ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αρ.πρωτ. : 3805                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                      Μουζάκι, 14-05-2019

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

·         το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

·         τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

·         τις αποφάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων που γνωμοδοτούν θετικά, με την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των παρακάτω εκτάσεων:

α)την από 24-11-2018 αριθμ. πρωτ.9605/26-11-2018 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Οξυάς

β)την από 09-12-2018 αριθμ.πρωτ.10092/11-12-2018 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Πορτής

γ)την από 31-01-2019 αριθμ. πρωτ.1043/01-02-2019 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Ελληνόπυργου

·         την αριθμ. 39/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

·         την αριθμ. 77/2019 (ορθή επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας:

1)    500 τ.μ. στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» της Τ.Κ. Οξυάς

2)    600 τ.μ. στη θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΗ» της Τ.Κ. Πορτής

3)    600 τ.μ. στη θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΗ» της Τ.Κ. Πορτής

4)    500 τ.μ. στη θέση «ΚΑΨΟΥΝΑ» της Τ.Κ. Ελληνοπύργου

5)    500 τ.μ. στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΨΟΥΝΑ» της Τ.Κ. Ελληνοπύργου

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) την 04-06-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.- 12:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81)  με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο  1

Οι εκμισθούμενες δημοτικές εκτάσεις βρίσκονται:

1) Έκταση 500 τ.μ. στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» της Τ.Κ. Οξυάς

2) Έκταση 600 τ.μ. στη θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΗ» της Τ.Κ. Πορτής

3) Έκταση 600 τ.μ. στη θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΗ» της Τ.Κ. Πορτής

4) Έκταση 500 τ.μ. στη θέση «ΚΑΨΟΥΝΑ» της Τ.Κ. Ελληνοπύργου

5) Έκταση 500 τ.μ. στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΨΟΥΝΑ» της Τ.Κ. Ελληνοπύργου

               

και μπορούν να χρησιμοποιηθούνε αποκλειστικά για την εγκατάσταση και λειτουργία πυλώνων, ιστών (κεραιών) και την κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών επικοινωνίας και δομικής κατασκευής (μεταλλικού πυλών) και γενικά εξοπλισμού αναμετάδοσης τηλεπικοινωνιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας, αποκλειόμενης άλλης χρήσης.

Άρθρο  2

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από την Διακήρυξη του Δημάρχου.

Άρθρο  3

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη.

Άρθρο  4

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

Ø   Ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.

Ø   Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Μουζακίου.

Ø   Απόσπασμα ποινικού μητρώου (του φυσικού προσώπου ή των εκπροσώπων των νομικών   προσώπων   :   Προέδρου   και   Διευθύνοντα   Συμβούλου  για   τις   Α.Ε., διαχειριστών για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Ø   Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το  οποίο  να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση.

Ø   Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε εκκαθάριση ή παύση των εργασιών.

Ø   Φορολογική Ενημερότητα

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση του χώρου και εγκαταστάσεων που θα ασκείται το εκμισθούμενο δικαίωμα.

Άρθρο  5

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στη επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο  6

-Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

-Αντιπροσφορές στο αποτέλεσμα της δημοπρασίας δε γίνονται δεκτές.

Άρθρο  7

Σε περίπτωση που στον ίδιο χώρο φιλοξενηθεί κάποια άλλη εταιρεία, θα πληρώνει και αυτή το ίδιο ποσό με την εκμισθώτρια στο Δήμο Μουζακίου.

Άρθρο  8

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο  9

Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσόν των

1) 5.500,00€ για την έκταση 500 τμ στην θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» της Τ.Κ. Οξυάς ετησίως

2) 5.700,00 για την έκταση 600 τμ στη θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΗ» της Τ.Κ. Πορτής ετησίως

3) 4.200,00€ για την έκταση 600 τμ στη θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΗ» της Τ.Κ. Πορτής ετησίως

4) 5.000,00 για την έκταση 500 τμ στη θέση «ΚΑΨΟΥΝΑ» της Τ.Κ. Ελληνοπύργου ετησίως

5) 5.000,00€ για την έκταση 500 τμ στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΨΟΥΝΑ» της Τ.Κ. Ελληνοπύργου ετησίως

Άρθρο  10

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους στο Ταμείο του Δήμου.

