ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΕΡΓΟ:

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ &

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 

43.600,00 ΕΥΡΩ  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

20.000,0 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α.69-7331.0.001

 

 

 

 

Α.Μ.: 

 

1/2019

 

 

 

CPV:

45214200-2

 

 

ΜΟΥΖΑΚΙ:15/10/ 2019

Α.Π: 7448

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