ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Α.Π.Η. Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

                                                                        Μουζάκι, 24/02/2020
                                                                        Αριθ. πρωτ.: 131


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Α.Π.Η. Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
Προκηρύσσει φανερή μειοδοτική προφορική δημοπρασία , ως εξής:

Το προς εκμίσθωση είναι το κάτωθι:  Κυλικείο Κ.Α.Π.Η. Τ.Κ. Μουζακίου το οποία θα διατεθεί για 2ετή μίσθωση.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο στο Μουζάκι , στις 5 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.-12.00 μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81).
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τραπέζης κτλ ποσού 200,00 €
Οι τιμές εκκίνησης για τα προϊόντα που θα προσφέρονται είναι :
1. Ελληνικός καφές: 0,70 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,45)
2. Στιγμιαίος καφές ( φραπέ ): 1,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,15)
3. Αναψυκτικά-χυμοί(250ml): 1,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)
4. Τσίπουρο – ούζο(0.25ml): 1,20 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)
5. Ουίσκι απλό: 3,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)
6. Τσαϊ: 0,80 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)
7. Κρασί χύμα(250ml): 1,00 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)
8. Μπύρα (Μπουκάλι): 1,60 € (Συντελεστής βαρύτητας 0,20)
Στη δημοπρασία επιτρέπεται να λάβουν μέρος μόνο Δημότες της αντίστοιχης Τοπικής
Κοινότητας.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, στις 12 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) στον ίδιο χώρο
και τις ίδιες ώρες και έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δημότες του Δήμου Μουζακίου. Σε περίπτωση που και αυτή τη φορά η δημοπρασία θα αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 19
Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ.-12.00μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οποιοιδήποτε.
Η παρούσα να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στο Κ.Α.Π.Η. Μουζακίου, στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της επιχείρησης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στις ιστοσελίδες της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. και του Δήμου

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
Γεώργιος Γέρμανος