ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΔΑ 10α,10β,12 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                         

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                             Μουζάκι, 01-11-2019

Αρ. πρωτ. : 7994

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΔΑ 10α,10β,12 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

·         το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

·         τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ

·         τις αριθμ. 1,2,3/2019 Αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Δρακότρυπας με την οποία προτείνει την εκποίηση ξυλείας από:

·         α) από τη συστάδα 10α  λήμμα 646,60 κ.μ. (για το εμπόριο τεχνικό 402,62 κ.μ. - για ατομικές ανάγκες τεχνικό 50 κ.μ. και καυσόξυλα 193,98 κ.μ.) ελάτης,

·         β) από τη συστάδα 10β  λήμμα 676,15 κ.μ. (για το εμπόριο τεχνικό 423,30 κ.μ. - για ατομικές ανάγκες τεχνικό 50 κ.μ. και καυσόξυλα 202,85 κ.μ.) ελάτης, και

·         γ) από τη συστάδα 12  λήμμα 165 κ.μ. (για το εμπόριο τεχνικό 115,5 κ.μ. - για ατομικές ανάγκες καυσόξυλα 49,5 κ.μ.) πεύκη, της διαχειριστικής εκθέσεως του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Δρακότρυπας 2016-2020 με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.

·         την αριθμ. 139/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, για την δημοπράτηση υλοτόμησης από τις ανωτέρω αναφερόμενες συστάδες του Διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Δρακότρυπας

·         την αριθμ. 94/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας από τις συστάδες 10α,10β,και 12 του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Δρακότρυπας.

 

     Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκποίηση ξυλείας:

     α) από τη συστάδα 10α  λήμμα 646,60 κ.μ. (για το εμπόριο τεχνικό 402,62 κ.μ. - για          ατομικές ανάγκες τεχνικό 50 κ.μ. και καυσόξυλα 193,98 κ.μ.) ελάτης,

      β) από τη συστάδα 10β  λήμμα 676,15 κ.μ. (για το εμπόριο τεχνικό 423,30 κ.μ. - για  ατομικές ανάγκες τεχνικό 50 κ.μ. και καυσόξυλα 202,85 κ.μ.) ελάτης, και

      γ) από τη συστάδα 12  λήμμα 165 κ.μ. (για το εμπόριο τεχνικό 115,5 κ.μ. - για ατομικές ανάγκες καυσόξυλα 49,5 κ.μ.) πεύκη, της διαχειριστικής εκθέσεως του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Δρακότρυπας 2016-2020.

 Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) την  19-11-2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.-11:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω όρους :

 2.- Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης σύμφωνα με τους οποίους η αρμόδια επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία εκποίησης ξυλείας των παραπάνω συστάδων του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Δρακότρυπας με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους : 

 ΑΡΘΡΟ 1°.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή προφορική πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει ο Δήμαρχος στη περίληψη διακήρυξης η οποία θα δημοσιευθεί στα κυριότερα μέρη, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Καρδίτσας, καθώς και στον ηλεκτρονικό τύπο, μετά από δέκα (10) πλήρης ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

 ΑΡΘΡΟ 2°.

Για την πραγματοποίηση της υλοτομίας και την απόληψη

α) από τη συστάδα 10α  λήμμα 646,60 κ.μ. (για το εμπόριο τεχνικό 402,62 κ.μ. - για ατομικές ανάγκες τεχνικό 50 κ.μ. και καυσόξυλα 193,98 κ.μ.) ελάτης,

β) από τη συστάδα 10β  λήμμα 676,15 κ.μ. (για το εμπόριο τεχνικό 423,30 κ.μ. - για ατομικές ανάγκες τεχνικό 50 κ.μ. και καυσόξυλα 202,85 κ.μ.) ελάτης, και

γ) από τη συστάδα 12  λήμμα 165 κ.μ. (για το εμπόριο τεχνικό 115,5 κ.μ. - για ατομικές ανάγκες καυσόξυλα 49,5 κ.μ.) πεύκη,

του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Δρακότρυπας, θα εκμισθωθούν στον τελευταίο πλειοδότη.

Τα έξοδα σήμανσης που θα γίνει με την υπόδειξη του Δασαρχείου Μουζακίου θα βαρύνουν τον πλειοδότη (ενοικιαστή).

Η εκμίσθωση αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει μετά από ένα έτος από την εγκατάσταση για υλοτομία από το Δασαρχείο Μουζακίου.

 

ΑΡΘΡΟ 3°.

  Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σ' αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, αναγνωρισμένων για εγγυοδοσίες ποσού 2.663,10€ για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, η οποία προκύπτει από το {(829,92 κ.μ. X 30,00€ = 24.897,60€) + (115,5 κ.μ. Χ 15,00 €=1732,50€)= 26.630,10€ Χ 1/10 = 2.663,10€}.

               Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και των εκποιούμενων δασικών προϊόντων και ότι παραιτείται πάσης αντιρρήσεως ως προς την ποιότητα και ποσότητα αυτών ή συνθηκών παραγωγής και προδιαγραφών.

              Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

               Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

               Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Μουζακίου ότι δεν οφείλει προς το Δήμο.

               Έναρξη επαγγέλματος από τη αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση από το επιμελητήριο από τα οποία θα προκύπτει η επαγγελματική του δραστηριότητα που θα είναι σχετική με το εμπόριο ξυλείας.

