ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                         

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                            Μουζάκι, 11-11-2019

Αρ.πρωτ. : 8225

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

·         το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

·         τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ 

·         το  Αριθμ. 2/2019  Πρακτικό Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Αγναντερού από την συνεδρίασή του στις  19-04-2019 με την οποία προτείνει τη επαναδημοπρατηση  αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγναντερού

·         την αριθμ.  128/2019  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου,  για την επαναδημοπράτηση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγναντερού

·          την αριθμ. 139/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγναντερού

 

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων :

  1. Αγροτεμάχιο στη θέση Άνω Βαρκά 1 έκτασης 37,2 στρ.

 2. Αγροτεμάχιο στη θέση Άνω Βαρκά 2 έκτασης 18,625 στρ.

 3. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Β1 έκτασης 18,507 στρ.

 4. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Β2 έκτασης 18,594 στρ.

 5. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Β3 έκτασης 17,291 στρ.

 6. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Β4 έκτασης 17 στρ.

 7. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Β5 έκτασης 17,517 στρ.

 8. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Β6 έκτασης 18,056 στρ.

 9. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Β7 έκτασης 17,5 στρ.

 10. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Β8 έκτασης 15,005 στρ.

 11. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Β9 έκτασης 20,628 στρ.

 12. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Γ1 έκτασης 28 στρ.

 13. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Γ3 έκτασης 20 στρ.

 14. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Γ4(2) έκτασης 20 στρ.

 15. Αγροτεμάχιο στη θέση Λιβάδι Γ5 έκτασης 26,159 στρ.

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αγναντερού του Δήμου Μουζακίου την 26-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.-12:00 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω όρους :

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

   Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική.

 ΑΡΘΡΟ 2ο

Διάρκεια εκμίσθωσης

   Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα ( 4 ) χρόνια, αρχόμενης από το έτος 01.01.2020 και λήξη την 31.12.2023.  Στον τελευταίο πλειοδότη δίνεται η δυνατότητα εφ΄ όσον αυτός θέλει να ενταχθεί σε προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας που απαιτούν πενταετή (5) μίσθωση ,να υποβάλλει αίτηση στο Δήμο Μουζακίου και πριν την υπογραφή της Σύμβασης, για κατάρτιση της Σύμβασης για πέντε (5) έτη με ημερομηνία λήξης της Σύμβασης 31.12.2024. Αλλαγή Σύμβασης μετά την υπογραφή της αρχικής Σύμβασης δεν υπάρχει.

 ΑΡΘΡΟ 3ο

 Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  &  δικαιολογητικά

    Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται μόνο κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Αγναντερού. Οι συμμετέχοντες για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο -7- της παρούσης απόφασης. 2. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

3. Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

4. Βεβαίωση περί μη οφειλής από το αρμόδιο ΤΟΕΒ, εφόσον αρδεύονται τα αγροκτήματα από ΤΟΕΒ. Η περίπτωση μη άρδευσης από ΤΟΕΒ θα βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας που υπάγεται το αγροτεμάχιο. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

 

Εγγυητής : 

1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής.

2.Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής.

3. Βεβαίωση περί μη οφειλής από το αρμόδιο ΤΟΕΒ, εφόσον αρδεύονται τα αγροκτήματα από ΤΟΕΒ. Η περίπτωση μη άρδευσης από ΤΟΕΒ θα βεβαιώνεται από τον Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας που υπάγεται το αγροτεμάχιο.

4.Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

                 ΑΡΘΡΟ 4ο

Εξουσιοδότηση  προσώπου  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό

    Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του  διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

                 ΑΡΘΡΟ 5ο

Αποκλεισμός στο διαγωνισμό

    Αποκλείονται  από  την  δημοπρασία  οι  οφειλέτες  του  Δήμου  και  όσοι  δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια την δημοπρασίας τα προαναφερόμενα στο άρθρο -3- δικαιολογητικά.

                 ΑΡΘΡΟ 6ο

Κατώτατο  όριο  της  πρώτης  προσφοράς

   Κάθε  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  λάβει  μέρος  στην  δημοπρασία  για  ένα  ή περισσότερα αγροτεμάχια.

   Το κατώτατο όριο προσφοράς του ετήσιου μισθώματος ανά αγροτεμάχιο ορίζεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40,00€) το στρέμμα.

   Κάθε επόμενη προσφορά θα είναι τουλάχιστον κατά δύο (2) ευρώ μεγαλύτερη της προηγούμενης σε ακέραιες μονάδες.

