ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

[i]ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΕΡΓΟ:

 

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:[ii]

 

ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κωδικός πράξης ΣΑΕ 055  20172017ΣΕ05500005

 

 

 

 

Α.Μ.:  07/19

 

 

 

 

 

 

 

CPV:45214100-1 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

ΜΟΥΖΑΚΙ:18/02 / 2020

Α.Π: 1128

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

[iii] το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΝΕΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 

 

Διακηρύσσει

 

 

 

 ανοικτή συνοπτική διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

 

Εκτιμώμενης αξίας  26.612,90 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας[i]     Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.

[ii]    Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο.

[iii]   Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.