ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                          Μουζάκι, 24/07/2019

                                                                                                                                                      Αρ.πρωτ. 5420

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ

                                                           Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

·         το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

·         τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ 

·         το αριθμ. 3/2017  Πρακτικό του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου , από τη συνεδρίασή του στις 15/04/2019 , με το οποίο προτείνει τη μίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου Φαναρίου στη θέση «Κάστρο»

·         την αριθμ.  138/2019  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου,  για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Κάστρο» Φαναρίου

·         την αριθμ. 107/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Κάστρο» Φαναρίου

    Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , για την εκμίσθωση του ακινήτου, αναψυκτήριο που βρίσκεται στο περιβάλλοντα χώρο έξω από τον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου της Τ.Κ. Φαναρίου

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο)  στις  13-08-2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ.-01:00μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1ο Περιγραφή – χρήση ακινήτων

Το προς εκμίσθωση αναψυκτήριο βρίσκετε στον περιβάλλοντα χώρο έξω από τον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου της Τ.Κ. Φαναρίου.

Το προς εκμίσθωση κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως αναψυκτήριο.

Άρθρο 2ο Διάρκεια εκμισθώσεως

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης των παραπάνω ακινήτων ορίζεται σε τρία (3)  έτη προσμετρούμενης της τριετίας από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Σε περίπτωση δε παράτασης για οποιανδήποτε λόγο της διάρκειας της μίσθωσης θα αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3ο Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Ως ελάχιστο όριο μηνιαίου μισθώματος για το ανωτέρω κατάστημα ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €) μηνιαίως.

Άρθρο 4ο Συμμετοχή Δικαιολογητικά

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κοινωφελείς και που να προάγουν τα τοπικά συμφέροντα, συνεταιρισμοί ή αντιπρόσωποι τους.

Οι συμμετέχοντες για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

             1. Εγγύηση  συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο -6- της παρούσης απόφασης.

              2. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

              3. Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

              4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

Εγγυητής :   1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής .

                    2. Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής.

                      3.Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 5ο Προσφορά-Δήλωση

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν ότι γνωρίζουν την κατάσταση του προς εκμίσθωση χώρου και ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

2.   Η προσφερόμενη αξία του μηνιαίου μισθώματος θα υπολογίζεται σε ευρώ.

3. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη ,η δε δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά  τον τελευταίο πλειοδότη, κάθε καταστήματος.                                        

4. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου ,οφείλει να το δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμη εξουσιοδότηση.

5. Για να γίνει δεκτή προσφορά, πρέπει να υπερβαίνει τον ελάχιστο όρο, ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής, κατά  δύο (2,00€) ευρώ τουλάχιστον.

6. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της Δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου συνυπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

7. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης των Πρακτικών της Δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 6ο Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται ως εγγύηση ποσοστό ίσο με το 10% του οριζομένου ως ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο ) ήτοι:

  Øελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 50,00 ευρώ Χ 12μήνες= 600,00 ευρώ Χ 10% = 60,00ευρώ

Η εγγύηση θα αποδειχθεί με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή Γραμματίου του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων που θα δηλώνεται ότι ο εκδότης παραιτείται από την ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως.

Η επιτροπή του διαγωνισμού, δεν θα παραλάβει μετρητά.

Άρθρο 7ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ο τελευταίος πλειοδότης ,πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ,ίση με το 10% της αξίας του μισθώματος που θα επιτευχθεί ,για το κατάστημα (μίσθωμα που επιτεύχθηκε ........Χ12μήνες= ….……..Χ10%=......……....).

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της συμφωνίας θα αλλάζει κάθε χρόνο με την αύξηση του μισθώματος (μετά την 3/ετία).Για τον υπολογισμό ποσού της εγγυητικής επιστολής θα λαμβάνεται υπόψη η τελική διαμόρφωση του μισθώματος που θα ισχύει εκείνη τη στιγμή.

Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου εάν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιοδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του μισθωτή. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου και σε περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο, παραμείνει αυτός οφειλέτης οποιοσδήποτε οφειλής του από τη μίσθωση, ως και για παράβαση οποιοδήποτε όρου της σύμβασης.

