διακήρυξη  του Δημάρχου θα  δημοσιευθεί  τουλάχιστον  δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, καθώς και της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς.

  Επίσης θα δημοσιευθεί και σε όλα τα καταστήματα και καφενεία της Τοπικής Κοινότητας για να λάβουν ποιο εύκολα γνώση οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι αυτών.

 

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

 

 

                                                                                                                                              Ο Δήμαρχος