               Σε περίπτωση εταιρείας, καταστατικό αυτής από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διαχειριστής καθώς και απόφαση διοικητικού συμβουλίου για συμμετοχή στη συγκεκριμένη δημοπρασία.

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του διαχειριστή σε περίπτωση εταιρείας.

Αποκλείονται του διαγωνισμού όσοι έχουν καταδικαστεί για :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση ζ) εκβίαση η) πλαστογραφία, θ) ψευδορκία ι) δωροδοκία κ) δόλια χρεοκοπία

Τα υπό α'-δ' αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε'-κ', μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του πλειοδότη.

Σε περίπτωση εταιρείας, υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή ότι δεν είναι μέλος της εταιρείας.

 ΑΡΘΡΟ 4°.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

 ΑΡΘΡΟ 5°.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 ΑΡΘΡΟ 6°.

Ορίζει κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 €) κατά κ.μ. τεχνικής ξυλείας ελάτης και δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) κατά κ.μ. τεχνικής ξυλείας πεύκης.

 ΑΡΘΡΟ 7°:

Ορίζει κατά την πλειοδοσία ως κατώτατο όριο κάθε επόμενης προσφοράς από την προηγούμενη  το ποσό των πενήντα λεπτών (0,50€) € κατά κ.μ.. Προσφορές μικρότερες του ποσού αυτού δεν θα γίνονται δεκτές.

 ΑΡΘΡΟ 8°.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ' αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Σε περίπτωση εταιρείας ο εγγυητής δεν μπορεί να είναι μέλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9°.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

 ΑΡΘΡΟ 10°.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

 ΑΡΘΡΟ 11°.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται για την υπογραφή της σύμβασης να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή με άλλη ποσού ίσο με το 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος για την τήρηση των όρων της σύμβασης και να προσκομίσει στο Δήμο εκ νέου:

               Ασφαλιστική ενημερότητα.

               Φορολογική ενημερότητα.

               Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Μουζακίου ότι δεν οφείλει προς το Δήμο,

αν αυτά που κατατέθηκαν στην δημοπρασία δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12°.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται:

Να ενεργεί στο υπό εκμίσθωση τμήμα σύμφωνα με τις υποδείξεις των οργάνων του Δασαρχείου Μουζακίου, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Να διατηρεί τους δασικούς δρόμους καθαρούς και να απομακρύνει τυχόν υπολείμματα υλοτομιών από τις τάφρους των δρόμων.

Να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο για την ημερομηνία και την ώρα της εξέλεγξης που θα προσδιοριστεί από το Δασαρχείο, η οποία θα είναι μία και μοναδική για όλη την τεχνική ξυλεία ελάτης και τα καυσόξυλα ελάτης, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες νωρίτερα ώστε να γίνει η καταμέτρηση των προϊόντων της υλοτομίας στον καθορισμένο χώρο (δασόδρομο ή κορμοπλατεία) παρουσία του Δημάρχου ή του κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδίου Αντιδημάρχου, των μελών του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Δρακότρυπας και όσων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που επιθυμούν, των αρμοδίων υπαλλήλων του Δασαρχείου και του πλειοδότη (ενοικιαστή).

Η παράλειψη ενημέρωσης του Δήμου από τον πλειοδότη (ενοικιαστή) για τα ανωτέρω συνιστά παράβαση και θα καθίσταται έκπτωτος με απλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 13°.

Η απόληψη των προϊόντων της υλοτομίας από τον πλειοδότη (ενοικιαστή) θα γίνει μετά με την μία και μοναδική Τελική Επιθεώρηση Υλοτομίας που θα γίνει από το Δασαρχείο Μουζακίου.

Απαγορεύεται η ενοικίαση του δάσους σε τρίτον επί ποινή κηρύξεως εκπτώτου του πλειοδότη (ενοικιαστού), με απλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για πάσα ζημία ή παρανομία εντός του δάσους που θα υλοτομείται, θα ευθύνεται ο πλειοδότης (ενοικιαστής).

Η διακίνηση των δασικών προϊόντων και ειδικότερα η φόρτωση θα γίνεται από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ηλίου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που η διακίνηση για σοβαρούς λόγους επιβάλλεται να γίνει και τη νύχτα, ο ενδιαφερόμενος να ειδοποιεί εγγράφως προς τούτο τη Δασική Υπηρεσία και το Δήμαρχο για να του δοθεί έγγραφη άδεια για το σκοπό αυτό. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα κηρύσσεται έκπτωτος ο πλειοδότης (ενοικιαστής), με απλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 14°.

Το τίμημα της εκποίησης θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου ως ακολούθως:

α). Το 30% του επιτευχθέντος μισθώματος με την υπογραφή της σύμβασης.

β). Το υπόλοιπο ποσό αμέσως μετά την μία και μοναδική Τελική Επιθεώρηση της Υλοτομίας από το Δασαρχείο Μουζακίου και πριν από την εξαγωγή της ξυλείας από το δάσος.

 ΑΡΘΡΟ 15°.

Τον τελευταίο πλειοδότη βαρύνουν τα τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης και των εργατών της καθ' υπόδειξης από το Δασαρχείο Μουζακίου σήμανσης των προς κοπή κορμών ελάτης και πεύκης.

 Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

 

Ο Δήμαρχος