Άρθρο 8ο Υπογραφή Σύμβασης

α. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ταυτόχρονα ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι επιβαρύνονται με την τυχόν αρνητική διαφορά της τιμής που θα προκύψει μεταξύ της αρχικής δημοπρασίας και της επαναληπτικής. Η επί πλέον διαφορά που θα προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό παραμένει προς όφελος του Δήμου Μουζακίου.

β. Η σύμβαση μεταξύ Δήμου και μισθωτή θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα κατά νόμο  αρμόδια  όργανα.

Γ.  Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.

Άρθρο 9ο  Μίσθωμα

α. Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα ληφθούν υπόψη

(Ι) Η καθαρή αξία προσφερθέντος μισθώματος

(ΙΙ) Η επιβάρυνση του μισθώματος με τέλη και ποσοστά που θα ισχύουν την ημερομηνία της υπογραφής ανεξάρτητα από εκείνα της προσφοράς ,εφ΄ όσον έχουν αλλάξει.

β. Από το τρίτο μισθωτικό έτος η καθαρή αξία του μισθώματος θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10ο  Μίσθιο-Υποχρεώσεις Μισθωτή

α. Η Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει τον μισθωτή.

β. Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση της μισθώσεως και μετά.

γ. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης, τέλη χαρτοσήμου, υπέρ ΟΓΑ, Δημοτικά τέλη κτλ.

δ. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μίσθιου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όριά του και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση ,να το προστατεύει από τυχόν καταπατήσεις με όλα τα νόμιμα μέσα και αγωγές ,διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ε. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, εφόσον και όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μίσθιου.

στ. Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται κάθε πρώτη (1) του μήνα. Σε περίπτωση που η 1η του μήνα δεν είναι εργάσιμη, το μίσθωμα θα καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που θα ακολουθήσει. Σε περίπτωση μη πληρωμής του μισθώματος πέραν των τριών μηνών ο Δήμος θα προβεί στην έξωση του μισθωτού.

ζ. Ο μισθωτής οφείλει ανελλιπώς να καταβάλει το μίσθωμα, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, έστω και αν δεν λειτουργήσει το κατάστημα για οποιανδήποτε αιτία. Απαγορεύεται συμψηφισμός ή παρακράτηση μισθώματος για ανταπαιτήσεις του μισθωτή.

η. Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση ή παραχώρηση ή εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του μίσθιου με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτους ή σύσταση εταιρείας και πρόσληψη συνεταίρου ,ή παραχώρηση της χρήσης μέρους ή όλου του μίσθιου σε τρίτο.

θ. Ο μισθωτής υποχρεούται, εφόσον λυθεί η σύμβαση (για οποιανδήποτε λόγο),να παραδώσει το μίσθιο σε επιτροπή παραλαβής του Δήμου, σε διαφορετική περίπτωση ο μισθωτής υπόκειται σε έξωση -σύμφωνα με τα ισχύοντα.

ι. Ο μισθωτής, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και επιβαρύνεται με κάθε έξοδο επισκευής και συντήρησής του.

ια. Απαγορεύεται η παρέμβαση στο μίσθιο, με τρόπο που θα αλλοιώνει. Για κάθε παρέμβαση με αποτέλεσμα την αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου, απαιτείται έγγραφη έγκριση του Δήμου.

ιβ. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως αναψυκτήριο και θα λειτουργεί υποχρεωτικά τουλάχιστον 12 ημέρες το μήνα και απαγορεύεται η χρήση του για γραφεία, αποθήκες κτλ.

ιγ. Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας, επί των καταστημάτων, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.

ιδ. Παράβαση οπουδήποτε όρου της Σύμβασης, συνεπάγεται στη λύση της σύμβασης και έξωση του μισθωτή και αναπλειστηριασμός σε βάρος του.

ιε. Ο Δήμος  δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μίσθιου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από τον μισθωτή, περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου  μετά την λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει τα οικοδομικά υλικά.

ιστ. Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς, συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης του άρθρου 7 αυτής της διακήρυξης και την καταβολή στο Δήμο Μουζακίου από τον μισθωτή και τον εγγυητή του αποζημίωσης που καθορίζεται με την δικαστική οδό.

ιζ. Μετά την υπογραφή της σύμβασης το κατάστημα θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα σε διάστημα εννέα (9) μηνών ειδάλλως ο μισθωτής κηρύσσετε έκπτωτος και χάνει κάθε δικαίωμα.

