ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                           Μουζάκι, 26-03-2019

Αρ. πρωτ. : 2516

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

  • το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
  • τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ
  • την αριθμ. 4/2019 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μουζακίου με την οποία προτείνει την εκποίηση ξυλείας δώδεκα (12) ιστάμενων ατόμων πεύκης (οκτώ (8) στη θέση Αμπέλια ή Άνω Δραγασιά και τέσσερα (4) στη θέση Βουλωτό) στην Τ.Κ. Μουζακίου, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.
  • την αριθμ. 46/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, τη δημοπράτηση για την εκποίηση της παραπάνω ξυλείας.
  • την αριθμ. 50/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας δώδεκα (12) ιστάμενων ατόμων πεύκης στην Τ.Κ. Μουζακίου.

   Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκποίηση ξυλείας δώδεκα (12) ιστάμενων ατόμων πεύκης (οκτώ (8) στη θέση Αμπέλια ή Άνω Δραγασιά και τέσσερα (4) στη θέση Βουλωτό) στην Τ.Κ. Μουζακίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) την 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους :

ΑΡΘΡΟ 1°.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή προφορική πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει ο Δήμαρχος στη περίληψη διακήρυξης η οποία θα δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από δέκα (10) πλήρης ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

ΑΡΘΡΟ 2°.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του.
  2. Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3°.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 4°.

Αποκλείονται από την δημοπρασία οι οφειλέτες του Δήμου και όσοι δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια την δημοπρασίας τα προαναφερόμενα στο άρθρο -2- δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 5°.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 6°.

Ορίζει τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για το σύνολο της ξυλείας δώδεκα (12) ιστάμενων ατόμων πεύκης (οκτώ (8) στη θέση Αμπέλια ή Άνω Δραγασιά και τέσσερα (4) στη θέση Βουλωτό).

Κάθε επόμενη προσφορά θα είναι μεγαλύτερη της προηγούμενης σε ακέραιες μονάδες.

ΑΡΘΡΟ 7°.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 8°.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται:

α) μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το Δήμο Μουζακίου να προσέλθει για την καταβολή του τελικού τιμήματος στο Ταμείο του Δήμου και μετά να προβεί στην υλοτόμηση και συλλογή των δώδεκα ατόμων πεύκης, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του ο οποίος ευθύνεται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

β)να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με δική του ευθύνη κατά την υλοτόμηση, συλλογή και μεταφορά των ιστάμενων ατόμων πεύκης.

γ)να απομακρύνει όλα τα προϊόντα που θα προκύψουν από την υλοτόμηση των ιστάμενων πεύκων.

δ)να ενημερώσει το Δήμο και το αρμόδιο Δασαρχείο για την έναρξη της υλοτόμησης και κατά το πέρας της υλοτόμησης, συλλογής και μεταφοράς των ιστάμενων ατόμων πεύκης.

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

Ο Δήμαρχος