Άρθρο  11

-Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του αρμοδίου οργάνου, για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη προσφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από του αποτελέσματος της προηγούμενης.

-Από την παρέλευση 10 ημέρου από της κοινοποιήσεως στον τελευταίο πλειοδότη (μισθωτή) της απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, θεωρείται η σύμβαση οριστικά καταρτισθείσα.

Άρθρο  12

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για τη πραγματική κατάσταση του μίσθιου της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας βαρύνει αυτό και συνεπώς δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε τη λύση της σύμβασης.

Άρθρο  13

Ο μισθωτής υποχρεούται:

α) να διατηρεί την κατοχή του μίσθιου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

β) να δεχθεί την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα αποσκοπεί στη βελτίωση και καλλωπισμό του ακινήτου χωρίς καμία αντίρρηση. Αν ο μισθωτής αρνηθεί να δεχθεί την εκτέλεση εργασιών τότε ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην καταγγελία και λύση της μίσθωσης.

γ) όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

δ) να καταβάλλει τα τέλη σύνδεσης με πάρ οχους ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τα οποία μετά το τέλος της μίσθωσης δικαιούται να αναλάβει.

ε) να καταβάλλει τα τέλη φωτισμού, ύδρευσης, καθαριότητας, αποχέτευσης, καθώς και τους διάφορους δημόσιους ή δημοτικούς φόρους.

στ) να καταβάλλει τα κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα δημοσίευσης, συμβολαιογραφικά, σύναψη του μισθωτηρίου συμβολαίου και γενικά όποιο έξοδο ήθελε προκύψει.

Άρθρο  14

α)Η όλη εγκατάσταση και λειτουργία θα γίνει με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες του Μισθωτή. Ο Εκμισθωτής, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται, θα παρέχει τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις και συναινέσεις υπό την ιδιότητά του πάντοτε ως Εκμισθωτή και ιδιοκτήτη της μείζονος έκτασής τους, εφ’ όσον αυτές δεν αντίκεινται κατ’ αρχάς στο νόμο και ειδικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος, στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη και εφ’ όσον από αυτά δεν θα δημιουργηθούν προσωπικές υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι οιουδήποτε.

β) Επιτρέπεται στον μισθωτή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, εγκατάσταση ή τροποποίηση αναγκαία ή χρήσιμη για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεών της στο μίσθιο, κατόπιν έκδοσης σχετικής οικοδομικής άδειας και υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή. Όλες οι κατασκευές που θα πραγματοποιηθούν από το μισθωτή θα παραμείνουν εις όφελος του μίσθιου μετά τη λήξη της σύμβασης, δεν μπορεί ο μισθωτής να τις αποσύρει και δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα έναντι του Δήμου για διεκδίκηση οιοσδήποτε ποσού για την τυχόν αξία τους, ως δήθεν επωφελείς δαπάνες.

Άρθρο  15

-Σιωπηρή αναμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

-Υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του δήμου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης (παρ. 5 άρθρο 196 Ν.4555 ΦΕΚ Α 133/19.07.2018).

Άρθρο  16

-Σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου του παρόντος, θα καταγγέλλεται η σύμβαση μίσθωσης και θα αποκλείεται ο μισθωτής από παρόμοιας φύσεως δημοπρασίες του Δήμου.

-Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος θα συνίσταται και θα αποδεικνύεται εγγράφως αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

-Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προβεί στη μονομερή λύση της μίσθωσης εφόσον τούτο επιβάλλουν λόγοι γενικότερου συμφέροντος.

Άρθρο  17

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

Ο Δήμαρχος