                 ΑΡΘΡΟ 7ο

  Εγγύηση συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή  εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου  ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο ή συνολικά για τα αγροτεμάχια που πρόκειται να συμμετάσχει (τιμή ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ 10%).

Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας ……………….. με αριθ. τεμ…» αι αναφέρονται τα τεμάχια για τα οποία θα δώσει προσφορά ο συμμετέχων στη δημοπρασία).

Στην ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα αναγράφεται ότι η ισχύς είναι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αποδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των άλλων ενδιαφερομένων τους αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

                 ΑΡΘΡΟ 8ο

Τρόπος  διεξαγωγής  της  δημοπρασίας

   Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου (Δημαρχείο Αγναντερού) κατόπιν περίληψης διακήρυξης του Δημάρχου στην οποία θα καθορίζονται η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

   Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας που ορίζεται από τη διακήρυξη εφόσον εξακολουθεί χωρίς διακοπή η επίδοση προσφορών.

  Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.

   Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για  τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δε δέσμευση μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

   Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

   Για την έγκριση των πρακτικών θα αποφασίσει στη συνέχεια το αρμόδιο, σύμφωνα με το Νόμο, όργανο.

                 ΑΡΘΡΟ 9ο

Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού

   Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας  του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για το διαγωνισμό Επιτροπή του Δήμου σε -48- ώρες από την ώρα που θα τελειώσει ο διαγωνισμός.

   Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών.

                 ΑΡΘΡΟ 10ο

Επανάληψη της δημοπρασίας

   Η δημοπρασία θα επαναληφθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο Μουζακίου), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού εφ΄ όσον την πρώτη φορά αποβεί άγονη, στις 03-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11π.μ. – 12 μ.μ.,  στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δημότες του Δήμου. Σε περίπτωση που και αυτή τη φορά η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 10-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11π.μ. – 12 μ.μ. και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οποιοιδήποτε.

                 ΑΡΘΡΟ 11ο

Εγγυητής

   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

                 ΑΡΘΡΟ 12ο

Δικαίωμα  αποζημίωσης

  Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

  Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η πράξη της Διοικητικής Αρχής στον τελευταίο πλειοδότη η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα.

                 ΑΡΘΡΟ 13ο

Εγγύηση τήρησης όρων  σύμβασης

Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου -7-, ο τελευταίος πλειοδότης, πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της αξίας μισθώματος που θα επιτευχθεί ,για το αγροτεμάχιο (τελικό μίσθωμα ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ 10%).

Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμψηφιστεί με τα μισθώματα ή άλλες οφειλές.

Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου εάν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιοδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου και για παράβαση οποιοδήποτε όρου της σύμβασης.

                 ΑΡΘΡΟ 14ο

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.

                  ΑΡΘΡΟ 15ο

Προθεσμία καταβολής μισθώματος

   Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μία (1) δόση την πρώτη (1) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος στην καθοριζομένη ημερομηνία θα ακολουθείται η διαδικασία της έξωσης.

                 ΑΡΘΡΟ  16ο

Υποχρεώσεις  μισθωτή

   Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μίσθιου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας  αυτό  απέναντι  σε  κάθε  καταπάτηση,  διαφορετικά  ευθύνεται  σε αποζημίωση.

                 ΑΡΘΡΟ 17ο

Λήξη  μίσθωσης

   Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

                 ΑΡΘΡΟ 18ο

Αναμίσθωση    Υπεκμίσθωση

 -Σιωπηρή αναμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

-Υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του δήμου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης (παρ. 5 άρθρο 196 Ν.4555 ΦΕΚ Α 133/19.07.2018).

 ΑΡΘΡΟ 19ο

Καλλιέργεια

   Το μίσθιο προορίζετε για οποιαδήποτε αροτριαία καλλιέργεια και όχι για δενδροκαλλιέργεια.

                 ΑΡΘΡΟ 20ο

Ευθύνη  Δήμου

   Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την οποιαδήποτε κατάσταση του μίσθιου καθώς συμπεραίνεται ότι έχει προηγουμένως λάβει γνώση αυτής. Επίσης δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου. Τέλος δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

                 ΑΡΘΡΟ 21ο

Έξοδα

  Τα έξοδα των κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν το μισθωτή.

                 ΑΡΘΡΟ 22ο

  Δημοσίευση  Διακήρυξης

  Η διακήρυξη  του Δημάρχου θα  δημοσιευθεί  τουλάχιστον  δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, της Τοπικής Κοινότητας Αγναντερού και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

 

                                                                                                                                        Ο Δήμαρχος