ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                         

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ     

Αρ.πρωτ. : 4266

                                                      Μουζάκι, 03-06-2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

·         το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

·         τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ 

·         το  αριθμ. 7/2019 Πρακτικό Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Μαυρομματίου,   με την οποία προτείνει την κοπή και διάθεση χόρτων σε δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Μαυρομματίου.

·         την αριθμ. 93/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου,  για την κοπή και διάθεση χόρτων  στην Τ.Κ. Μαυρομματίου.

·         την αριθμ. 88/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την κοπή και διάθεση χόρτων στην θέση Κοφτολίβαδο στην Τ.Κ. Μαυρομματίου.

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την διάθεση δημοτικής έκτασης για την κοπή χόρτων και  συγκεκριμένα :

1)      Στην θέση Κοφτολίβαδο της Τ.Κ. Μαυρομματίου έκτασης 3,5 στρ.

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) την 13-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.-11:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω όρους :

 

ΑΡΘΡΟ 1°.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή προφορική πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει ο Δήμαρχος στη περίληψη διακήρυξης η οποία θα δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από δέκα (10) πλήρης ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

 

ΑΡΘΡΟ 2°.

  Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του.

2.    Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3°.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4°.

Αποκλείονται από την δημοπρασία οι οφειλέτες του Δήμου και όσοι δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια την δημοπρασίας τα προαναφερόμενα στο άρθρο -2- δικαιολογητικά.

 

ΑΡΘΡΟ 5°.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

ΑΡΘΡΟ 6°.

Ορίζει τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 €) για τη κοπή και διάθεση χόρτων στη θέση Κοφτολίβαδο στη Τ.Κ. Μαυρομματίου, έκτασης 3,5 στρεμμάτων Κάθε επόμενη προσφορά θα είναι μεγαλύτερη της προηγούμενης σε ακέραιες μονάδες.

 

ΑΡΘΡΟ 7°.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

 

ΑΡΘΡΟ 8°.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται:

α) μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το Δήμο Μουζακίου να προσέλθει για την καταβολή του τελικού τιμήματος στο Ταμείο του Δήμου και μετά να προβεί στη κοπή και συλλογή των χόρτων στη συγκεκριμένη έκταση, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του ο οποίος ευθύνεται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

β)να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με δική του ευθύνη κατά τη κοπή και συλλογή των χόρτων από τη συγκεκριμένη έκταση.

γ)να ενημερώσει το Δήμο για την έναρξη της κοπής και συλλογή των χόρτων από τη συγκεκριμένη έκταση.

 

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