ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

 

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ  ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΔΩ

Α.Μ.: 14/15

CPV: 45000000-7 «Κατασκευαστικές εργασίες»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ.

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 9.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),