ιη. Ο μισθωτής υποχρεούται σε περίπτωση που απασχολεί εργαζόμενους για τη λειτουργία του αναψυκτήριου ο ένας να είναι από την Τ.Κ. Φαναρίου.

ιθ. Ο μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόσει τα κάτωθι που μνημονεύονται στην αριθ. 2331/06.08.2015 (ΑΔΑ: 6ΦΦ9465ΦΘ3-1ΘΕ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας η οποία ισχύει ως έχει σύμφωνα με το αριθ. 2482/539/15.06.2019 έγγραφό της και είναι τα εξής:

«1. Ο μισθωτής, στον οποίο θα εκχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης του αναψυκτήριου, πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης μελέτη (τεχνική έκθεση και σχέδια) για την πρόταση μορφής και χρήσης του κτιρίου, προκειμένου να τεθούν οι όροι μορφολογικού ελέγχου, αλλά και οι όροι λειτουργίας της επιχείρησης.

2. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στο κτίριο, όπως στη μορφή του, στην εξωτερική όψη του, καθώς και στη διαμόρφωση του άμεσα περιβάλλοντος χώρου του, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Υπηρεσίας μας.

3. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται στις οδηγίες και συστάσεις της Υπηρεσίας μας.

4. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων, πόστερς, φωτεινών επιγραφών κλπ στο αναψυκτήριο.

5. Απαγορεύεται ρητώς η εγκατάσταση ψησταριάς, καθώς και η παρασκευή και η πώληση εδεσμάτων που αναδίδουν κνίσα, δυσοσμία κλπ.

6. Τα τραπεζοκαθίσματα, η μορφή τους, η έκταση που θα αναπτυχθούν και η εν γένει διαμόρφωση του χώρου καθώς και πάσης φύσεως επίπλωση, σκίαστρα, τέντες κ.λ.π, όπως επίσης και τυχόν επιπλέον εγκαταστάσεις ή αλλαγές θέσεων αυτών κ.λ.π, θα καθορισθούν σε συνεννόηση με την Υπηρεσία μας και θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της. Επιπλέον ο αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων που επιτρέπεται να αναπτυχθούν καθορίζεται και βάση των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.

7. Οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργασία στο αναψυκτήριο θα πρέπει να γίνεται πάντα κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας μας.

8. Η άδεια λειτουργίας να δοθεί με την προϋπόθεση ότι θα εξακολουθεί να διαθέτει τους χώρους υγιεινής για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου.

9. Το αναψυκτήριο θα είναι ευπαρουσίαστο και οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση απαγορεύεται, εκτός αν ληφθεί έγγραφη άδεια από την Υπηρεσία μας.

10. Ο μισθωτής υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου του αναψυκτήριου.

11. Το όνομα του αναψυκτήριου θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας μας.

12. Οι χώροι στάθμευσης των πελατών της επιχείρησης θα περιοριστούν στη βάση του λόφου και όχι πέρα από την υφιστάμενη μπάρα ελέγχου της κυκλοφορίας, η οποία θα παραμένει ανοικτή μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου.

13. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και επίβλεψή μας, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο.».

Τα παραπάνω ο τελευταίος πλειοδότης με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, αποδέχεται και οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα.

Άρθρο 11ο Απόδοση εγγύησης

Μετά τη λήξη της μίσθωσης, την εξόφληση του μισθώματος και απόδοση του μίσθιου, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή με πρωτόκολλο παράδοσης.

Άρθρο 12ο Επιβαρύνσεις μισθωτή

Το μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση  του ενοικιαζομένου. Οι δαπάνες για επισκευές, ακόμη και για τις ίδιες τις αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Επίσης το μισθωτή βαρύνουν και οι δαπάνες για τη θέρμανση, καθώς και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. και τα τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδυνάμου τέλους ή φόρου  που τυχόν θα θεσπιστούν. Ο μισθωτής οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση μετρητών ρεύματος και νερού στο κατάστημα (εφ΄ όσον δεν υπάρχουν).

Άρθρο 13ο Εξουσιοδότηση υπογραφής Σύμβασης

Η Οικονομική Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Μουζακίου για την σύνταξη και υπογραφή της Σύμβασης.

Άρθρο 14ο Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη του Δημάρχου θα δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Τ.Κ. Φαναρίου.

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

                                                                                                                                              Ο Δήμαρχος